کمپين اعتراض به ستادکرونارئيس جمهور محترم فرمودند که: اگر کسي مي خواهد لعنت کند، به دولت آمريکا در واشنگتن لعنت کند. عده اي فکر مي کنند گراني ها تقصير امريکا نيست، بلکه تقصير رئيس جمهور ايران است! منظور انها اين است که رئيس جمهور را تضعيف کنند. سردسته اينها معاون اول رئيس جمهور است، زيرا اگر رئيس جمهور استيضاح شود، يا استعفا دهد قدرت به معاون اول منتقل مي شود! او مخفيانه با پولهاي کثيفي که دارد، دلار را مي خرد تا گران شده آبروي رئيس جمهور برود، و به ضرر ايشان شود. بعد که رئيس جمهور برکنار شد، دلار ها را بريزد و بگويد دلار جهانگيري! مملکت را نجات داد.  در حاليکه حرف رئيس جمهور همان حرف امام است، که فرمود هرچه فرياد داريد: بر سر دولت آمريکا بزنيد، و ما از اين خوشحاليم که رئيس جمهور، وزير خارجه و برنامه، که تا ديروز مي گفتند با آمريکا مذاکره کنيم، چون امام حسين ع هم با شمر مذاکره کرد، حالا مي گويد همه تقصير ها به گردن آمريکا است.

ادامه مطلب.


کميته مجازات توهين کنندگان، کار خود را در سراسر جهان شروع کرده، هرچند به مذاق خيلي ها خوش نيامده، و آن را مخالف آزادي بيان مي دانند. ولي بزودي دهان آنها هم بسته خواهد شد. زيرا که کلمات مقدس هستند، اگر کسي حتي کلمات را نجس کند، بايد بميرد. آزادي بيان چه ربطي به توهين دارد؟ اگر راست مي گويند: کمي از ظلم و ستم: برده داران در امريکا و اروپا بنويسند. از کريستف کلمب و جرج واشنگتن برده دار کاريکاتور بزنند. در نروژ کارگران به خيابان ها ريخته، اعتصاب نموده اند، چرا از اينها نمي نويسند؟ چرا کاريکاتور نتانياهو را نمي کشند؟ و چرا از هولوکاست سوال نمي کنند؟ چرا اينهمه ظلم و ستم را نمي بينند: سراسر جهان در آشوب است، همه در خيابانها برعليه ظلم قيام کرده اند. تنها کشورهايي که جمهوري اسلامي هستند، موفق بوده اند و بقيه مردمان در خيابانها هستند. و تا آنجا را به سيستم جمهوري اسلامي برنگردانند، از پاي نخواهند نشست.

ادامه مطلب.


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، با تجمع مقابل اقامتگاه وي در قدس اشغالي، تهديد کردند يا استعفا بدهد يا با تصرف اقامتگاه او را بيرون مي‌کنند.

ادامه مطلب.
شتاب دوباره شيوع کرونا در اسپانيا؛ بارها و ديسکو‌ها در کاتالونيا بسته شد


 نظرهانگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا


نگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا   -   کپي رايت  AP Photo


   1. سازمان ملل نسبت به نحوه برخورد پليس آمريکا با معترضان هشدار داد


سازمان ملل نسبت به نحوه برخورد پليس آمريکا با معترضان هشدار داد


 نظرهانيروهاي امنيتي در شهر پورتلند آمريکا


نيروهاي امنيتي در شهر پورتلند آمريکا   -   کپي رايت  AP Photo

ادامه مطلب.


66/110/1033


Honorable President of the United Nations


Greetings and Regards


"We, the people of Kashmir, and all division’s call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.


Thanks


 


Independent people of Islamic Republic of Kashmir


Karina Brown
اندازه متنAaAa


تد ويلر، شهردار پورتلند در ايالت اورگان در تجمع اعتراض به حضور نيروهاي فدرال حضور يافت و گاز اشک‌آور خورد. او در جريان اين تجمع که چهارشنبه شب، 22 ژوئيه برگزار شده بود براي کم کردن سوزش ناشي از گاز اشک‌آور به خوردن آب و استفاده از عينک محافظ روي آورد.


آقاي ويلر در همين زمينه گفت: «اين نخستين باري است که هدف گاز اشک‌آور قرار گرفتم.»

ادامه مطلب.


هميشه با وضو باش، خود را خوشبو کن: و غذاي حلال بخور. اما متاسفانه کفر جهاني به مدد سازمان بهداشت جهاني، آن را مع کرد و: پيام ضد اسلامي از ان ساخت. بجاي حجاب اسلامي پيشنهاد پوزبند(ماسک) و دستکش داد! چرا که پوزبند، مانع از اعتراض آنها مي شد! اما مردم آمريکا و اروپا اين را فهميدند، از خانه ها بيرون زدند و اعتراضهاي شديد کردند. و حاضر نيستند تا سرنگوني کامل برده داري مدرن، دست از خيابان ها بردارند. در ايران به شکل ديگري ظهور کرد!

ادامه مطلب.


همه سازمان هاي بين المللي، مخصوصا سازمان ملل زير نفوذ صهيونيسهاست، چون هيچگاه به ضرر اسرائيل کاري نمي کند. از زماني که آژانس بين المللي يهود، در کوه صهيون جلسه مي گذاشت و: پروتکل هايي را براي فرمانروايي برجهان امضا مي کرد، چيزي نگذشت که اروپا به وحشت افتاد. براي رهايي از اين قوم فتنه گر و سازمان هاي تروريستي آن، راههاي زيادي تجربه کرد. يکي از کشورهايي که در اين کار پيشقدم شد: آلمان نازي بود. مردم آلمان فقط به اين دليل به هيتلر راي دادند، که بتواند جلوي اين صهيونيست ها را بگيرد. اغلب يهوديان آلمان، صاحب بانک بودند! يعني نيمکتي داشتند که بر روي آن مي نشستند، و پول نزول مي دادند و مثل بانک هاي امروز ايران! موقع پس گرفتن چندين برابر حساب کرده، عاقبت هم گرويي ها را هم، براي خود برمي داشتند.

ادامه مطلب.


 


66/110/1023


Honorable President of the United Nations


Greetings and Regards


"We, the people of Arab Saudi and all emirates, call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.


Thanks


 


Independent people of Islamic Republic of Mohammadia (Arab Saudi and all emirates) 


رئيس جمهور محترم فرمودند که: اگر کسي مي خواهد لعنت کند، به دولت آمريکا در واشنگتن لعنت کند. عده اي فکر مي کنند گراني ها تقصير امريکا نيست، بلکه تقصير رئيس جمهور ايران است! منظور انها اين است که رئيس جمهور را تضعيف کنند. سردسته اينها معاون اول رئيس جمهور است، زيرا اگر رئيس جمهور استيضاح شود، يا استعفا دهد قدرت به معاون اول منتقل مي شود! او مخفيانه با پولهاي کثيفي که دارد، دلار را مي خرد تا گران شده آبروي رئيس جمهور برود، و به ضرر ايشان شود. بعد که رئيس جمهور برکنار شد، دلار ها را بريزد و بگويد دلار جهانگيري! مملکت را نجات داد.  در حاليکه حرف رئيس جمهور همان حرف امام است، که فرمود هرچه فرياد داريد: بر سر دولت آمريکا بزنيد، و ما از اين خوشحاليم که رئيس جمهور، وزير خارجه و برنامه، که تا ديروز مي گفتند با آمريکا مذاکره کنيم، چون امام حسين ع هم با شمر مذاکره کرد، حالا مي گويد همه تقصير ها به گردن آمريکا است.

ادامه مطلب.


کميته مجازات توهين کنندگان، کار خود را در سراسر جهان شروع کرده، هرچند به مذاق خيلي ها خوش نيامده، و آن را مخالف آزادي بيان مي دانند. ولي بزودي دهان آنها هم بسته خواهد شد. زيرا که کلمات مقدس هستند، اگر کسي حتي کلمات را نجس کند، بايد بميرد. آزادي بيان چه ربطي به توهين دارد؟ اگر راست مي گويند: کمي از ظلم و ستم: برده داران در امريکا و اروپا بنويسند. از کريستف کلمب و جرج واشنگتن برده دار کاريکاتور بزنند. در نروژ کارگران به خيابان ها ريخته، اعتصاب نموده اند، چرا از اينها نمي نويسند؟ چرا کاريکاتور نتانياهو را نمي کشند؟ و چرا از هولوکاست سوال نمي کنند؟ چرا اينهمه ظلم و ستم را نمي بينند: سراسر جهان در آشوب است، همه در خيابانها برعليه ظلم قيام کرده اند. تنها کشورهايي که جمهوري اسلامي هستند، موفق بوده اند و بقيه مردمان در خيابانها هستند. و تا آنجا را به سيستم جمهوري اسلامي برنگردانند، از پاي نخواهند نشست.

ادامه مطلب.


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، با تجمع مقابل اقامتگاه وي در قدس اشغالي، تهديد کردند يا استعفا بدهد يا با تصرف اقامتگاه او را بيرون مي‌کنند.

ادامه مطلب.
شتاب دوباره شيوع کرونا در اسپانيا؛ بارها و ديسکو‌ها در کاتالونيا بسته شد


 نظرهانگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا


نگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا   -   کپي رايت  AP Photo


   1. سازمان ملل نسبت به نحوه برخورد پليس آمريکا با معترضان هشدار داد


سازمان ملل نسبت به نحوه برخورد پليس آمريکا با معترضان هشدار داد


 نظرهانيروهاي امنيتي در شهر پورتلند آمريکا


نيروهاي امنيتي در شهر پورتلند آمريکا   -   کپي رايت  AP Photo

ادامه مطلب.


66/110/1033


Honorable President of the United Nations


Greetings and Regards


"We, the people of Kashmir, and all division’s call for the repeal of the United States law," he said. So that each of us, as an independent, recognized country, has: a president with a direct vote and a constitution. If that organization does not recognize us and makes excuses, we will all have to surround the United Nations and surround it. We may even set it on fire! Because: it hinders our goals.


Thanks


 


Independent people of Islamic Republic of Kashmir


Karina Brown
اندازه متنAaAa


تد ويلر، شهردار پورتلند در ايالت اورگان در تجمع اعتراض به حضور نيروهاي فدرال حضور يافت و گاز اشک‌آور خورد. او در جريان اين تجمع که چهارشنبه شب، 22 ژوئيه برگزار شده بود براي کم کردن سوزش ناشي از گاز اشک‌آور به خوردن آب و استفاده از عينک محافظ روي آورد.


آقاي ويلر در همين زمينه گفت: «اين نخستين باري است که هدف گاز اشک‌آور قرار گرفتم.»

ادامه مطلب.


Da?l?q Qaraba? F?l?stin? b?nz?yir, bu d?f? Haçl?lar t?r?find?n i??al edildi v? ?slam ümm?ti, xüsus?n d? ?i?l?r çatmazsa, daha d?rin bir yaraya çevril?c?k. Çünki bütün virtual v? real gücl?r birl??mi?dir. ?i? qüvv?l?rinin bir hiss?si b?han? il? mühafiz?kard?rsa: daxili t?hlük?sizlik v? buna b?nz?rl?ri Fransa v? AB?-a hüququ verm?k. Türkiy? v? ya Az?rbaycan Respublikas? onlara qar?? durmaq üçün ?d?di deyil. Çünki onlar?n h?rbi texnikas? v? canl? qüvv?si tamamil? Rusiya, Fransa v? AB?-?n ?lind?dir. V? Az?rbaycan?n v? y

ادامه مطلب.


متاسفانه در اغلب کشورهاي جهان که فاقد جمهوري اسلامي هستند، فضا بسيار سنگين و همه فعالان سياسي اسير زندان هستند. در امريکا بيش از 80ميليون نفر زنداني هست، که چون اغلب از جمعيت فعال کشور هم هستند، يعني نيمي از جمعيت در زندان: نيم ديگر هستند. يعني در امريکا و اروپا و ديگر کشورهاي غير جمهوري اسلامي، فلسفه سياسي دوئال يا دوگانه انديشي مطلق وجود دارد. به اين معني که 50درصد مردم که هوادار وضع موجودند، يا پليس هستند يا مامور سيا و اف بي آي و يا: از اعضا رسانه هاي وابسته وارتش و شرکت هاي امنيتي! زيرا 50درصد ديگر در زندان هستند: يا براثر ترور کشته شدند و يا اينکه، مخفي و گمنام زندگي مي کنند. از اين دو حالت خارج نيست! البته ميتوان گفت 51 درصد و 49 درصد، زيرا اگر رابطه برعکس شود، طبيعتا رژيم هم عوض مي شود. پس تغيير هر رژيم به دو درصد بستگي دارد. بنابراين در فرانسه، انگليس و چين و روسيه و آمريکا و ساير کشورها، کساني که آزادانه راه مي روند و حرف مي زنند، مينويسند و کار مي کنند و تفريح مي روند: يا خانواه ارتشي هستند و يا مامور پليس: تا سطح خبرچين و آدم فروش. و آنهاييکه مخفي  و گمنام هستند،

ادامه مطلب.


رئيس جمهور محترم فرمودند که: اگر کسي مي خواهد لعنت کند، به دولت آمريکا در واشنگتن لعنت کند. عده اي فکر مي کنند گراني ها تقصير امريکا نيست، بلکه تقصير رئيس جمهور ايران است! منظور انها اين است که رئيس جمهور را تضعيف کنند. سردسته اينها معاون اول رئيس جمهور است، زيرا اگر رئيس جمهور استيضاح شود، يا استعفا دهد قدرت به معاون اول منتقل مي شود! او مخفيانه با پولهاي کثيفي که دارد، دلار را مي خرد تا گران شده آبروي رئيس جمهور برود، و به ضرر ايشان شود. بعد که رئيس جمهور برکنار شد، دلار ها را بريزد و بگويد دلار جهانگيري! مملکت را نجات داد.  در حاليکه حرف رئيس جمهور همان حرف امام است، که فرمود هرچه فرياد داريد: بر سر دولت آمريکا بزنيد، و ما از اين خوشحاليم که رئيس جمهور، وزير خارجه و برنامه، که تا ديروز مي گفتند با آمريکا مذاکره کنيم، چون امام حسين ع هم با شمر مذاکره کرد، حالا مي گويد همه تقصير ها به گردن آمريکا است.

ادامه مطلب.


کميته مجازات توهين کنندگان، کار خود را در سراسر جهان شروع کرده، هرچند به مذاق خيلي ها خوش نيامده، و آن را مخالف آزادي بيان مي دانند. ولي بزودي دهان آنها هم بسته خواهد شد. زيرا که کلمات مقدس هستند، اگر کسي حتي کلمات را نجس کند، بايد بميرد. آزادي بيان چه ربطي به توهين دارد؟ اگر راست مي گويند: کمي از ظلم و ستم: برده داران در امريکا و اروپا بنويسند. از کريستف کلمب و جرج واشنگتن برده دار کاريکاتور بزنند. در نروژ کارگران به خيابان ها ريخته، اعتصاب نموده اند، چرا از اينها نمي نويسند؟ چرا کاريکاتور نتانياهو را نمي کشند؟ و چرا از هولوکاست سوال نمي کنند؟ چرا اينهمه ظلم و ستم را نمي بينند: سراسر جهان در آشوب است، همه در خيابانها برعليه ظلم قيام کرده اند. تنها کشورهايي که جمهوري اسلامي هستند، موفق بوده اند و بقيه مردمان در خيابانها هستند. و تا آنجا را به سيستم جمهوري اسلامي برنگردانند، از پاي نخواهند نشست.

ادامه مطلب.


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، با تجمع مقابل اقامتگاه وي در قدس اشغالي، تهديد کردند يا استعفا بدهد يا با تصرف اقامتگاه او را بيرون مي‌کنند.

ادامه مطلب.
شتاب دوباره شيوع کرونا در اسپانيا؛ بارها و ديسکو‌ها در کاتالونيا بسته شد


 نظرهانگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا


نگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا   -   کپي رايت  AP Photo


   1. سازمان ملل نسبت به نحوه برخورد پليس آمريکا با معترضان هشدار داد


سازمان ملل نسبت به نحوه برخورد پليس آمريکا با معترضان هشدار داد


 نظرهانيروهاي امنيتي در شهر پورتلند آمريکا


نيروهاي امنيتي در شهر پورتلند آمريکا   -   کپي رايت  AP Photo

ادامه مطلب.


چرا اسرائيل بايد شيعه شود؟ براي اينکه آمادگي اين کار را دارند. آنها با علاقه زبان فارسي ياد مي گيرند، از نماد هاي ايران استفاده مي کنند، احکام دين را بهتر از برخي علما مي دانند! فقط تنها کاري که باقي مانده: بروند پيش يکي از اين علما، شهادتان خود را بگويند. باور کنيد هيچ چيز نمي شود. فقط يک شيعه به خدا نزديکتر مي شود. آمريکا هم همينطور است، ترامپ همه احکام شيعه را مي داند! اوراد و اذکار را مي خواند، و بايدن را ضد خدا مي گويد! پمپئو با تمام خريت ش يک تعصب خوب دارد: که خدا او را نجات خواهد داد: مي گويد چرا رهبر ايران، از شيعيان چين حمايت نمي کند؟ و اويغور ها را تنها گذاشته. اين نشان مي دهد خداوند پس گردن هرکسي بزند، شيعه مي شود.

ادامه مطلب.


Da?l?q Qaraba? F?l?stin? b?nz?yir, bu d?f? Haçl?lar t?r?find?n i??al edildi v? ?slam ümm?ti, xüsus?n d? ?i?l?r çatmazsa, daha d?rin bir yaraya çevril?c?k. Çünki bütün virtual v? real gücl?r birl??mi?dir. ?i? qüvv?l?rinin bir hiss?si b?han? il? mühafiz?kard?rsa: daxili t?hlük?sizlik v? buna b?nz?rl?ri Fransa v? AB?-a hüququ verm?k. Türkiy? v? ya Az?rbaycan Respublikas? onlara qar?? durmaq üçün ?d?di deyil. Çünki onlar?n h?rbi texnikas? v? canl? qüvv?si tamamil? Rusiya, Fransa v? AB?-?n ?lind?dir. V? Az?rbaycan?n v? y

ادامه مطلب.


متاسفانه در اغلب کشورهاي جهان که فاقد جمهوري اسلامي هستند، فضا بسيار سنگين و همه فعالان سياسي اسير زندان هستند. در امريکا بيش از 80ميليون نفر زنداني هست، که چون اغلب از جمعيت فعال کشور هم هستند، يعني نيمي از جمعيت در زندان: نيم ديگر هستند. يعني در امريکا و اروپا و ديگر کشورهاي غير جمهوري اسلامي، فلسفه سياسي دوئال يا دوگانه انديشي مطلق وجود دارد. به اين معني که 50درصد مردم که هوادار وضع موجودند، يا پليس هستند يا مامور سيا و اف بي آي و يا: از اعضا رسانه هاي وابسته وارتش و شرکت هاي امنيتي! زيرا 50درصد ديگر در زندان هستند: يا براثر ترور کشته شدند و يا اينکه، مخفي و گمنام زندگي مي کنند. از اين دو حالت خارج نيست! البته ميتوان گفت 51 درصد و 49 درصد، زيرا اگر رابطه برعکس شود، طبيعتا رژيم هم عوض مي شود. پس تغيير هر رژيم به دو درصد بستگي دارد. بنابراين در فرانسه، انگليس و چين و روسيه و آمريکا و ساير کشورها، کساني که آزادانه راه مي روند و حرف مي زنند، مينويسند و کار مي کنند و تفريح مي روند: يا خانواه ارتشي هستند و يا مامور پليس: تا سطح خبرچين و آدم فروش. و آنهاييکه مخفي  و گمنام هستند،

ادامه مطلب.


رئيس جمهور محترم فرمودند که: اگر کسي مي خواهد لعنت کند، به دولت آمريکا در واشنگتن لعنت کند. عده اي فکر مي کنند گراني ها تقصير امريکا نيست، بلکه تقصير رئيس جمهور ايران است! منظور انها اين است که رئيس جمهور را تضعيف کنند. سردسته اينها معاون اول رئيس جمهور است، زيرا اگر رئيس جمهور استيضاح شود، يا استعفا دهد قدرت به معاون اول منتقل مي شود! او مخفيانه با پولهاي کثيفي که دارد، دلار را مي خرد تا گران شده آبروي رئيس جمهور برود، و به ضرر ايشان شود. بعد که رئيس جمهور برکنار شد، دلار ها را بريزد و بگويد دلار جهانگيري! مملکت را نجات داد.  در حاليکه حرف رئيس جمهور همان حرف امام است، که فرمود هرچه فرياد داريد: بر سر دولت آمريکا بزنيد، و ما از اين خوشحاليم که رئيس جمهور، وزير خارجه و برنامه، که تا ديروز مي گفتند با آمريکا مذاکره کنيم، چون امام حسين ع هم با شمر مذاکره کرد، حالا مي گويد همه تقصير ها به گردن آمريکا است.

ادامه مطلب.


کميته مجازات توهين کنندگان، کار خود را در سراسر جهان شروع کرده، هرچند به مذاق خيلي ها خوش نيامده، و آن را مخالف آزادي بيان مي دانند. ولي بزودي دهان آنها هم بسته خواهد شد. زيرا که کلمات مقدس هستند، اگر کسي حتي کلمات را نجس کند، بايد بميرد. آزادي بيان چه ربطي به توهين دارد؟ اگر راست مي گويند: کمي از ظلم و ستم: برده داران در امريکا و اروپا بنويسند. از کريستف کلمب و جرج واشنگتن برده دار کاريکاتور بزنند. در نروژ کارگران به خيابان ها ريخته، اعتصاب نموده اند، چرا از اينها نمي نويسند؟ چرا کاريکاتور نتانياهو را نمي کشند؟ و چرا از هولوکاست سوال نمي کنند؟ چرا اينهمه ظلم و ستم را نمي بينند: سراسر جهان در آشوب است، همه در خيابانها برعليه ظلم قيام کرده اند. تنها کشورهايي که جمهوري اسلامي هستند، موفق بوده اند و بقيه مردمان در خيابانها هستند. و تا آنجا را به سيستم جمهوري اسلامي برنگردانند، از پاي نخواهند نشست.

ادامه مطلب.


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، با تجمع مقابل اقامتگاه وي در قدس اشغالي، تهديد کردند يا استعفا بدهد يا با تصرف اقامتگاه او را بيرون مي‌کنند.

ادامه مطلب.
شتاب دوباره شيوع کرونا در اسپانيا؛ بارها و ديسکو‌ها در کاتالونيا بسته شد


 نظرهانگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا


نگراني از موج دوم شيوع کرونا در کاتالونيا   -   کپي رايت  AP Photo


چرا اسرائيل بايد شيعه شود؟ براي اينکه آمادگي اين کار را دارند. آنها با علاقه زبان فارسي ياد مي گيرند، از نماد هاي ايران استفاده مي کنند، احکام دين را بهتر از برخي علما مي دانند! فقط تنها کاري که باقي مانده: بروند پيش يکي از اين علما، شهادتان خود را بگويند. باور کنيد هيچ چيز نمي شود. فقط يک شيعه به خدا نزديکتر مي شود. آمريکا هم همينطور است، ترامپ همه احکام شيعه را مي داند! اوراد و اذکار را مي خواند، و بايدن را ضد خدا مي گويد! پمپئو با تمام خريت ش يک تعصب خوب دارد: که خدا او را نجات خواهد داد: مي گويد چرا رهبر ايران، از شيعيان چين حمايت نمي کند؟ و اويغور ها را تنها گذاشته. اين نشان مي دهد خداوند پس گردن هرکسي بزند، شيعه مي شود.

ادامه مطلب.


Da?l?q Qaraba? F?l?stin? b?nz?yir, bu d?f? Haçl?lar t?r?find?n i??al edildi v? ?slam ümm?ti, xüsus?n d? ?i?l?r çatmazsa, daha d?rin bir yaraya çevril?c?k. Çünki bütün virtual v? real gücl?r birl??mi?dir. ?i? qüvv?l?rinin bir hiss?si b?han? il? mühafiz?kard?rsa: daxili t?hlük?sizlik v? buna b?nz?rl?ri Fransa v? AB?-a hüququ verm?k. Türkiy? v? ya Az?rbaycan Respublikas? onlara qar?? durmaq üçün ?d?di deyil. Çünki onlar?n h?rbi texnikas? v? canl? qüvv?si tamamil? Rusiya, Fransa v? AB?-?n ?lind?dir. V? Az?rbaycan?n v? y

ادامه مطلب.


متاسفانه در اغلب کشورهاي جهان که فاقد جمهوري اسلامي هستند، فضا بسيار سنگين و همه فعالان سياسي اسير زندان هستند. در امريکا بيش از 80ميليون نفر زنداني هست، که چون اغلب از جمعيت فعال کشور هم هستند، يعني نيمي از جمعيت در زندان: نيم ديگر هستند. يعني در امريکا و اروپا و ديگر کشورهاي غير جمهوري اسلامي، فلسفه سياسي دوئال يا دوگانه انديشي مطلق وجود دارد. به اين معني که 50درصد مردم که هوادار وضع موجودند، يا پليس هستند يا مامور سيا و اف بي آي و يا: از اعضا رسانه هاي وابسته وارتش و شرکت هاي امنيتي! زيرا 50درصد ديگر در زندان هستند: يا براثر ترور کشته شدند و يا اينکه، مخفي و گمنام زندگي مي کنند. از اين دو حالت خارج نيست! البته ميتوان گفت 51 درصد و 49 درصد، زيرا اگر رابطه برعکس شود، طبيعتا رژيم هم عوض مي شود. پس تغيير هر رژيم به دو درصد بستگي دارد. بنابراين در فرانسه، انگليس و چين و روسيه و آمريکا و ساير کشورها، کساني که آزادانه راه مي روند و حرف مي زنند، مينويسند و کار مي کنند و تفريح مي روند: يا خانواه ارتشي هستند و يا مامور پليس: تا سطح خبرچين و آدم فروش. و آنهاييکه مخفي  و گمنام هستند،

ادامه مطلب.


رئيس جمهور محترم فرمودند که: اگر کسي مي خواهد لعنت کند، به دولت آمريکا در واشنگتن لعنت کند. عده اي فکر مي کنند گراني ها تقصير امريکا نيست، بلکه تقصير رئيس جمهور ايران است! منظور انها اين است که رئيس جمهور را تضعيف کنند. سردسته اينها معاون اول رئيس جمهور است، زيرا اگر رئيس جمهور استيضاح شود، يا استعفا دهد قدرت به معاون اول منتقل مي شود! او مخفيانه با پولهاي کثيفي که دارد، دلار را مي خرد تا گران شده آبروي رئيس جمهور برود، و به ضرر ايشان شود. بعد که رئيس جمهور برکنار شد، دلار ها را بريزد و بگويد دلار جهانگيري! مملکت را نجات داد.  در حاليکه حرف رئيس جمهور همان حرف امام است، که فرمود هرچه فرياد داريد: بر سر دولت آمريکا بزنيد، و ما از اين خوشحاليم که رئيس جمهور، وزير خارجه و برنامه، که تا ديروز مي گفتند با آمريکا مذاکره کنيم، چون امام حسين ع هم با شمر مذاکره کرد، حالا مي گويد همه تقصير ها به گردن آمريکا است.

ادامه مطلب.


کميته مجازات توهين کنندگان، کار خود را در سراسر جهان شروع کرده، هرچند به مذاق خيلي ها خوش نيامده، و آن را مخالف آزادي بيان مي دانند. ولي بزودي دهان آنها هم بسته خواهد شد. زيرا که کلمات مقدس هستند، اگر کسي حتي کلمات را نجس کند، بايد بميرد. آزادي بيان چه ربطي به توهين دارد؟ اگر راست مي گويند: کمي از ظلم و ستم: برده داران در امريکا و اروپا بنويسند. از کريستف کلمب و جرج واشنگتن برده دار کاريکاتور بزنند. در نروژ کارگران به خيابان ها ريخته، اعتصاب نموده اند، چرا از اينها نمي نويسند؟ چرا کاريکاتور نتانياهو را نمي کشند؟ و چرا از هولوکاست سوال نمي کنند؟ چرا اينهمه ظلم و ستم را نمي بينند: سراسر جهان در آشوب است، همه در خيابانها برعليه ظلم قيام کرده اند. تنها کشورهايي که جمهوري اسلامي هستند، موفق بوده اند و بقيه مردمان در خيابانها هستند. و تا آنجا را به سيستم جمهوري اسلامي برنگردانند، از پاي نخواهند نشست.

ادامه مطلب.


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس


تظاهرات گسترده مقابل اقامتگاه نتانياهو و خشونت پليس چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، با تجمع مقابل اقامتگاه وي در قدس اشغالي، تهديد کردند يا استعفا بدهد يا با تصرف اقامتگاه او را بيرون مي‌کنند.

ادامه مطلب.


 
توييتر ده‌ها حساب کاربري ايراني را به دليل تحريک اعتراضات در آمريکا بست 
شبکه اجتماعي توييتر


توييتر بزدلانه  اعلام کرد مجموعه‌اي از حساب‌هاي کاربري مستقر در ايران را که در تلاش براي تحريک هر چه بيشتر اعتراضات عليه نژادپرستي در آمريکا بوده‌اند، مسدود کرده است.اين شبکه اجتماعي روز پنجشنبه 8 اکتبر (17 مهر) با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد بيش از 100 حساب کاربري بسته شده «به طور مصنوعي» مکالماتي را درباره موضوعاتي از جمله مرگ جورج فلويد، جنبش «جان سياهان مهم است» و ديگر مسائل مربوط به عدالت اجتماعي در آمريکا منتشر کرده‌اند.مرگ جورج فلويد، شهروند سياهپوست آمريکايي در جريان بازداشت به دست نيروهاي پليس در تاريخ 25 مه گذشته (5 خرداد)، به بروز اعتراض‌هاي گسترده‌اي در سراسر ايالات متحده انجاميد. در جريان اين اعتراض‌ها جنبشي به نام «جان سياهان مهم است» در آمريکا شکل گرفت که هدف از آن اعتراض به نابرابري‌هاي نژادي موجود و رفتار خشن و تحقيرآميز پليس با شهروندان آفريقايي‌تبار در اين کشور بود.


اپليکيشن يورونيوز را از پل استور دانلود کنيد


در همان زمان رهبران ايران مرگ جورج فلويد در آمريکا را محکوم کرده و رسانه‌هاي ايران اعتراضاتي را که در پي آن روي داد به شکلي گسترده پوشش دادند.


توييتر همچنين اعلام کرد بيش از 900 حساب مرتبط با ارتش تايلند را به دليل حمله به شخصيت‌هاي برجسته مخالف و انتشار تبليغات حامي دولت و ارتش در جريان اعتراضات در اين کشور بسته است.روز پنجشنبه فيس بوک نيز با انتشار بيانيه‌اي گفت که برخي حساب‌هاي کاربري اين شبکه در چندين کشور را بسته و گفته است که اين حساب‌ها مربوط به برخي شبکه‌هاي دولتي يا نظامي است که اطلاعات «غيرقانوني» منتشر مي‌کنند.

اگر گذارتون به جلفا در نزديکي مرز ايران نخجوان افتاد، برين به پل "کشته شدگان شهريور 1320". شهريور 1320 زمانيست که متفقين تصميم به اشغال ايران ميگيرن! ارتش شوروي به پشت رود ارس که ميرسه، براي 48 ساعت زمين گير ميشه اما اينور پل، ارتش ايران نبود! فقط سه نفر بود!
«ژاندارم سرجوخه مصيب محمدي»، «سيد محمد راثي هاشمي» و «عبدالله شهرياري» براي 48 ساعت در برابر ارتش شوروي مقاومت ميکنن.


پس از شهادت، فرمانده‌ي شوروي به ارتشش دستور ميده اين سه سرباز رو با تشريفات نظامي به خاک بسپرن!


گاهي براي يه مملکت فقط سه نفر بسه! سه نفري که واقعي باشن
اما شرح ماجرا :
ساعت 4 صبح روز سوم شهريورماه سال 1320 به سرجوخه ملک محمدي در پاسگاه مرزباني جلفا در آذربايجان‌شرقي خبر مي‌دهند لشکري عظيم از ارتش سرخ شوروي به سوي مرز مي‌آيد و قصد دارد از «پل آهني» گذشته و وارد کشور شود.
سرجوخه خبر را به تبريز مخابره مي‌کند و از آنجا هم به تهران. از پايتخت دستور مي‌آيد که پادگان را تخليه کنيد و بدون هيچ مقاومتي اجازه ورود ارتش شوروي را بدهيد.
سرجوخه جسور خطاب به سربازانش مي‌گويد: «هرکسي مي‌خواهد، برگردد. من اينجا مي‌مانم. مي‌خواهم از کشور مقابل اجنبي‌ها دفاع کنم.»
ملک محمدي همراه با سرباز عبدالله شهرياري، سيدمحمد رايي هاشمي و سرباز ديگري هم قسم مي‌شوند و مي‌مانند.
هنگامي که نخستين نفربر شوروي قصد عبور از پل آهني را دارد سرباز شهرياري به سوي راننده آن شليک مي‌کند و سرباز روس را از پاي درمي‌آورد. درگيري سنگيني بين نيروهاي کاملاً مسلح ارتش شوروي و سرجوخه و 3 سربازش در مي‌گيرد.
اين درگيري به گفته شاهدان ماجرا که مشروح آن در اسناد آکادمي نظامي روسيه هم موجود است 48 ساعت به طول مي‌انجامد و در نهايت سرجوخه محمدي همراه با دو سرباز ديگرش عبدالله شهرياري و سيد محمد رايي هاشمي زير آتش شديد توپخانه لشکر 47 شوروي به شهادت مي‌رسند.
نفر چهارم براي رساندن خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه ملک محمدي ساعتي پيش از شهادت همرزمانش بسوي تبريز رفته بود.
سرلشکر نوويکف، فرمانده لشکر 47 شوروي وقتي متوجه مي‌شود که سربازان ايراني کشته شده‌اند از پل آهني عبور مي‌کند و وارد خاک کشور مي‌شود.
او وقتي فهميد 48 ساعت است که تنها با 3 سرباز جنگيده به نشانه احترام يکي از درجه‌هايش را از روي دوشش باز کرد و روي سينه سرجوخه محمدي گذاشت و از چوپاني خواست 3 سرباز شجاع را به شيوه مسلمانان کنار پل آهني دفن کند.
تدفين اين 3 سرباز به‌خاطر وطن‌پرستي‌شان با تشريفات نظامي از سوي لشکر 47 ارتش دشمن صورت گرفت. بر روي سنگ آرامگاه هر سه نوشته شده است : آرامگاه ژاندارم شهيد .، که در شهريور ماه 1320 در راه انجام وظيفه در مقابل مهاجمين ايستادگي و به شهادت رسيده است.
جالب است بدانيم در سال 94 کتابي با عنوان تا آخرين فشنگ (رماني براساس واقعيت) : داستان مقاومت چهل و هشت ساعته سه سرباز ايراني در مقابل لشکر چهل و هفتم اتحاد جماهير شوروي در حمله‌ سوم شهريور سال 1320 به قلم مهدي شيرزادي به رشته تحرير درآمد.
يادمان شهداي شهريور 1320 در اسفند 1389 توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وقت رونمايي شد. گفته مي‌شود هر هفته مراسم اداي احترام توسط نيروي مرزباني ناجا بر سر مزار اين مرزبانان انجام مي‌شود.


بر بالاي آرامگاه آنان اين بيت شعر نقش بسته است:


هرچند آغشته شد به خون پيرهن ما
شد جامه سربازي ما هم کفن ما
شاديم ز جانبازي خود در شکم خاک
پاينده و جاويد بماند وطن ما


 


 
ضرب و جرح و تيراندازي به دو نيروي پليس فرانسه در شمال پاريس 
 پليس فرانسه


پليس فرانسه   -   کپي رايت  آسوشيتدپرس
ژرالد دارمنن، وزير کشور فرانسه روز پنجشنبه هشت اکتبر (17 مهر) گفت که دو مامور پليس پس از تيراندازي اواخر شب گذشته در شهر اربله در شمال پايتخت اين کشور زخمي شدند. وي افزود: پليس در جست‌وجو مظنونان است.


جرايم خشن و نگراني از تروريسم از چالش‌هاي اساسي دولت امانوئل ماکرون، رئيس جمهوري فرانسه است.

ادامه مطلب.


دروازه تربت اقدام خود رضا پهلوي را ترور کرد فردا نوبت مريم رجوي است اعضاي کميته در تيرانا بهوش باشند 


نوبت کيست؟


با اعدام انقلابي رضا نيم پهلوي به دستان قدرتمند کميته مجازات، اکنون اين سوال مطرح است که نوبت بعدي چه کسي است؟ آنهاييکه باور نمي کردند، قدرتي در جهان باشد که انتقام خون ميلياردها مردم جهان را بگيرد، الان بدانند که کميته مجازات در همه جا حضور دارد، و بزودي پاسخ امثال ياوه گوياني که به پيامبر اسلام توهين کرده اند، مي دهد. آنهاييکه در کربلا به مقدسات توهين کردند، بدانند اگر حشد الشعبي يا پليس عراق هم نتوانند: آنها را سرجايشان بنشاند، بزودي دست قدرت الهي از سوي کميته مجازات، آنها را ادب خواهد کرد. ما ضمن تقدير و تشکر از حشد الشعبي عراق، اطلاع داريم که الکاظمي انها را تحت فشار قرارداده، تا با آمريکا صلح کنند و: آنها را مجبور به فرار از عراق نکنند. براي اين کار هم از پيشمرگه هاي تحت فرمان ابراهام!(برهم صالح) کمک گرفته، و تاکنون چند نفر را هم مخفيانه ترور  کرده اند. زيرا وزير خارجه آمريکا، تعهد نامه اي از برهم صالح گرفته، تا پايگاههايش در اربيل و کرکوک باقي بمانند، و از انجا به شيعيان و طرفدارن مقتدي صدر حمله کنند. آنها حتي آيت الله سيستاني را هم تحت نفوذ گرفتند، تا ديگر سخني از اخراج آمريکايي ها نزند. همينطور مي دانيم که برهم صالح، کمک هاي نظامي زيادي به ترک ها و ارمني ها کرده، تا با هم درگير شوند. زيرا اين درگيري باعث مي شود تا: نيروي نظامي ايران معطوف به شمال کشور شده، قدرت حفاظتي انها در برابر پژاک کاهش يابد. عليرغم ادعا هاي ناسيوناليستي اردوغان، وي نيز به دو طرف کمک مي کند تا اين درگيري ها ادامه يابد. اما مردم مظلوم قره باغ، براي برپايي جمهوري اسلامي در کشور خود، فداکاري هاي زيادي کردند و نمي خواهند: زير يوغ ناسيوناليست هاي دروغين ترک و کرد و عرب و ارمني بروند. لذا ايجاد جمهوري اسلامي قفقاز شامل جمهوري آذربايجان، نخجوان وقره باغ و ارمنستان به مرکزيت قره باغ محقق مي شود. کميته مجازات در همه جا مشغول جمع آوري اطلاعات است، تا افراد کليدي را شناسايي و آنها را ترور کند. زيرا با ترور اين افراد، جنگ در سراسر جهان تمام مي شود و: سايه جنگ از دنيا مي رود. کميته مجازات با آگاهي به نقش خود، فقط بدنبال کساني است که نقطه ثقل جنگ افروزي هستند. مثلا در جنگ ايران و عراق، برخلاف همه تصورات، اين فرح بانو بود که نقش اول را داشت. او با حضور در بغداد و ملاقاتهاي فراوان، تمام قدرت ارتش شاهنشاهي را در اختيار صدام قرارداد، تا با ارتش جمهوري اسلامي وارد جنگ شود.  و الا صدام کوچکتر از ان بود که بتواند جنگي را برعليه: برادر بزرگتر آغاز کند. در تحريم هاي دارويي عليه ايران، رضا پهلوي نقش اساسي را داشت، و الا آمريکا خر کي بود که بتواند: ايران را تحريم کند. آمريکا بيش از هميشه به بازار ايران، پول و نفت ايران احتياج داشته و دارد. اميد است با ترور رضا پهلوي، مسئولان کاخ سفيد بيدار شده باشند و بدانند: روي ديوار چه کسي يادگاري مي نوشتند. در لبنان و فلسطين، در حالي که اکثريت خواهان جمهوري اسلامي هستند، ولي امريکا و فرانسه سعي دارند آنها را منحرف، يا با ايران درگير نمايند. مکرون بداند که شايد نوبت بعدي او باشد. هرچه محافظان خود را زياد تر کند فايده ندارد. دست قدرت خداوندي از آستين: کميته مجازات شانزه ليزه بيرون خواهد آمد. تيرانا هم بداند مريم رجوي دروغگوي است که از سازمان منحله تغذيه مي کند. و بزودي کسي که از نام مجاهدين اوليه سوء استفاده کرده و ميراث خوور آن شده اند از روي زمين محو خواهد شد همچنان که اسرائيل محو مي شود. اين دروغگوي کودتاچي فقط با سلاح خودش بايد بميرد. و کميته مجازات اين کار را خواهد کرد.


Whose turn is it?


With the revolutionary execution of Reza Nim Pahlavi by the powerful hands of the Punishment Committee, the question now is who will be next? Those who did not believe that there would be a power in the world to avenge the blood of billions of people around the world, now know that the Punishment Committee is everywhere, and will soon respond to the nonsense of those who have insulted the Prophet of Islam. Those who insulted the holy places in Karbala should know that even if the popular mobilization or the Iraqi police cannot: put them in their place, they will soon be disciplined by the hand of divine power by the Punishment Committee. While appreciating and thanking the Iraqi popular mobilization, we know that al-Kadhimi pressured them to make peace with the United States and not to force them to flee Iraq. To do this, they used the peshmerga under the command of Ibrahim! (Barham Saleh), and so far they have secretly assassinated several people. Because the US Secretary of State has received a letter of commitment from Barham Saleh to maintain his bases in Erbil and Kirkuk, and from there to attack the Shiites and supporters of Muqtada al-Sadr. They even influenced Ayatollah Sistani, not to mention the expulsion of the Americans. We also know that Barham Saleh provided a lot of military aid to the Turks and Armenians to get into a fight. Because this conflict causes: Iran"s military forces to be directed to the north of the country, reducing their protective power against PJAK. Despite Erdogan"s nationalist claims, he is helping both sides continue the conflict. But the oppressed people of Nagorno-Karabakh have made many sacrifices to establish the Islamic Republic in their country and do not want to: go under the yoke of false Turkish and Kurdish nationalists and Arabs and Armenians. Therefore, the establishment of the Islamic Republic of the Caucasus, including the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan and Qarabagh and Armenia to the center of Nagorno-Karabakh will be achieved. The Punishment Committee is gathering information everywhere to identify and assassinate key individuals. Because with the assassination of these people, the war around the world will end and: the shadow of war will disappear. The Punishment Committee, aware of its role, seeks only those who are the focus of incitement to war. For example, in the Iran-Iraq war, contrary to all expectations, it was Farah Banu who played the leading role. By attending Baghdad and holding numerous meetings, he gave all the power of the Imperial Army to Saddam to go to war with the army of the Islamic Republic. Otherwise, Saddam was too young to start a war against his older brother. In the drug sanctions against Iran, Reza Pahlavi played a key role, and otherwise the United States would not be able to: Sanction Iran. The United States needs and needs the Iranian market, money and oil more than ever. It is hoped that with the assassination of Reza Pahlavi, White House officials will wake up and know: who wrote the memorial on the wall. In Lebanon and Palestine, while the majority want the Islamic Republic, the United States and France are trying to divert them, or to engage them with Iran. Macron knows it might be his next turn. The more guards you have, the more useless it is. The hand of God"s power will come out of the sleeve: the Champs Elysees punishment committee. Tirana also knows that Maryam Rajavi is a swindler who feeds on the disbanded organization. And soon the one who misused the name of the early Mujahideen and inherited it will disappear from the face of the earth, just as Israel will disappear. This coup liar should only die with his own weapon. And the Punishment Committee will do that.


دور من؟


مع الإعدام الثوري لرضا نيم بهلوي على يد لجنة العقوبات القوية ، السؤال الآن هو من سيكون التالي؟ أولئك الذين لم يؤمنوا بوجود قوة في العالم للثأر لدماء مليارات البشر حول العالم ، يعرفون الآن أن لجنة العقاب موجودة في كل مكان ، وسوف يردون قريبًا على هراء أولئك الذين أساءوا لنبي الإسلام. يجب على من أهانوا الأماكن المقدسة في كربلاء أن يعلموا أنه حتى لو لم تستطع الحشد الشعبي أو الشرطة العراقية: وضعهم في مكانهم ، فسيتم تأديبهم قريباً من قبل القوة الإلهية للجنة العقاب. وبينما نقدر الحشد الشعبي العراقي ونشكره ، نعلم أن الكاظمي ضغط عليهم لصنع السلام مع الولايات المتحدة وليس لإجبارهم على الفرار من العراق. للقيام بذلك ، استخدموا البيشمركة بقيادة إبراهيم! (برهم صالح) ، وحتى الآن اغتالوا سراً عدة أشخاص. لأن وزير الخارجية الأمريكي تلقى رسالة تعهد من برهم صالح بالإبقاء على قواعده في أربيل وكركوك ، ومن هناك لمهاجمة الشيعة وأنصار مقتدى الصدر. لقد أثروا حتى على آية الله السيستاني ، ناهيك عن طرد الأمريكيين. نعلم أيضًا أن برهم صالح قدم الكثير من المساعدات العسكرية للأتراك والأرمن للدخول في قتال. لأن هذا الصراع يتسبب في: توجيه القوات العسكرية الإيرانية إلى شمال البلاد ، مما يقلل من قوتها الوقائية ضد حزب الحياة الحرة الكردستاني. على الرغم من ادعاءات أردوغان القومية ، إلا أنه يساعد الجانبين على مواصلة الصراع. لكن شعب ناغورنو كاراباخ المضطهد قدم الكثير من التضحيات من أجل إقامة الجمهورية الإسلامية في بلدهم ولا يريدون: الخوض تحت نير القوميين الأتراك والأكراد اائفين والعرب والأرمن. لذلك ، سيتم تحقيق إنشاء جمهورية القوقاز الإسلامية ، بما في ذلك جمهورية أذربيجان وناختشيفان وقاراباخ وأرمينيا في وسط ناغورنو كاراباخ. تقوم لجنة العقوبات بجمع المعلومات في كل مكان لتحديد واغتيال الأفراد الرئيسيين. لأنه مع اغتيال هؤلاء الناس ستنتهي الحرب حول العالم وسيختفي ظل الحرب. إن لجنة العقوبات ، إذ تدرك دورها ، تبحث فقط عن من هم بؤرة التحريض على الحرب. على سبيل المثال ، في الحرب الإيرانية العراقية ، وعلى عكس كل التوقعات ، كان فرح بانو هو الذي لعب الدور القيادي. من خلال حضوره بغداد وعقد اجتماعات عديدة ، أعطى كل قوة الجيش الإمبراطوري لصدام للذهاب إلى الحرب مع جيش الجمهورية الإسلامية. خلاف ذلك ، كان صدام أصغر من أن يبدأ حربًا ضد أخيه الأكبر. في عقوبات المخدرات ضد إيران ، لعب رضا بهلوي دورًا رئيسيًا ، وإلا فلن تتمكن الولايات المتحدة من: معاقبة إيران. تحتاج الولايات المتحدة وتحتاج إلى السوق والمال والنفط الإيراني أكثر من أي وقت مضى. من المؤمل أنه مع اغتيال رضا بهلوي ، يستيقظ مسؤولو البيت الأبيض ويعرفون: من كتب النصب التذكاري على الحائط. في لبنان وفلسطين ، بينما تريد الغالبية الجمهورية الإسلامية ، تحاول الولايات المتحدة وفرنسا تشتيت انتباههم أو إشراكهم مع إيران. يعرف ماكرون أنه قد يكون دوره التالي. كلما زاد عدد الحراس لديك ، أصبح الأمر عديم الفائدة. يد قوة الله ستخرج من الكم: لجنة عقاب الشانزليزيه. تعرف تيرانا أيضًا أن مريم رجوي نصابة تتغذى على المنظمة التي تم حلها. وسرعان ما سيختفي من أساء استخدام اسم المجاهدين الأوائل ورثه من على وجه الأرض كما ستختفي إسرائيل. يجب أن يموت كاذب الانقلاب بسلاحه فقط. ولجنة العقوبات ستفعل ذلك  .


E kujt është radha?


 


Me ekzekutimin revolucionar të Reza Nim Pahlavi nga duart e fuqishme të Komitetit të Ndëshkimit, pyetja tani është kush do të jetë i ardhshëm? Ata që nuk besuan se do të kishte një fuqi në botë për të marrë hak për gjakun e miliarda njerëzve në të gjithë botën, tani e dinë që Komiteti i Ndëshkimit është kudo, dhe së shpejti do të përgjigjen për marrëzitë e atyre që kanë fyer Profetin e Islamit. Ata që fyen vendet e shenjta në Qerbela duhet ta dinë se edhe nëse mobilizimi popullor ose policia irakiane nuk mund t"i vendosë në vendin e tyre, ata së shpejti do të disiplinohen nga fuqia hyjnore e Komitetit të Ndëshkimit. Ndërsa vlerësojmë dhe falënderojmë mobilizimin popullor Irakian, ne e dimë se al-Kadhimi u bëri presion atyre që të bënin paqe me Shtetet e Bashkuara dhe të mos i detyronin të largoheshin nga Iraku. Për ta bërë këtë, ata përdorën peshmergerat nën komandën e Ibrahim! (Barham Saleh), dhe deri më tani ata kanë vrarë fshehurazi disa persona. Sepse Sekretari i Shtetit i SH.B.A.-së ka marrë një letër angazhimi nga Barham Saleh për të mbajtur bazat e tij në Erbil dhe Kerkuk, dhe prej andej për të sulmuar Shiitët dhe mbështetësit e Muqtada al-Sadr. Ata madje ndikuan në Ajatollah Sistani, për të mos përmendur dëbimin e amerikanëve. Ne gjithashtu e dimë se Barham Saleh siguroi një shumë të ndihmës ushtarake për Turqit dhe Armenët për t"u përleshur. Për shkak se ky konflikt shkakton: forcat ushtarake të Iranit të drejtohen në veri të vendit, duke zvogëluar fuqinë e tyre mbrojtëse kundër PJAK. Megjithë pretendimet nacionaliste të Erdogan, ai po ndihmon të dy palët të vazhdojnë konfliktin. Por, populli i shtypur i Nagaran-Karabakut ka bërë shumë sakrifica për të vendosur Republikën Islamike në vendin e tyre dhe nuk dëshiron: të shkojë nën zgjedhën e nacionalistëve të rremë turq dhe kurdë dhe arabëve dhe armenëve. Prandaj, do të arrihet krijimi i Republikës Islamike të Kaukazit, përfshirë Republikën e Azerbajxhanit, Nakhchivan dhe Qarabagh dhe Armenia në qendër të Nago-Karabakut. Komiteti i Ndëshkimit po mbledh informacione kudo për të identifikuar dhe vrarë individë kryesorë. Sepse me vrasjen e këtyre njerëzve, lufta nëpër botë do të mbarojë dhe: hija e luftës do të zhduket. Komiteti i Ndëshkimit, i vetëdijshëm për rolin e tij, kërkon vetëm ata që janë në qendër të nxitjes për luftë. Për shembull, në luftën Iran-Irak, në kundërshtim me të gjitha pritjet, ishte Farah Banu që luajti rolin kryesor. Duke marrë pjesë në Bagdad dhe duke mbajtur takime të shumta, ai i dha tërë fuqinë e Ushtrisë Perandorake Sadamit për të shkuar në luftë me ushtrinë e Republikës Islamike. Përndryshe, Saddam ishte shumë i ri për të filluar një luftë kundër vëllait të tij të madh. Në sanksionet e drogës kundër Iranit, Reza Pahlavi luajti një rol kryesor dhe përndryshe Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin në gjendje të: Sanksionojnë Iranin. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë dhe kanë nevojë për tregun iranian, paratë dhe naftën më shumë se kurrë. Shpresohet që me vrasjen e Reza Pahlavi, zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë do të zgjohen dhe të dinë: kush e shkroi memorialin në mur. Në Liban dhe Palestinë, ndërsa shumica dëshiron Republikën Islamike, Shtetet e Bashkuara dhe Franca po përpiqen t"i devijojnë ato, ose t"i angazhojnë ato me Iranin. Macron e di se mund të jetë radha e tij e radhës. Sa më shumë roje keni, aq më e padobishme është. Dora e fuqisë së Zotit do të dalë nga mënga: komiteti i dënimit të Champs Elysees. Tirana gjithashtu e di që Maryam Rajavi është një mashtruese që ushqehet me organizatën e shpërndarë. Dhe së shpejti ai që keqpërdori emrin e Muxhahedinëve të hershëm dhe e trashëgoi atë do të zhduket nga faqja e dheut, ashtu si Izraeli do të zhduket. Ky gënjeshtar i grushtit të shtetit duhet të vdesë vetëm me armën e tij. Dhe Komiteti i Ndëshkimit do ta bëjë këtë.


چرا اسرائيل بايد شيعه شود؟ براي اينکه آمادگي اين کار را دارند. آنها با علاقه زبان فارسي ياد مي گيرند، از نماد هاي ايران استفاده مي کنند، احکام دين را بهتر از برخي علما مي دانند! فقط تنها کاري که باقي مانده: بروند پيش يکي از اين علما، شهادتان خود را بگويند. باور کنيد هيچ چيز نمي شود. فقط يک شيعه به خدا نزديکتر مي شود. آمريکا هم همينطور است، ترامپ همه احکام شيعه را مي داند! اوراد و اذکار را مي خواند، و بايدن را ضد خدا مي گويد! پمپئو با تمام خريت ش يک تعصب خوب دارد: که خدا او را نجات خواهد داد: مي گويد چرا رهبر ايران، از شيعيان چين حمايت نمي کند؟ و اويغور ها را تنها گذاشته. اين نشان مي دهد خداوند پس گردن هرکسي بزند، شيعه مي شود.

ادامه مطلب.


Da?l?q Qaraba? F?l?stin? b?nz?yir, bu d?f? Haçl?lar t?r?find?n i??al edildi v? ?slam ümm?ti, xüsus?n d? ?i?l?r çatmazsa, daha d?rin bir yaraya çevril?c?k. Çünki bütün virtual v? real gücl?r birl??mi?dir. ?i? qüvv?l?rinin bir hiss?si b?han? il? mühafiz?kard?rsa: daxili t?hlük?sizlik v? buna b?nz?rl?ri Fransa v? AB?-a hüququ verm?k. Türkiy? v? ya Az?rbaycan Respublikas? onlara qar?? durmaq üçün ?d?di deyil. Çünki onlar?n h?rbi texnikas? v? canl? qüvv?si tamamil? Rusiya, Fransa v? AB?-?n ?lind?dir. V? Az?rbaycan?n v? y

ادامه مطلب.


متاسفانه در اغلب کشورهاي جهان که فاقد جمهوري اسلامي هستند، فضا بسيار سنگين و همه فعالان سياسي اسير زندان هستند. در امريکا بيش از 80ميليون نفر زنداني هست، که چون اغلب از جمعيت فعال کشور هم هستند، يعني نيمي از جمعيت در زندان: نيم ديگر هستند. يعني در امريکا و اروپا و ديگر کشورهاي غير جمهوري اسلامي، فلسفه سياسي دوئال يا دوگانه انديشي مطلق وجود دارد. به اين معني که 50درصد مردم که هوادار وضع موجودند، يا پليس هستند يا مامور سيا و اف بي آي و يا: از اعضا رسانه هاي وابسته وارتش و شرکت هاي امنيتي! زيرا 50درصد ديگر در زندان هستند: يا براثر ترور کشته شدند و يا اينکه، مخفي و گمنام زندگي مي کنند. از اين دو حالت خارج نيست! البته ميتوان گفت 51 درصد و 49 درصد، زيرا اگر رابطه برعکس شود، طبيعتا رژيم هم عوض مي شود. پس تغيير هر رژيم به دو درصد بستگي دارد. بنابراين در فرانسه، انگليس و چين و روسيه و آمريکا و ساير کشورها، کساني که آزادانه راه مي روند و حرف مي زنند، مينويسند و کار مي کنند و تفريح مي روند: يا خانواه ارتشي هستند و يا مامور پليس: تا سطح خبرچين و آدم فروش. و آنهاييکه مخفي  و گمنام هستند،

ادامه مطلب.


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن کشورهاي غربي براي توجيه اقدامات گروه‌هاي راست‌گراي افراطي عليه اسلام، قرآن و مسلمانان، در بيشتر مواقع به ابزار "آزادي بيان" متوسل مي‌شوند و تأکيد مي‌کنند که جايز نيست از ابراز عقيده اين افراد جلوگيري شود حتي اگر اين امر منجر به تضعيف امنيت و ثبات جوامع شود.

ادامه مطلب.


 
توييتر ده‌ها حساب کاربري ايراني را به دليل تحريک اعتراضات در آمريکا بست 
شبکه اجتماعي توييتر


توييتر بزدلانه  اعلام کرد مجموعه‌اي از حساب‌هاي کاربري مستقر در ايران را که در تلاش براي تحريک هر چه بيشتر اعتراضات عليه نژادپرستي در آمريکا بوده‌اند، مسدود کرده است.اين شبکه اجتماعي روز پنجشنبه 8 اکتبر (17 مهر) با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد بيش از 100 حساب کاربري بسته شده «به طور مصنوعي» مکالماتي را درباره موضوعاتي از جمله مرگ جورج فلويد، جنبش «جان سياهان مهم است» و ديگر مسائل مربوط به عدالت اجتماعي در آمريکا منتشر کرده‌اند.مرگ جورج فلويد، شهروند سياهپوست آمريکايي در جريان بازداشت به دست نيروهاي پليس در تاريخ 25 مه گذشته (5 خرداد)، به بروز اعتراض‌هاي گسترده‌اي در سراسر ايالات متحده انجاميد. در جريان اين اعتراض‌ها جنبشي به نام «جان سياهان مهم است» در آمريکا شکل گرفت که هدف از آن اعتراض به نابرابري‌هاي نژادي موجود و رفتار خشن و تحقيرآميز پليس با شهروندان آفريقايي‌تبار در اين کشور بود.


اپليکيشن يورونيوز را از پل استور دانلود کنيد


در همان زمان رهبران ايران مرگ جورج فلويد در آمريکا را محکوم کرده و رسانه‌هاي ايران اعتراضاتي را که در پي آن روي داد به شکلي گسترده پوشش دادند.


توييتر همچنين اعلام کرد بيش از 900 حساب مرتبط با ارتش تايلند را به دليل حمله به شخصيت‌هاي برجسته مخالف و انتشار تبليغات حامي دولت و ارتش در جريان اعتراضات در اين کشور بسته است.روز پنجشنبه فيس بوک نيز با انتشار بيانيه‌اي گفت که برخي حساب‌هاي کاربري اين شبکه در چندين کشور را بسته و گفته است که اين حساب‌ها مربوط به برخي شبکه‌هاي دولتي يا نظامي است که اطلاعات «غيرقانوني» منتشر مي‌کنند.

اگر گذارتون به جلفا در نزديکي مرز ايران نخجوان افتاد، برين به پل "کشته شدگان شهريور 1320". شهريور 1320 زمانيست که متفقين تصميم به اشغال ايران ميگيرن! ارتش شوروي به پشت رود ارس که ميرسه، براي 48 ساعت زمين گير ميشه اما اينور پل، ارتش ايران نبود! فقط سه نفر بود!
«ژاندارم سرجوخه مصيب محمدي»، «سيد محمد راثي هاشمي» و «عبدالله شهرياري» براي 48 ساعت در برابر ارتش شوروي مقاومت ميکنن.


پس از شهادت، فرمانده‌ي شوروي به ارتشش دستور ميده اين سه سرباز رو با تشريفات نظامي به خاک بسپرن!


گاهي براي يه مملکت فقط سه نفر بسه! سه نفري که واقعي باشن
اما شرح ماجرا :
ساعت 4 صبح روز سوم شهريورماه سال 1320 به سرجوخه ملک محمدي در پاسگاه مرزباني جلفا در آذربايجان‌شرقي خبر مي‌دهند لشکري عظيم از ارتش سرخ شوروي به سوي مرز مي‌آيد و قصد دارد از «پل آهني» گذشته و وارد کشور شود.
سرجوخه خبر را به تبريز مخابره مي‌کند و از آنجا هم به تهران. از پايتخت دستور مي‌آيد که پادگان را تخليه کنيد و بدون هيچ مقاومتي اجازه ورود ارتش شوروي را بدهيد.
سرجوخه جسور خطاب به سربازانش مي‌گويد: «هرکسي مي‌خواهد، برگردد. من اينجا مي‌مانم. مي‌خواهم از کشور مقابل اجنبي‌ها دفاع کنم.»
ملک محمدي همراه با سرباز عبدالله شهرياري، سيدمحمد رايي هاشمي و سرباز ديگري هم قسم مي‌شوند و مي‌مانند.
هنگامي که نخستين نفربر شوروي قصد عبور از پل آهني را دارد سرباز شهرياري به سوي راننده آن شليک مي‌کند و سرباز روس را از پاي درمي‌آورد. درگيري سنگيني بين نيروهاي کاملاً مسلح ارتش شوروي و سرجوخه و 3 سربازش در مي‌گيرد.
اين درگيري به گفته شاهدان ماجرا که مشروح آن در اسناد آکادمي نظامي روسيه هم موجود است 48 ساعت به طول مي‌انجامد و در نهايت سرجوخه محمدي همراه با دو سرباز ديگرش عبدالله شهرياري و سيد محمد رايي هاشمي زير آتش شديد توپخانه لشکر 47 شوروي به شهادت مي‌رسند.
نفر چهارم براي رساندن خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه ملک محمدي ساعتي پيش از شهادت همرزمانش بسوي تبريز رفته بود.
سرلشکر نوويکف، فرمانده لشکر 47 شوروي وقتي متوجه مي‌شود که سربازان ايراني کشته شده‌اند از پل آهني عبور مي‌کند و وارد خاک کشور مي‌شود.
او وقتي فهميد 48 ساعت است که تنها با 3 سرباز جنگيده به نشانه احترام يکي از درجه‌هايش را از روي دوشش باز کرد و روي سينه سرجوخه محمدي گذاشت و از چوپاني خواست 3 سرباز شجاع را به شيوه مسلمانان کنار پل آهني دفن کند.
تدفين اين 3 سرباز به‌خاطر وطن‌پرستي‌شان با تشريفات نظامي از سوي لشکر 47 ارتش دشمن صورت گرفت. بر روي سنگ آرامگاه هر سه نوشته شده است : آرامگاه ژاندارم شهيد .، که در شهريور ماه 1320 در راه انجام وظيفه در مقابل مهاجمين ايستادگي و به شهادت رسيده است.
جالب است بدانيم در سال 94 کتابي با عنوان تا آخرين فشنگ (رماني براساس واقعيت) : داستان مقاومت چهل و هشت ساعته سه سرباز ايراني در مقابل لشکر چهل و هفتم اتحاد جماهير شوروي در حمله‌ سوم شهريور سال 1320 به قلم مهدي شيرزادي به رشته تحرير درآمد.
يادمان شهداي شهريور 1320 در اسفند 1389 توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وقت رونمايي شد. گفته مي‌شود هر هفته مراسم اداي احترام توسط نيروي مرزباني ناجا بر سر مزار اين مرزبانان انجام مي‌شود.


بر بالاي آرامگاه آنان اين بيت شعر نقش بسته است:


هرچند آغشته شد به خون پيرهن ما
شد جامه سربازي ما هم کفن ما
شاديم ز جانبازي خود در شکم خاک
پاينده و جاويد بماند وطن ما


 


 
ضرب و جرح و تيراندازي به دو نيروي پليس فرانسه در شمال پاريس 
 پليس فرانسه


پليس فرانسه   -   کپي رايت  آسوشيتدپرس
ژرالد دارمنن، وزير کشور فرانسه روز پنجشنبه هشت اکتبر (17 مهر) گفت که دو مامور پليس پس از تيراندازي اواخر شب گذشته در شهر اربله در شمال پايتخت اين کشور زخمي شدند. وي افزود: پليس در جست‌وجو مظنونان است.


جرايم خشن و نگراني از تروريسم از چالش‌هاي اساسي دولت امانوئل ماکرون، رئيس جمهوري فرانسه است.

ادامه مطلب.


دروازه تربت اقدام خود رضا پهلوي را ترور کرد فردا نوبت مريم رجوي است اعضاي کميته در تيرانا بهوش باشند 


نوبت کيست؟


با اعدام انقلابي رضا نيم پهلوي به دستان قدرتمند کميته مجازات، اکنون اين سوال مطرح است که نوبت بعدي چه کسي است؟ آنهاييکه باور نمي کردند، قدرتي در جهان باشد که انتقام خون ميلياردها مردم جهان را بگيرد، الان بدانند که کميته مجازات در همه جا حضور دارد، و بزودي پاسخ امثال ياوه گوياني که به پيامبر اسلام توهين کرده اند، مي دهد. آنهاييکه در کربلا به مقدسات توهين کردند، بدانند اگر حشد الشعبي يا پليس عراق هم نتوانند: آنها را سرجايشان بنشاند، بزودي دست قدرت الهي از سوي کميته مجازات، آنها را ادب خواهد کرد. ما ضمن تقدير و تشکر از حشد الشعبي عراق، اطلاع داريم که الکاظمي انها را تحت فشار قرارداده، تا با آمريکا صلح کنند و: آنها را مجبور به فرار از عراق نکنند. براي اين کار هم از پيشمرگه هاي تحت فرمان ابراهام!(برهم صالح) کمک گرفته، و تاکنون چند نفر را هم مخفيانه ترور  کرده اند. زيرا وزير خارجه آمريکا، تعهد نامه اي از برهم صالح گرفته، تا پايگاههايش در اربيل و کرکوک باقي بمانند، و از انجا به شيعيان و طرفدارن مقتدي صدر حمله کنند. آنها حتي آيت الله سيستاني را هم تحت نفوذ گرفتند، تا ديگر سخني از اخراج آمريکايي ها نزند. همينطور مي دانيم که برهم صالح، کمک هاي نظامي زيادي به ترک ها و ارمني ها کرده، تا با هم درگير شوند. زيرا اين درگيري باعث مي شود تا: نيروي نظامي ايران معطوف به شمال کشور شده، قدرت حفاظتي انها در برابر پژاک کاهش يابد. عليرغم ادعا هاي ناسيوناليستي اردوغان، وي نيز به دو طرف کمک مي کند تا اين درگيري ها ادامه يابد. اما مردم مظلوم قره باغ، براي برپايي جمهوري اسلامي در کشور خود، فداکاري هاي زيادي کردند و نمي خواهند: زير يوغ ناسيوناليست هاي دروغين ترک و کرد و عرب و ارمني بروند. لذا ايجاد جمهوري اسلامي قفقاز شامل جمهوري آذربايجان، نخجوان وقره باغ و ارمنستان به مرکزيت قره باغ محقق مي شود. کميته مجازات در همه جا مشغول جمع آوري اطلاعات است، تا افراد کليدي را شناسايي و آنها را ترور کند. زيرا با ترور اين افراد، جنگ در سراسر جهان تمام مي شود و: سايه جنگ از دنيا مي رود. کميته مجازات با آگاهي به نقش خود، فقط بدنبال کساني است که نقطه ثقل جنگ افروزي هستند. مثلا در جنگ ايران و عراق، برخلاف همه تصورات، اين فرح بانو بود که نقش اول را داشت. او با حضور در بغداد و ملاقاتهاي فراوان، تمام قدرت ارتش شاهنشاهي را در اختيار صدام قرارداد، تا با ارتش جمهوري اسلامي وارد جنگ شود.  و الا صدام کوچکتر از ان بود که بتواند جنگي را برعليه: برادر بزرگتر آغاز کند. در تحريم هاي دارويي عليه ايران، رضا پهلوي نقش اساسي را داشت، و الا آمريکا خر کي بود که بتواند: ايران را تحريم کند. آمريکا بيش از هميشه به بازار ايران، پول و نفت ايران احتياج داشته و دارد. اميد است با ترور رضا پهلوي، مسئولان کاخ سفيد بيدار شده باشند و بدانند: روي ديوار چه کسي يادگاري مي نوشتند. در لبنان و فلسطين، در حالي که اکثريت خواهان جمهوري اسلامي هستند، ولي امريکا و فرانسه سعي دارند آنها را منحرف، يا با ايران درگير نمايند. مکرون بداند که شايد نوبت بعدي او باشد. هرچه محافظان خود را زياد تر کند فايده ندارد. دست قدرت خداوندي از آستين: کميته مجازات شانزه ليزه بيرون خواهد آمد. تيرانا هم بداند مريم رجوي دروغگوي است که از سازمان منحله تغذيه مي کند. و بزودي کسي که از نام مجاهدين اوليه سوء استفاده کرده و ميراث خوور آن شده اند از روي زمين محو خواهد شد همچنان که اسرائيل محو مي شود. اين دروغگوي کودتاچي فقط با سلاح خودش بايد بميرد. و کميته مجازات اين کار را خواهد کرد.


Whose turn is it?


With the revolutionary execution of Reza Nim Pahlavi by the powerful hands of the Punishment Committee, the question now is who will be next? Those who did not believe that there would be a power in the world to avenge the blood of billions of people around the world, now know that the Punishment Committee is everywhere, and will soon respond to the nonsense of those who have insulted the Prophet of Islam. Those who insulted the holy places in Karbala should know that even if the popular mobilization or the Iraqi police cannot: put them in their place, they will soon be disciplined by the hand of divine power by the Punishment Committee. While appreciating and thanking the Iraqi popular mobilization, we know that al-Kadhimi pressured them to make peace with the United States and not to force them to flee Iraq. To do this, they used the peshmerga under the command of Ibrahim! (Barham Saleh), and so far they have secretly assassinated several people. Because the US Secretary of State has received a letter of commitment from Barham Saleh to maintain his bases in Erbil and Kirkuk, and from there to attack the Shiites and supporters of Muqtada al-Sadr. They even influenced Ayatollah Sistani, not to mention the expulsion of the Americans. We also know that Barham Saleh provided a lot of military aid to the Turks and Armenians to get into a fight. Because this conflict causes: Iran"s military forces to be directed to the north of the country, reducing their protective power against PJAK. Despite Erdogan"s nationalist claims, he is helping both sides continue the conflict. But the oppressed people of Nagorno-Karabakh have made many sacrifices to establish the Islamic Republic in their country and do not want to: go under the yoke of false Turkish and Kurdish nationalists and Arabs and Armenians. Therefore, the establishment of the Islamic Republic of the Caucasus, including the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan and Qarabagh and Armenia to the center of Nagorno-Karabakh will be achieved. The Punishment Committee is gathering information everywhere to identify and assassinate key individuals. Because with the assassination of these people, the war around the world will end and: the shadow of war will disappear. The Punishment Committee, aware of its role, seeks only those who are the focus of incitement to war. For example, in the Iran-Iraq war, contrary to all expectations, it was Farah Banu who played the leading role. By attending Baghdad and holding numerous meetings, he gave all the power of the Imperial Army to Saddam to go to war with the army of the Islamic Republic. Otherwise, Saddam was too young to start a war against his older brother. In the drug sanctions against Iran, Reza Pahlavi played a key role, and otherwise the United States would not be able to: Sanction Iran. The United States needs and needs the Iranian market, money and oil more than ever. It is hoped that with the assassination of Reza Pahlavi, White House officials will wake up and know: who wrote the memorial on the wall. In Lebanon and Palestine, while the majority want the Islamic Republic, the United States and France are trying to divert them, or to engage them with Iran. Macron knows it might be his next turn. The more guards you have, the more useless it is. The hand of God"s power will come out of the sleeve: the Champs Elysees punishment committee. Tirana also knows that Maryam Rajavi is a swindler who feeds on the disbanded organization. And soon the one who misused the name of the early Mujahideen and inherited it will disappear from the face of the earth, just as Israel will disappear. This coup liar should only die with his own weapon. And the Punishment Committee will do that.


دور من؟


مع الإعدام الثوري لرضا نيم بهلوي على يد لجنة العقوبات القوية ، السؤال الآن هو من سيكون التالي؟ أولئك الذين لم يؤمنوا بوجود قوة في العالم للثأر لدماء مليارات البشر حول العالم ، يعرفون الآن أن لجنة العقاب موجودة في كل مكان ، وسوف يردون قريبًا على هراء أولئك الذين أساءوا لنبي الإسلام. يجب على من أهانوا الأماكن المقدسة في كربلاء أن يعلموا أنه حتى لو لم تستطع الحشد الشعبي أو الشرطة العراقية: وضعهم في مكانهم ، فسيتم تأديبهم قريباً من قبل القوة الإلهية للجنة العقاب. وبينما نقدر الحشد الشعبي العراقي ونشكره ، نعلم أن الكاظمي ضغط عليهم لصنع السلام مع الولايات المتحدة وليس لإجبارهم على الفرار من العراق. للقيام بذلك ، استخدموا البيشمركة بقيادة إبراهيم! (برهم صالح) ، وحتى الآن اغتالوا سراً عدة أشخاص. لأن وزير الخارجية الأمريكي تلقى رسالة تعهد من برهم صالح بالإبقاء على قواعده في أربيل وكركوك ، ومن هناك لمهاجمة الشيعة وأنصار مقتدى الصدر. لقد أثروا حتى على آية الله السيستاني ، ناهيك عن طرد الأمريكيين. نعلم أيضًا أن برهم صالح قدم الكثير من المساعدات العسكرية للأتراك والأرمن للدخول في قتال. لأن هذا الصراع يتسبب في: توجيه القوات العسكرية الإيرانية إلى شمال البلاد ، مما يقلل من قوتها الوقائية ضد حزب الحياة الحرة الكردستاني. على الرغم من ادعاءات أردوغان القومية ، إلا أنه يساعد الجانبين على مواصلة الصراع. لكن شعب ناغورنو كاراباخ المضطهد قدم الكثير من التضحيات من أجل إقامة الجمهورية الإسلامية في بلدهم ولا يريدون: الخوض تحت نير القوميين الأتراك والأكراد اائفين والعرب والأرمن. لذلك ، سيتم تحقيق إنشاء جمهورية القوقاز الإسلامية ، بما في ذلك جمهورية أذربيجان وناختشيفان وقاراباخ وأرمينيا في وسط ناغورنو كاراباخ. تقوم لجنة العقوبات بجمع المعلومات في كل مكان لتحديد واغتيال الأفراد الرئيسيين. لأنه مع اغتيال هؤلاء الناس ستنتهي الحرب حول العالم وسيختفي ظل الحرب. إن لجنة العقوبات ، إذ تدرك دورها ، تبحث فقط عن من هم بؤرة التحريض على الحرب. على سبيل المثال ، في الحرب الإيرانية العراقية ، وعلى عكس كل التوقعات ، كان فرح بانو هو الذي لعب الدور القيادي. من خلال حضوره بغداد وعقد اجتماعات عديدة ، أعطى كل قوة الجيش الإمبراطوري لصدام للذهاب إلى الحرب مع جيش الجمهورية الإسلامية. خلاف ذلك ، كان صدام أصغر من أن يبدأ حربًا ضد أخيه الأكبر. في عقوبات المخدرات ضد إيران ، لعب رضا بهلوي دورًا رئيسيًا ، وإلا فلن تتمكن الولايات المتحدة من: معاقبة إيران. تحتاج الولايات المتحدة وتحتاج إلى السوق والمال والنفط الإيراني أكثر من أي وقت مضى. من المؤمل أنه مع اغتيال رضا بهلوي ، يستيقظ مسؤولو البيت الأبيض ويعرفون: من كتب النصب التذكاري على الحائط. في لبنان وفلسطين ، بينما تريد الغالبية الجمهورية الإسلامية ، تحاول الولايات المتحدة وفرنسا تشتيت انتباههم أو إشراكهم مع إيران. يعرف ماكرون أنه قد يكون دوره التالي. كلما زاد عدد الحراس لديك ، أصبح الأمر عديم الفائدة. يد قوة الله ستخرج من الكم: لجنة عقاب الشانزليزيه. تعرف تيرانا أيضًا أن مريم رجوي نصابة تتغذى على المنظمة التي تم حلها. وسرعان ما سيختفي من أساء استخدام اسم المجاهدين الأوائل ورثه من على وجه الأرض كما ستختفي إسرائيل. يجب أن يموت كاذب الانقلاب بسلاحه فقط. ولجنة العقوبات ستفعل ذلك  .


E kujt është radha?


 


Me ekzekutimin revolucionar të Reza Nim Pahlavi nga duart e fuqishme të Komitetit të Ndëshkimit, pyetja tani është kush do të jetë i ardhshëm? Ata që nuk besuan se do të kishte një fuqi në botë për të marrë hak për gjakun e miliarda njerëzve në të gjithë botën, tani e dinë që Komiteti i Ndëshkimit është kudo, dhe së shpejti do të përgjigjen për marrëzitë e atyre që kanë fyer Profetin e Islamit. Ata që fyen vendet e shenjta në Qerbela duhet ta dinë se edhe nëse mobilizimi popullor ose policia irakiane nuk mund t"i vendosë në vendin e tyre, ata së shpejti do të disiplinohen nga fuqia hyjnore e Komitetit të Ndëshkimit. Ndërsa vlerësojmë dhe falënderojmë mobilizimin popullor Irakian, ne e dimë se al-Kadhimi u bëri presion atyre që të bënin paqe me Shtetet e Bashkuara dhe të mos i detyronin të largoheshin nga Iraku. Për ta bërë këtë, ata përdorën peshmergerat nën komandën e Ibrahim! (Barham Saleh), dhe deri më tani ata kanë vrarë fshehurazi disa persona. Sepse Sekretari i Shtetit i SH.B.A.-së ka marrë një letër angazhimi nga Barham Saleh për të mbajtur bazat e tij në Erbil dhe Kerkuk, dhe prej andej për të sulmuar Shiitët dhe mbështetësit e Muqtada al-Sadr. Ata madje ndikuan në Ajatollah Sistani, për të mos përmendur dëbimin e amerikanëve. Ne gjithashtu e dimë se Barham Saleh siguroi një shumë të ndihmës ushtarake për Turqit dhe Armenët për t"u përleshur. Për shkak se ky konflikt shkakton: forcat ushtarake të Iranit të drejtohen në veri të vendit, duke zvogëluar fuqinë e tyre mbrojtëse kundër PJAK. Megjithë pretendimet nacionaliste të Erdogan, ai po ndihmon të dy palët të vazhdojnë konfliktin. Por, populli i shtypur i Nagaran-Karabakut ka bërë shumë sakrifica për të vendosur Republikën Islamike në vendin e tyre dhe nuk dëshiron: të shkojë nën zgjedhën e nacionalistëve të rremë turq dhe kurdë dhe arabëve dhe armenëve. Prandaj, do të arrihet krijimi i Republikës Islamike të Kaukazit, përfshirë Republikën e Azerbajxhanit, Nakhchivan dhe Qarabagh dhe Armenia në qendër të Nago-Karabakut. Komiteti i Ndëshkimit po mbledh informacione kudo për të identifikuar dhe vrarë individë kryesorë. Sepse me vrasjen e këtyre njerëzve, lufta nëpër botë do të mbarojë dhe: hija e luftës do të zhduket. Komiteti i Ndëshkimit, i vetëdijshëm për rolin e tij, kërkon vetëm ata që janë në qendër të nxitjes për luftë. Për shembull, në luftën Iran-Irak, në kundërshtim me të gjitha pritjet, ishte Farah Banu që luajti rolin kryesor. Duke marrë pjesë në Bagdad dhe duke mbajtur takime të shumta, ai i dha tërë fuqinë e Ushtrisë Perandorake Sadamit për të shkuar në luftë me ushtrinë e Republikës Islamike. Përndryshe, Saddam ishte shumë i ri për të filluar një luftë kundër vëllait të tij të madh. Në sanksionet e drogës kundër Iranit, Reza Pahlavi luajti një rol kryesor dhe përndryshe Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin në gjendje të: Sanksionojnë Iranin. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë dhe kanë nevojë për tregun iranian, paratë dhe naftën më shumë se kurrë. Shpresohet që me vrasjen e Reza Pahlavi, zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë do të zgjohen dhe të dinë: kush e shkroi memorialin në mur. Në Liban dhe Palestinë, ndërsa shumica dëshiron Republikën Islamike, Shtetet e Bashkuara dhe Franca po përpiqen t"i devijojnë ato, ose t"i angazhojnë ato me Iranin. Macron e di se mund të jetë radha e tij e radhës. Sa më shumë roje keni, aq më e padobishme është. Dora e fuqisë së Zotit do të dalë nga mënga: komiteti i dënimit të Champs Elysees. Tirana gjithashtu e di që Maryam Rajavi është një mashtruese që ushqehet me organizatën e shpërndarë. Dhe së shpejti ai që keqpërdori emrin e Muxhahedinëve të hershëm dhe e trashëgoi atë do të zhduket nga faqja e dheut, ashtu si Izraeli do të zhduket. Ky gënjeshtar i grushtit të shtetit duhet të vdesë vetëm me armën e tij. Dhe Komiteti i Ndëshkimit do ta bëjë këtë.


چرا اسرائيل بايد شيعه شود؟ براي اينکه آمادگي اين کار را دارند. آنها با علاقه زبان فارسي ياد مي گيرند، از نماد هاي ايران استفاده مي کنند، احکام دين را بهتر از برخي علما مي دانند! فقط تنها کاري که باقي مانده: بروند پيش يکي از اين علما، شهادتان خود را بگويند. باور کنيد هيچ چيز نمي شود. فقط يک شيعه به خدا نزديکتر مي شود. آمريکا هم همينطور است، ترامپ همه احکام شيعه را مي داند! اوراد و اذکار را مي خواند، و بايدن را ضد خدا مي گويد! پمپئو با تمام خريت ش يک تعصب خوب دارد: که خدا او را نجات خواهد داد: مي گويد چرا رهبر ايران، از شيعيان چين حمايت نمي کند؟ و اويغور ها را تنها گذاشته. اين نشان مي دهد خداوند پس گردن هرکسي بزند، شيعه مي شود.

ادامه مطلب.


Da?l?q Qaraba? F?l?stin? b?nz?yir, bu d?f? Haçl?lar t?r?find?n i??al edildi v? ?slam ümm?ti, xüsus?n d? ?i?l?r çatmazsa, daha d?rin bir yaraya çevril?c?k. Çünki bütün virtual v? real gücl?r birl??mi?dir. ?i? qüvv?l?rinin bir hiss?si b?han? il? mühafiz?kard?rsa: daxili t?hlük?sizlik v? buna b?nz?rl?ri Fransa v? AB?-a hüququ verm?k. Türkiy? v? ya Az?rbaycan Respublikas? onlara qar?? durmaq üçün ?d?di deyil. Çünki onlar?n h?rbi texnikas? v? canl? qüvv?si tamamil? Rusiya, Fransa v? AB?-?n ?lind?dir. V? Az?rbaycan?n v? y

ادامه مطلب.


متاسفانه در اغلب کشورهاي جهان که فاقد جمهوري اسلامي هستند، فضا بسيار سنگين و همه فعالان سياسي اسير زندان هستند. در امريکا بيش از 80ميليون نفر زنداني هست، که چون اغلب از جمعيت فعال کشور هم هستند، يعني نيمي از جمعيت در زندان: نيم ديگر هستند. يعني در امريکا و اروپا و ديگر کشورهاي غير جمهوري اسلامي، فلسفه سياسي دوئال يا دوگانه انديشي مطلق وجود دارد. به اين معني که 50درصد مردم که هوادار وضع موجودند، يا پليس هستند يا مامور سيا و اف بي آي و يا: از اعضا رسانه هاي وابسته وارتش و شرکت هاي امنيتي! زيرا 50درصد ديگر در زندان هستند: يا براثر ترور کشته شدند و يا اينکه، مخفي و گمنام زندگي مي کنند. از اين دو حالت خارج نيست! البته ميتوان گفت 51 درصد و 49 درصد، زيرا اگر رابطه برعکس شود، طبيعتا رژيم هم عوض مي شود. پس تغيير هر رژيم به دو درصد بستگي دارد. بنابراين در فرانسه، انگليس و چين و روسيه و آمريکا و ساير کشورها، کساني که آزادانه راه مي روند و حرف مي زنند، مينويسند و کار مي کنند و تفريح مي روند: يا خانواه ارتشي هستند و يا مامور پليس: تا سطح خبرچين و آدم فروش. و آنهاييکه مخفي  و گمنام هستند،

ادامه مطلب.


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد يک عضو جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) خطاب به حکومتهاي عربي که به دنبال عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي هستند، گفت که بخشي از سرزمين خود را به دشمن صهيونيستي تقديم کنيد.

ادامه مطلب.


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن کشورهاي غربي براي توجيه اقدامات گروه‌هاي راست‌گراي افراطي عليه اسلام، قرآن و مسلمانان، در بيشتر مواقع به ابزار "آزادي بيان" متوسل مي‌شوند و تأکيد مي‌کنند که جايز نيست از ابراز عقيده اين افراد جلوگيري شود حتي اگر اين امر منجر به تضعيف امنيت و ثبات جوامع شود.

ادامه مطلب.


 
توييتر ده‌ها حساب کاربري ايراني را به دليل تحريک اعتراضات در آمريکا بست 
شبکه اجتماعي توييتر


توييتر بزدلانه  اعلام کرد مجموعه‌اي از حساب‌هاي کاربري مستقر در ايران را که در تلاش براي تحريک هر چه بيشتر اعتراضات عليه نژادپرستي در آمريکا بوده‌اند، مسدود کرده است.اين شبکه اجتماعي روز پنجشنبه 8 اکتبر (17 مهر) با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد بيش از 100 حساب کاربري بسته شده «به طور مصنوعي» مکالماتي را درباره موضوعاتي از جمله مرگ جورج فلويد، جنبش «جان سياهان مهم است» و ديگر مسائل مربوط به عدالت اجتماعي در آمريکا منتشر کرده‌اند.مرگ جورج فلويد، شهروند سياهپوست آمريکايي در جريان بازداشت به دست نيروهاي پليس در تاريخ 25 مه گذشته (5 خرداد)، به بروز اعتراض‌هاي گسترده‌اي در سراسر ايالات متحده انجاميد. در جريان اين اعتراض‌ها جنبشي به نام «جان سياهان مهم است» در آمريکا شکل گرفت که هدف از آن اعتراض به نابرابري‌هاي نژادي موجود و رفتار خشن و تحقيرآميز پليس با شهروندان آفريقايي‌تبار در اين کشور بود.


اپليکيشن يورونيوز را از پل استور دانلود کنيد


در همان زمان رهبران ايران مرگ جورج فلويد در آمريکا را محکوم کرده و رسانه‌هاي ايران اعتراضاتي را که در پي آن روي داد به شکلي گسترده پوشش دادند.


توييتر همچنين اعلام کرد بيش از 900 حساب مرتبط با ارتش تايلند را به دليل حمله به شخصيت‌هاي برجسته مخالف و انتشار تبليغات حامي دولت و ارتش در جريان اعتراضات در اين کشور بسته است.روز پنجشنبه فيس بوک نيز با انتشار بيانيه‌اي گفت که برخي حساب‌هاي کاربري اين شبکه در چندين کشور را بسته و گفته است که اين حساب‌ها مربوط به برخي شبکه‌هاي دولتي يا نظامي است که اطلاعات «غيرقانوني» منتشر مي‌کنند.

اگر گذارتون به جلفا در نزديکي مرز ايران نخجوان افتاد، برين به پل "کشته شدگان شهريور 1320". شهريور 1320 زمانيست که متفقين تصميم به اشغال ايران ميگيرن! ارتش شوروي به پشت رود ارس که ميرسه، براي 48 ساعت زمين گير ميشه اما اينور پل، ارتش ايران نبود! فقط سه نفر بود!
«ژاندارم سرجوخه مصيب محمدي»، «سيد محمد راثي هاشمي» و «عبدالله شهرياري» براي 48 ساعت در برابر ارتش شوروي مقاومت ميکنن.


پس از شهادت، فرمانده‌ي شوروي به ارتشش دستور ميده اين سه سرباز رو با تشريفات نظامي به خاک بسپرن!


گاهي براي يه مملکت فقط سه نفر بسه! سه نفري که واقعي باشن
اما شرح ماجرا :
ساعت 4 صبح روز سوم شهريورماه سال 1320 به سرجوخه ملک محمدي در پاسگاه مرزباني جلفا در آذربايجان‌شرقي خبر مي‌دهند لشکري عظيم از ارتش سرخ شوروي به سوي مرز مي‌آيد و قصد دارد از «پل آهني» گذشته و وارد کشور شود.
سرجوخه خبر را به تبريز مخابره مي‌کند و از آنجا هم به تهران. از پايتخت دستور مي‌آيد که پادگان را تخليه کنيد و بدون هيچ مقاومتي اجازه ورود ارتش شوروي را بدهيد.
سرجوخه جسور خطاب به سربازانش مي‌گويد: «هرکسي مي‌خواهد، برگردد. من اينجا مي‌مانم. مي‌خواهم از کشور مقابل اجنبي‌ها دفاع کنم.»
ملک محمدي همراه با سرباز عبدالله شهرياري، سيدمحمد رايي هاشمي و سرباز ديگري هم قسم مي‌شوند و مي‌مانند.
هنگامي که نخستين نفربر شوروي قصد عبور از پل آهني را دارد سرباز شهرياري به سوي راننده آن شليک مي‌کند و سرباز روس را از پاي درمي‌آورد. درگيري سنگيني بين نيروهاي کاملاً مسلح ارتش شوروي و سرجوخه و 3 سربازش در مي‌گيرد.
اين درگيري به گفته شاهدان ماجرا که مشروح آن در اسناد آکادمي نظامي روسيه هم موجود است 48 ساعت به طول مي‌انجامد و در نهايت سرجوخه محمدي همراه با دو سرباز ديگرش عبدالله شهرياري و سيد محمد رايي هاشمي زير آتش شديد توپخانه لشکر 47 شوروي به شهادت مي‌رسند.
نفر چهارم براي رساندن خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه ملک محمدي ساعتي پيش از شهادت همرزمانش بسوي تبريز رفته بود.
سرلشکر نوويکف، فرمانده لشکر 47 شوروي وقتي متوجه مي‌شود که سربازان ايراني کشته شده‌اند از پل آهني عبور مي‌کند و وارد خاک کشور مي‌شود.
او وقتي فهميد 48 ساعت است که تنها با 3 سرباز جنگيده به نشانه احترام يکي از درجه‌هايش را از روي دوشش باز کرد و روي سينه سرجوخه محمدي گذاشت و از چوپاني خواست 3 سرباز شجاع را به شيوه مسلمانان کنار پل آهني دفن کند.
تدفين اين 3 سرباز به‌خاطر وطن‌پرستي‌شان با تشريفات نظامي از سوي لشکر 47 ارتش دشمن صورت گرفت. بر روي سنگ آرامگاه هر سه نوشته شده است : آرامگاه ژاندارم شهيد .، که در شهريور ماه 1320 در راه انجام وظيفه در مقابل مهاجمين ايستادگي و به شهادت رسيده است.
جالب است بدانيم در سال 94 کتابي با عنوان تا آخرين فشنگ (رماني براساس واقعيت) : داستان مقاومت چهل و هشت ساعته سه سرباز ايراني در مقابل لشکر چهل و هفتم اتحاد جماهير شوروي در حمله‌ سوم شهريور سال 1320 به قلم مهدي شيرزادي به رشته تحرير درآمد.
يادمان شهداي شهريور 1320 در اسفند 1389 توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وقت رونمايي شد. گفته مي‌شود هر هفته مراسم اداي احترام توسط نيروي مرزباني ناجا بر سر مزار اين مرزبانان انجام مي‌شود.


بر بالاي آرامگاه آنان اين بيت شعر نقش بسته است:


هرچند آغشته شد به خون پيرهن ما
شد جامه سربازي ما هم کفن ما
شاديم ز جانبازي خود در شکم خاک
پاينده و جاويد بماند وطن ما


 


 
ضرب و جرح و تيراندازي به دو نيروي پليس فرانسه در شمال پاريس 
 پليس فرانسه


پليس فرانسه   -   کپي رايت  آسوشيتدپرس
ژرالد دارمنن، وزير کشور فرانسه روز پنجشنبه هشت اکتبر (17 مهر) گفت که دو مامور پليس پس از تيراندازي اواخر شب گذشته در شهر اربله در شمال پايتخت اين کشور زخمي شدند. وي افزود: پليس در جست‌وجو مظنونان است.


جرايم خشن و نگراني از تروريسم از چالش‌هاي اساسي دولت امانوئل ماکرون، رئيس جمهوري فرانسه است.

ادامه مطلب.


دروازه تربت اقدام خود رضا پهلوي را ترور کرد فردا نوبت مريم رجوي است اعضاي کميته در تيرانا بهوش باشند 


نوبت کيست؟


با اعدام انقلابي رضا نيم پهلوي به دستان قدرتمند کميته مجازات، اکنون اين سوال مطرح است که نوبت بعدي چه کسي است؟ آنهاييکه باور نمي کردند، قدرتي در جهان باشد که انتقام خون ميلياردها مردم جهان را بگيرد، الان بدانند که کميته مجازات در همه جا حضور دارد، و بزودي پاسخ امثال ياوه گوياني که به پيامبر اسلام توهين کرده اند، مي دهد. آنهاييکه در کربلا به مقدسات توهين کردند، بدانند اگر حشد الشعبي يا پليس عراق هم نتوانند: آنها را سرجايشان بنشاند، بزودي دست قدرت الهي از سوي کميته مجازات، آنها را ادب خواهد کرد. ما ضمن تقدير و تشکر از حشد الشعبي عراق، اطلاع داريم که الکاظمي انها را تحت فشار قرارداده، تا با آمريکا صلح کنند و: آنها را مجبور به فرار از عراق نکنند. براي اين کار هم از پيشمرگه هاي تحت فرمان ابراهام!(برهم صالح) کمک گرفته، و تاکنون چند نفر را هم مخفيانه ترور  کرده اند. زيرا وزير خارجه آمريکا، تعهد نامه اي از برهم صالح گرفته، تا پايگاههايش در اربيل و کرکوک باقي بمانند، و از انجا به شيعيان و طرفدارن مقتدي صدر حمله کنند. آنها حتي آيت الله سيستاني را هم تحت نفوذ گرفتند، تا ديگر سخني از اخراج آمريکايي ها نزند. همينطور مي دانيم که برهم صالح، کمک هاي نظامي زيادي به ترک ها و ارمني ها کرده، تا با هم درگير شوند. زيرا اين درگيري باعث مي شود تا: نيروي نظامي ايران معطوف به شمال کشور شده، قدرت حفاظتي انها در برابر پژاک کاهش يابد. عليرغم ادعا هاي ناسيوناليستي اردوغان، وي نيز به دو طرف کمک مي کند تا اين درگيري ها ادامه يابد. اما مردم مظلوم قره باغ، براي برپايي جمهوري اسلامي در کشور خود، فداکاري هاي زيادي کردند و نمي خواهند: زير يوغ ناسيوناليست هاي دروغين ترک و کرد و عرب و ارمني بروند. لذا ايجاد جمهوري اسلامي قفقاز شامل جمهوري آذربايجان، نخجوان وقره باغ و ارمنستان به مرکزيت قره باغ محقق مي شود. کميته مجازات در همه جا مشغول جمع آوري اطلاعات است، تا افراد کليدي را شناسايي و آنها را ترور کند. زيرا با ترور اين افراد، جنگ در سراسر جهان تمام مي شود و: سايه جنگ از دنيا مي رود. کميته مجازات با آگاهي به نقش خود، فقط بدنبال کساني است که نقطه ثقل جنگ افروزي هستند. مثلا در جنگ ايران و عراق، برخلاف همه تصورات، اين فرح بانو بود که نقش اول را داشت. او با حضور در بغداد و ملاقاتهاي فراوان، تمام قدرت ارتش شاهنشاهي را در اختيار صدام قرارداد، تا با ارتش جمهوري اسلامي وارد جنگ شود.  و الا صدام کوچکتر از ان بود که بتواند جنگي را برعليه: برادر بزرگتر آغاز کند. در تحريم هاي دارويي عليه ايران، رضا پهلوي نقش اساسي را داشت، و الا آمريکا خر کي بود که بتواند: ايران را تحريم کند. آمريکا بيش از هميشه به بازار ايران، پول و نفت ايران احتياج داشته و دارد. اميد است با ترور رضا پهلوي، مسئولان کاخ سفيد بيدار شده باشند و بدانند: روي ديوار چه کسي يادگاري مي نوشتند. در لبنان و فلسطين، در حالي که اکثريت خواهان جمهوري اسلامي هستند، ولي امريکا و فرانسه سعي دارند آنها را منحرف، يا با ايران درگير نمايند. مکرون بداند که شايد نوبت بعدي او باشد. هرچه محافظان خود را زياد تر کند فايده ندارد. دست قدرت خداوندي از آستين: کميته مجازات شانزه ليزه بيرون خواهد آمد. تيرانا هم بداند مريم رجوي دروغگوي است که از سازمان منحله تغذيه مي کند. و بزودي کسي که از نام مجاهدين اوليه سوء استفاده کرده و ميراث خوور آن شده اند از روي زمين محو خواهد شد همچنان که اسرائيل محو مي شود. اين دروغگوي کودتاچي فقط با سلاح خودش بايد بميرد. و کميته مجازات اين کار را خواهد کرد.


Whose turn is it?


With the revolutionary execution of Reza Nim Pahlavi by the powerful hands of the Punishment Committee, the question now is who will be next? Those who did not believe that there would be a power in the world to avenge the blood of billions of people around the world, now know that the Punishment Committee is everywhere, and will soon respond to the nonsense of those who have insulted the Prophet of Islam. Those who insulted the holy places in Karbala should know that even if the popular mobilization or the Iraqi police cannot: put them in their place, they will soon be disciplined by the hand of divine power by the Punishment Committee. While appreciating and thanking the Iraqi popular mobilization, we know that al-Kadhimi pressured them to make peace with the United States and not to force them to flee Iraq. To do this, they used the peshmerga under the command of Ibrahim! (Barham Saleh), and so far they have secretly assassinated several people. Because the US Secretary of State has received a letter of commitment from Barham Saleh to maintain his bases in Erbil and Kirkuk, and from there to attack the Shiites and supporters of Muqtada al-Sadr. They even influenced Ayatollah Sistani, not to mention the expulsion of the Americans. We also know that Barham Saleh provided a lot of military aid to the Turks and Armenians to get into a fight. Because this conflict causes: Iran"s military forces to be directed to the north of the country, reducing their protective power against PJAK. Despite Erdogan"s nationalist claims, he is helping both sides continue the conflict. But the oppressed people of Nagorno-Karabakh have made many sacrifices to establish the Islamic Republic in their country and do not want to: go under the yoke of false Turkish and Kurdish nationalists and Arabs and Armenians. Therefore, the establishment of the Islamic Republic of the Caucasus, including the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan and Qarabagh and Armenia to the center of Nagorno-Karabakh will be achieved. The Punishment Committee is gathering information everywhere to identify and assassinate key individuals. Because with the assassination of these people, the war around the world will end and: the shadow of war will disappear. The Punishment Committee, aware of its role, seeks only those who are the focus of incitement to war. For example, in the Iran-Iraq war, contrary to all expectations, it was Farah Banu who played the leading role. By attending Baghdad and holding numerous meetings, he gave all the power of the Imperial Army to Saddam to go to war with the army of the Islamic Republic. Otherwise, Saddam was too young to start a war against his older brother. In the drug sanctions against Iran, Reza Pahlavi played a key role, and otherwise the United States would not be able to: Sanction Iran. The United States needs and needs the Iranian market, money and oil more than ever. It is hoped that with the assassination of Reza Pahlavi, White House officials will wake up and know: who wrote the memorial on the wall. In Lebanon and Palestine, while the majority want the Islamic Republic, the United States and France are trying to divert them, or to engage them with Iran. Macron knows it might be his next turn. The more guards you have, the more useless it is. The hand of God"s power will come out of the sleeve: the Champs Elysees punishment committee. Tirana also knows that Maryam Rajavi is a swindler who feeds on the disbanded organization. And soon the one who misused the name of the early Mujahideen and inherited it will disappear from the face of the earth, just as Israel will disappear. This coup liar should only die with his own weapon. And the Punishment Committee will do that.


دور من؟


مع الإعدام الثوري لرضا نيم بهلوي على يد لجنة العقوبات القوية ، السؤال الآن هو من سيكون التالي؟ أولئك الذين لم يؤمنوا بوجود قوة في العالم للثأر لدماء مليارات البشر حول العالم ، يعرفون الآن أن لجنة العقاب موجودة في كل مكان ، وسوف يردون قريبًا على هراء أولئك الذين أساءوا لنبي الإسلام. يجب على من أهانوا الأماكن المقدسة في كربلاء أن يعلموا أنه حتى لو لم تستطع الحشد الشعبي أو الشرطة العراقية: وضعهم في مكانهم ، فسيتم تأديبهم قريباً من قبل القوة الإلهية للجنة العقاب. وبينما نقدر الحشد الشعبي العراقي ونشكره ، نعلم أن الكاظمي ضغط عليهم لصنع السلام مع الولايات المتحدة وليس لإجبارهم على الفرار من العراق. للقيام بذلك ، استخدموا البيشمركة بقيادة إبراهيم! (برهم صالح) ، وحتى الآن اغتالوا سراً عدة أشخاص. لأن وزير الخارجية الأمريكي تلقى رسالة تعهد من برهم صالح بالإبقاء على قواعده في أربيل وكركوك ، ومن هناك لمهاجمة الشيعة وأنصار مقتدى الصدر. لقد أثروا حتى على آية الله السيستاني ، ناهيك عن طرد الأمريكيين. نعلم أيضًا أن برهم صالح قدم الكثير من المساعدات العسكرية للأتراك والأرمن للدخول في قتال. لأن هذا الصراع يتسبب في: توجيه القوات العسكرية الإيرانية إلى شمال البلاد ، مما يقلل من قوتها الوقائية ضد حزب الحياة الحرة الكردستاني. على الرغم من ادعاءات أردوغان القومية ، إلا أنه يساعد الجانبين على مواصلة الصراع. لكن شعب ناغورنو كاراباخ المضطهد قدم الكثير من التضحيات من أجل إقامة الجمهورية الإسلامية في بلدهم ولا يريدون: الخوض تحت نير القوميين الأتراك والأكراد اائفين والعرب والأرمن. لذلك ، سيتم تحقيق إنشاء جمهورية القوقاز الإسلامية ، بما في ذلك جمهورية أذربيجان وناختشيفان وقاراباخ وأرمينيا في وسط ناغورنو كاراباخ. تقوم لجنة العقوبات بجمع المعلومات في كل مكان لتحديد واغتيال الأفراد الرئيسيين. لأنه مع اغتيال هؤلاء الناس ستنتهي الحرب حول العالم وسيختفي ظل الحرب. إن لجنة العقوبات ، إذ تدرك دورها ، تبحث فقط عن من هم بؤرة التحريض على الحرب. على سبيل المثال ، في الحرب الإيرانية العراقية ، وعلى عكس كل التوقعات ، كان فرح بانو هو الذي لعب الدور القيادي. من خلال حضوره بغداد وعقد اجتماعات عديدة ، أعطى كل قوة الجيش الإمبراطوري لصدام للذهاب إلى الحرب مع جيش الجمهورية الإسلامية. خلاف ذلك ، كان صدام أصغر من أن يبدأ حربًا ضد أخيه الأكبر. في عقوبات المخدرات ضد إيران ، لعب رضا بهلوي دورًا رئيسيًا ، وإلا فلن تتمكن الولايات المتحدة من: معاقبة إيران. تحتاج الولايات المتحدة وتحتاج إلى السوق والمال والنفط الإيراني أكثر من أي وقت مضى. من المؤمل أنه مع اغتيال رضا بهلوي ، يستيقظ مسؤولو البيت الأبيض ويعرفون: من كتب النصب التذكاري على الحائط. في لبنان وفلسطين ، بينما تريد الغالبية الجمهورية الإسلامية ، تحاول الولايات المتحدة وفرنسا تشتيت انتباههم أو إشراكهم مع إيران. يعرف ماكرون أنه قد يكون دوره التالي. كلما زاد عدد الحراس لديك ، أصبح الأمر عديم الفائدة. يد قوة الله ستخرج من الكم: لجنة عقاب الشانزليزيه. تعرف تيرانا أيضًا أن مريم رجوي نصابة تتغذى على المنظمة التي تم حلها. وسرعان ما سيختفي من أساء استخدام اسم المجاهدين الأوائل ورثه من على وجه الأرض كما ستختفي إسرائيل. يجب أن يموت كاذب الانقلاب بسلاحه فقط. ولجنة العقوبات ستفعل ذلك  .


E kujt është radha?


 


Me ekzekutimin revolucionar të Reza Nim Pahlavi nga duart e fuqishme të Komitetit të Ndëshkimit, pyetja tani është kush do të jetë i ardhshëm? Ata që nuk besuan se do të kishte një fuqi në botë për të marrë hak për gjakun e miliarda njerëzve në të gjithë botën, tani e dinë që Komiteti i Ndëshkimit është kudo, dhe së shpejti do të përgjigjen për marrëzitë e atyre që kanë fyer Profetin e Islamit. Ata që fyen vendet e shenjta në Qerbela duhet ta dinë se edhe nëse mobilizimi popullor ose policia irakiane nuk mund t"i vendosë në vendin e tyre, ata së shpejti do të disiplinohen nga fuqia hyjnore e Komitetit të Ndëshkimit. Ndërsa vlerësojmë dhe falënderojmë mobilizimin popullor Irakian, ne e dimë se al-Kadhimi u bëri presion atyre që të bënin paqe me Shtetet e Bashkuara dhe të mos i detyronin të largoheshin nga Iraku. Për ta bërë këtë, ata përdorën peshmergerat nën komandën e Ibrahim! (Barham Saleh), dhe deri më tani ata kanë vrarë fshehurazi disa persona. Sepse Sekretari i Shtetit i SH.B.A.-së ka marrë një letër angazhimi nga Barham Saleh për të mbajtur bazat e tij në Erbil dhe Kerkuk, dhe prej andej për të sulmuar Shiitët dhe mbështetësit e Muqtada al-Sadr. Ata madje ndikuan në Ajatollah Sistani, për të mos përmendur dëbimin e amerikanëve. Ne gjithashtu e dimë se Barham Saleh siguroi një shumë të ndihmës ushtarake për Turqit dhe Armenët për t"u përleshur. Për shkak se ky konflikt shkakton: forcat ushtarake të Iranit të drejtohen në veri të vendit, duke zvogëluar fuqinë e tyre mbrojtëse kundër PJAK. Megjithë pretendimet nacionaliste të Erdogan, ai po ndihmon të dy palët të vazhdojnë konfliktin. Por, populli i shtypur i Nagaran-Karabakut ka bërë shumë sakrifica për të vendosur Republikën Islamike në vendin e tyre dhe nuk dëshiron: të shkojë nën zgjedhën e nacionalistëve të rremë turq dhe kurdë dhe arabëve dhe armenëve. Prandaj, do të arrihet krijimi i Republikës Islamike të Kaukazit, përfshirë Republikën e Azerbajxhanit, Nakhchivan dhe Qarabagh dhe Armenia në qendër të Nago-Karabakut. Komiteti i Ndëshkimit po mbledh informacione kudo për të identifikuar dhe vrarë individë kryesorë. Sepse me vrasjen e këtyre njerëzve, lufta nëpër botë do të mbarojë dhe: hija e luftës do të zhduket. Komiteti i Ndëshkimit, i vetëdijshëm për rolin e tij, kërkon vetëm ata që janë në qendër të nxitjes për luftë. Për shembull, në luftën Iran-Irak, në kundërshtim me të gjitha pritjet, ishte Farah Banu që luajti rolin kryesor. Duke marrë pjesë në Bagdad dhe duke mbajtur takime të shumta, ai i dha tërë fuqinë e Ushtrisë Perandorake Sadamit për të shkuar në luftë me ushtrinë e Republikës Islamike. Përndryshe, Saddam ishte shumë i ri për të filluar një luftë kundër vëllait të tij të madh. Në sanksionet e drogës kundër Iranit, Reza Pahlavi luajti një rol kryesor dhe përndryshe Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin në gjendje të: Sanksionojnë Iranin. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë dhe kanë nevojë për tregun iranian, paratë dhe naftën më shumë se kurrë. Shpresohet që me vrasjen e Reza Pahlavi, zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë do të zgjohen dhe të dinë: kush e shkroi memorialin në mur. Në Liban dhe Palestinë, ndërsa shumica dëshiron Republikën Islamike, Shtetet e Bashkuara dhe Franca po përpiqen t"i devijojnë ato, ose t"i angazhojnë ato me Iranin. Macron e di se mund të jetë radha e tij e radhës. Sa më shumë roje keni, aq më e padobishme është. Dora e fuqisë së Zotit do të dalë nga mënga: komiteti i dënimit të Champs Elysees. Tirana gjithashtu e di që Maryam Rajavi është një mashtruese që ushqehet me organizatën e shpërndarë. Dhe së shpejti ai që keqpërdori emrin e Muxhahedinëve të hershëm dhe e trashëgoi atë do të zhduket nga faqja e dheut, ashtu si Izraeli do të zhduket. Ky gënjeshtar i grushtit të shtetit duhet të vdesë vetëm me armën e tij. Dhe Komiteti i Ndëshkimit do ta bëjë këtë.


چرا اسرائيل بايد شيعه شود؟ براي اينکه آمادگي اين کار را دارند. آنها با علاقه زبان فارسي ياد مي گيرند، از نماد هاي ايران استفاده مي کنند، احکام دين را بهتر از برخي علما مي دانند! فقط تنها کاري که باقي مانده: بروند پيش يکي از اين علما، شهادتان خود را بگويند. باور کنيد هيچ چيز نمي شود. فقط يک شيعه به خدا نزديکتر مي شود. آمريکا هم همينطور است، ترامپ همه احکام شيعه را مي داند! اوراد و اذکار را مي خواند، و بايدن را ضد خدا مي گويد! پمپئو با تمام خريت ش يک تعصب خوب دارد: که خدا او را نجات خواهد داد: مي گويد چرا رهبر ايران، از شيعيان چين حمايت نمي کند؟ و اويغور ها را تنها گذاشته. اين نشان مي دهد خداوند پس گردن هرکسي بزند، شيعه مي شود.

ادامه مطلب.


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد يک عضو جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) خطاب به حکومتهاي عربي که به دنبال عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي هستند، گفت که بخشي از سرزمين خود را به دشمن صهيونيستي تقديم کنيد.

ادامه مطلب.


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن کشورهاي غربي براي توجيه اقدامات گروه‌هاي راست‌گراي افراطي عليه اسلام، قرآن و مسلمانان، در بيشتر مواقع به ابزار "آزادي بيان" متوسل مي‌شوند و تأکيد مي‌کنند که جايز نيست از ابراز عقيده اين افراد جلوگيري شود حتي اگر اين امر منجر به تضعيف امنيت و ثبات جوامع شود.

ادامه مطلب.


 
توييتر ده‌ها حساب کاربري ايراني را به دليل تحريک اعتراضات در آمريکا بست 
شبکه اجتماعي توييتر


توييتر بزدلانه  اعلام کرد مجموعه‌اي از حساب‌هاي کاربري مستقر در ايران را که در تلاش براي تحريک هر چه بيشتر اعتراضات عليه نژادپرستي در آمريکا بوده‌اند، مسدود کرده است.اين شبکه اجتماعي روز پنجشنبه 8 اکتبر (17 مهر) با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد بيش از 100 حساب کاربري بسته شده «به طور مصنوعي» مکالماتي را درباره موضوعاتي از جمله مرگ جورج فلويد، جنبش «جان سياهان مهم است» و ديگر مسائل مربوط به عدالت اجتماعي در آمريکا منتشر کرده‌اند.مرگ جورج فلويد، شهروند سياهپوست آمريکايي در جريان بازداشت به دست نيروهاي پليس در تاريخ 25 مه گذشته (5 خرداد)، به بروز اعتراض‌هاي گسترده‌اي در سراسر ايالات متحده انجاميد. در جريان اين اعتراض‌ها جنبشي به نام «جان سياهان مهم است» در آمريکا شکل گرفت که هدف از آن اعتراض به نابرابري‌هاي نژادي موجود و رفتار خشن و تحقيرآميز پليس با شهروندان آفريقايي‌تبار در اين کشور بود.


اپليکيشن يورونيوز را از پل استور دانلود کنيد


در همان زمان رهبران ايران مرگ جورج فلويد در آمريکا را محکوم کرده و رسانه‌هاي ايران اعتراضاتي را که در پي آن روي داد به شکلي گسترده پوشش دادند.


توييتر همچنين اعلام کرد بيش از 900 حساب مرتبط با ارتش تايلند را به دليل حمله به شخصيت‌هاي برجسته مخالف و انتشار تبليغات حامي دولت و ارتش در جريان اعتراضات در اين کشور بسته است.روز پنجشنبه فيس بوک نيز با انتشار بيانيه‌اي گفت که برخي حساب‌هاي کاربري اين شبکه در چندين کشور را بسته و گفته است که اين حساب‌ها مربوط به برخي شبکه‌هاي دولتي يا نظامي است که اطلاعات «غيرقانوني» منتشر مي‌کنند.

اگر گذارتون به جلفا در نزديکي مرز ايران نخجوان افتاد، برين به پل "کشته شدگان شهريور 1320". شهريور 1320 زمانيست که متفقين تصميم به اشغال ايران ميگيرن! ارتش شوروي به پشت رود ارس که ميرسه، براي 48 ساعت زمين گير ميشه اما اينور پل، ارتش ايران نبود! فقط سه نفر بود!
«ژاندارم سرجوخه مصيب محمدي»، «سيد محمد راثي هاشمي» و «عبدالله شهرياري» براي 48 ساعت در برابر ارتش شوروي مقاومت ميکنن.


پس از شهادت، فرمانده‌ي شوروي به ارتشش دستور ميده اين سه سرباز رو با تشريفات نظامي به خاک بسپرن!


گاهي براي يه مملکت فقط سه نفر بسه! سه نفري که واقعي باشن
اما شرح ماجرا :
ساعت 4 صبح روز سوم شهريورماه سال 1320 به سرجوخه ملک محمدي در پاسگاه مرزباني جلفا در آذربايجان‌شرقي خبر مي‌دهند لشکري عظيم از ارتش سرخ شوروي به سوي مرز مي‌آيد و قصد دارد از «پل آهني» گذشته و وارد کشور شود.
سرجوخه خبر را به تبريز مخابره مي‌کند و از آنجا هم به تهران. از پايتخت دستور مي‌آيد که پادگان را تخليه کنيد و بدون هيچ مقاومتي اجازه ورود ارتش شوروي را بدهيد.
سرجوخه جسور خطاب به سربازانش مي‌گويد: «هرکسي مي‌خواهد، برگردد. من اينجا مي‌مانم. مي‌خواهم از کشور مقابل اجنبي‌ها دفاع کنم.»
ملک محمدي همراه با سرباز عبدالله شهرياري، سيدمحمد رايي هاشمي و سرباز ديگري هم قسم مي‌شوند و مي‌مانند.
هنگامي که نخستين نفربر شوروي قصد عبور از پل آهني را دارد سرباز شهرياري به سوي راننده آن شليک مي‌کند و سرباز روس را از پاي درمي‌آورد. درگيري سنگيني بين نيروهاي کاملاً مسلح ارتش شوروي و سرجوخه و 3 سربازش در مي‌گيرد.
اين درگيري به گفته شاهدان ماجرا که مشروح آن در اسناد آکادمي نظامي روسيه هم موجود است 48 ساعت به طول مي‌انجامد و در نهايت سرجوخه محمدي همراه با دو سرباز ديگرش عبدالله شهرياري و سيد محمد رايي هاشمي زير آتش شديد توپخانه لشکر 47 شوروي به شهادت مي‌رسند.
نفر چهارم براي رساندن خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه ملک محمدي ساعتي پيش از شهادت همرزمانش بسوي تبريز رفته بود.
سرلشکر نوويکف، فرمانده لشکر 47 شوروي وقتي متوجه مي‌شود که سربازان ايراني کشته شده‌اند از پل آهني عبور مي‌کند و وارد خاک کشور مي‌شود.
او وقتي فهميد 48 ساعت است که تنها با 3 سرباز جنگيده به نشانه احترام يکي از درجه‌هايش را از روي دوشش باز کرد و روي سينه سرجوخه محمدي گذاشت و از چوپاني خواست 3 سرباز شجاع را به شيوه مسلمانان کنار پل آهني دفن کند.
تدفين اين 3 سرباز به‌خاطر وطن‌پرستي‌شان با تشريفات نظامي از سوي لشکر 47 ارتش دشمن صورت گرفت. بر روي سنگ آرامگاه هر سه نوشته شده است : آرامگاه ژاندارم شهيد .، که در شهريور ماه 1320 در راه انجام وظيفه در مقابل مهاجمين ايستادگي و به شهادت رسيده است.
جالب است بدانيم در سال 94 کتابي با عنوان تا آخرين فشنگ (رماني براساس واقعيت) : داستان مقاومت چهل و هشت ساعته سه سرباز ايراني در مقابل لشکر چهل و هفتم اتحاد جماهير شوروي در حمله‌ سوم شهريور سال 1320 به قلم مهدي شيرزادي به رشته تحرير درآمد.
يادمان شهداي شهريور 1320 در اسفند 1389 توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وقت رونمايي شد. گفته مي‌شود هر هفته مراسم اداي احترام توسط نيروي مرزباني ناجا بر سر مزار اين مرزبانان انجام مي‌شود.


بر بالاي آرامگاه آنان اين بيت شعر نقش بسته است:


هرچند آغشته شد به خون پيرهن ما
شد جامه سربازي ما هم کفن ما
شاديم ز جانبازي خود در شکم خاک
پاينده و جاويد بماند وطن ما


 


 
ضرب و جرح و تيراندازي به دو نيروي پليس فرانسه در شمال پاريس 
 پليس فرانسه


پليس فرانسه   -   کپي رايت  آسوشيتدپرس
ژرالد دارمنن، وزير کشور فرانسه روز پنجشنبه هشت اکتبر (17 مهر) گفت که دو مامور پليس پس از تيراندازي اواخر شب گذشته در شهر اربله در شمال پايتخت اين کشور زخمي شدند. وي افزود: پليس در جست‌وجو مظنونان است.


جرايم خشن و نگراني از تروريسم از چالش‌هاي اساسي دولت امانوئل ماکرون، رئيس جمهوري فرانسه است.

ادامه مطلب.


دروازه تربت اقدام خود رضا پهلوي را ترور کرد فردا نوبت مريم رجوي است اعضاي کميته در تيرانا بهوش باشند 


نوبت کيست؟


با اعدام انقلابي رضا نيم پهلوي به دستان قدرتمند کميته مجازات، اکنون اين سوال مطرح است که نوبت بعدي چه کسي است؟ آنهاييکه باور نمي کردند، قدرتي در جهان باشد که انتقام خون ميلياردها مردم جهان را بگيرد، الان بدانند که کميته مجازات در همه جا حضور دارد، و بزودي پاسخ امثال ياوه گوياني که به پيامبر اسلام توهين کرده اند، مي دهد. آنهاييکه در کربلا به مقدسات توهين کردند، بدانند اگر حشد الشعبي يا پليس عراق هم نتوانند: آنها را سرجايشان بنشاند، بزودي دست قدرت الهي از سوي کميته مجازات، آنها را ادب خواهد کرد. ما ضمن تقدير و تشکر از حشد الشعبي عراق، اطلاع داريم که الکاظمي انها را تحت فشار قرارداده، تا با آمريکا صلح کنند و: آنها را مجبور به فرار از عراق نکنند. براي اين کار هم از پيشمرگه هاي تحت فرمان ابراهام!(برهم صالح) کمک گرفته، و تاکنون چند نفر را هم مخفيانه ترور  کرده اند. زيرا وزير خارجه آمريکا، تعهد نامه اي از برهم صالح گرفته، تا پايگاههايش در اربيل و کرکوک باقي بمانند، و از انجا به شيعيان و طرفدارن مقتدي صدر حمله کنند. آنها حتي آيت الله سيستاني را هم تحت نفوذ گرفتند، تا ديگر سخني از اخراج آمريکايي ها نزند. همينطور مي دانيم که برهم صالح، کمک هاي نظامي زيادي به ترک ها و ارمني ها کرده، تا با هم درگير شوند. زيرا اين درگيري باعث مي شود تا: نيروي نظامي ايران معطوف به شمال کشور شده، قدرت حفاظتي انها در برابر پژاک کاهش يابد. عليرغم ادعا هاي ناسيوناليستي اردوغان، وي نيز به دو طرف کمک مي کند تا اين درگيري ها ادامه يابد. اما مردم مظلوم قره باغ، براي برپايي جمهوري اسلامي در کشور خود، فداکاري هاي زيادي کردند و نمي خواهند: زير يوغ ناسيوناليست هاي دروغين ترک و کرد و عرب و ارمني بروند. لذا ايجاد جمهوري اسلامي قفقاز شامل جمهوري آذربايجان، نخجوان وقره باغ و ارمنستان به مرکزيت قره باغ محقق مي شود. کميته مجازات در همه جا مشغول جمع آوري اطلاعات است، تا افراد کليدي را شناسايي و آنها را ترور کند. زيرا با ترور اين افراد، جنگ در سراسر جهان تمام مي شود و: سايه جنگ از دنيا مي رود. کميته مجازات با آگاهي به نقش خود، فقط بدنبال کساني است که نقطه ثقل جنگ افروزي هستند. مثلا در جنگ ايران و عراق، برخلاف همه تصورات، اين فرح بانو بود که نقش اول را داشت. او با حضور در بغداد و ملاقاتهاي فراوان، تمام قدرت ارتش شاهنشاهي را در اختيار صدام قرارداد، تا با ارتش جمهوري اسلامي وارد جنگ شود.  و الا صدام کوچکتر از ان بود که بتواند جنگي را برعليه: برادر بزرگتر آغاز کند. در تحريم هاي دارويي عليه ايران، رضا پهلوي نقش اساسي را داشت، و الا آمريکا خر کي بود که بتواند: ايران را تحريم کند. آمريکا بيش از هميشه به بازار ايران، پول و نفت ايران احتياج داشته و دارد. اميد است با ترور رضا پهلوي، مسئولان کاخ سفيد بيدار شده باشند و بدانند: روي ديوار چه کسي يادگاري مي نوشتند. در لبنان و فلسطين، در حالي که اکثريت خواهان جمهوري اسلامي هستند، ولي امريکا و فرانسه سعي دارند آنها را منحرف، يا با ايران درگير نمايند. مکرون بداند که شايد نوبت بعدي او باشد. هرچه محافظان خود را زياد تر کند فايده ندارد. دست قدرت خداوندي از آستين: کميته مجازات شانزه ليزه بيرون خواهد آمد. تيرانا هم بداند مريم رجوي دروغگوي است که از سازمان منحله تغذيه مي کند. و بزودي کسي که از نام مجاهدين اوليه سوء استفاده کرده و ميراث خوور آن شده اند از روي زمين محو خواهد شد همچنان که اسرائيل محو مي شود. اين دروغگوي کودتاچي فقط با سلاح خودش بايد بميرد. و کميته مجازات اين کار را خواهد کرد.


Whose turn is it?


With the revolutionary execution of Reza Nim Pahlavi by the powerful hands of the Punishment Committee, the question now is who will be next? Those who did not believe that there would be a power in the world to avenge the blood of billions of people around the world, now know that the Punishment Committee is everywhere, and will soon respond to the nonsense of those who have insulted the Prophet of Islam. Those who insulted the holy places in Karbala should know that even if the popular mobilization or the Iraqi police cannot: put them in their place, they will soon be disciplined by the hand of divine power by the Punishment Committee. While appreciating and thanking the Iraqi popular mobilization, we know that al-Kadhimi pressured them to make peace with the United States and not to force them to flee Iraq. To do this, they used the peshmerga under the command of Ibrahim! (Barham Saleh), and so far they have secretly assassinated several people. Because the US Secretary of State has received a letter of commitment from Barham Saleh to maintain his bases in Erbil and Kirkuk, and from there to attack the Shiites and supporters of Muqtada al-Sadr. They even influenced Ayatollah Sistani, not to mention the expulsion of the Americans. We also know that Barham Saleh provided a lot of military aid to the Turks and Armenians to get into a fight. Because this conflict causes: Iran"s military forces to be directed to the north of the country, reducing their protective power against PJAK. Despite Erdogan"s nationalist claims, he is helping both sides continue the conflict. But the oppressed people of Nagorno-Karabakh have made many sacrifices to establish the Islamic Republic in their country and do not want to: go under the yoke of false Turkish and Kurdish nationalists and Arabs and Armenians. Therefore, the establishment of the Islamic Republic of the Caucasus, including the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan and Qarabagh and Armenia to the center of Nagorno-Karabakh will be achieved. The Punishment Committee is gathering information everywhere to identify and assassinate key individuals. Because with the assassination of these people, the war around the world will end and: the shadow of war will disappear. The Punishment Committee, aware of its role, seeks only those who are the focus of incitement to war. For example, in the Iran-Iraq war, contrary to all expectations, it was Farah Banu who played the leading role. By attending Baghdad and holding numerous meetings, he gave all the power of the Imperial Army to Saddam to go to war with the army of the Islamic Republic. Otherwise, Saddam was too young to start a war against his older brother. In the drug sanctions against Iran, Reza Pahlavi played a key role, and otherwise the United States would not be able to: Sanction Iran. The United States needs and needs the Iranian market, money and oil more than ever. It is hoped that with the assassination of Reza Pahlavi, White House officials will wake up and know: who wrote the memorial on the wall. In Lebanon and Palestine, while the majority want the Islamic Republic, the United States and France are trying to divert them, or to engage them with Iran. Macron knows it might be his next turn. The more guards you have, the more useless it is. The hand of God"s power will come out of the sleeve: the Champs Elysees punishment committee. Tirana also knows that Maryam Rajavi is a swindler who feeds on the disbanded organization. And soon the one who misused the name of the early Mujahideen and inherited it will disappear from the face of the earth, just as Israel will disappear. This coup liar should only die with his own weapon. And the Punishment Committee will do that.


دور من؟


مع الإعدام الثوري لرضا نيم بهلوي على يد لجنة العقوبات القوية ، السؤال الآن هو من سيكون التالي؟ أولئك الذين لم يؤمنوا بوجود قوة في العالم للثأر لدماء مليارات البشر حول العالم ، يعرفون الآن أن لجنة العقاب موجودة في كل مكان ، وسوف يردون قريبًا على هراء أولئك الذين أساءوا لنبي الإسلام. يجب على من أهانوا الأماكن المقدسة في كربلاء أن يعلموا أنه حتى لو لم تستطع الحشد الشعبي أو الشرطة العراقية: وضعهم في مكانهم ، فسيتم تأديبهم قريباً من قبل القوة الإلهية للجنة العقاب. وبينما نقدر الحشد الشعبي العراقي ونشكره ، نعلم أن الكاظمي ضغط عليهم لصنع السلام مع الولايات المتحدة وليس لإجبارهم على الفرار من العراق. للقيام بذلك ، استخدموا البيشمركة بقيادة إبراهيم! (برهم صالح) ، وحتى الآن اغتالوا سراً عدة أشخاص. لأن وزير الخارجية الأمريكي تلقى رسالة تعهد من برهم صالح بالإبقاء على قواعده في أربيل وكركوك ، ومن هناك لمهاجمة الشيعة وأنصار مقتدى الصدر. لقد أثروا حتى على آية الله السيستاني ، ناهيك عن طرد الأمريكيين. نعلم أيضًا أن برهم صالح قدم الكثير من المساعدات العسكرية للأتراك والأرمن للدخول في قتال. لأن هذا الصراع يتسبب في: توجيه القوات العسكرية الإيرانية إلى شمال البلاد ، مما يقلل من قوتها الوقائية ضد حزب الحياة الحرة الكردستاني. على الرغم من ادعاءات أردوغان القومية ، إلا أنه يساعد الجانبين على مواصلة الصراع. لكن شعب ناغورنو كاراباخ المضطهد قدم الكثير من التضحيات من أجل إقامة الجمهورية الإسلامية في بلدهم ولا يريدون: الخوض تحت نير القوميين الأتراك والأكراد اائفين والعرب والأرمن. لذلك ، سيتم تحقيق إنشاء جمهورية القوقاز الإسلامية ، بما في ذلك جمهورية أذربيجان وناختشيفان وقاراباخ وأرمينيا في وسط ناغورنو كاراباخ. تقوم لجنة العقوبات بجمع المعلومات في كل مكان لتحديد واغتيال الأفراد الرئيسيين. لأنه مع اغتيال هؤلاء الناس ستنتهي الحرب حول العالم وسيختفي ظل الحرب. إن لجنة العقوبات ، إذ تدرك دورها ، تبحث فقط عن من هم بؤرة التحريض على الحرب. على سبيل المثال ، في الحرب الإيرانية العراقية ، وعلى عكس كل التوقعات ، كان فرح بانو هو الذي لعب الدور القيادي. من خلال حضوره بغداد وعقد اجتماعات عديدة ، أعطى كل قوة الجيش الإمبراطوري لصدام للذهاب إلى الحرب مع جيش الجمهورية الإسلامية. خلاف ذلك ، كان صدام أصغر من أن يبدأ حربًا ضد أخيه الأكبر. في عقوبات المخدرات ضد إيران ، لعب رضا بهلوي دورًا رئيسيًا ، وإلا فلن تتمكن الولايات المتحدة من: معاقبة إيران. تحتاج الولايات المتحدة وتحتاج إلى السوق والمال والنفط الإيراني أكثر من أي وقت مضى. من المؤمل أنه مع اغتيال رضا بهلوي ، يستيقظ مسؤولو البيت الأبيض ويعرفون: من كتب النصب التذكاري على الحائط. في لبنان وفلسطين ، بينما تريد الغالبية الجمهورية الإسلامية ، تحاول الولايات المتحدة وفرنسا تشتيت انتباههم أو إشراكهم مع إيران. يعرف ماكرون أنه قد يكون دوره التالي. كلما زاد عدد الحراس لديك ، أصبح الأمر عديم الفائدة. يد قوة الله ستخرج من الكم: لجنة عقاب الشانزليزيه. تعرف تيرانا أيضًا أن مريم رجوي نصابة تتغذى على المنظمة التي تم حلها. وسرعان ما سيختفي من أساء استخدام اسم المجاهدين الأوائل ورثه من على وجه الأرض كما ستختفي إسرائيل. يجب أن يموت كاذب الانقلاب بسلاحه فقط. ولجنة العقوبات ستفعل ذلك  .


E kujt është radha?


 


Me ekzekutimin revolucionar të Reza Nim Pahlavi nga duart e fuqishme të Komitetit të Ndëshkimit, pyetja tani është kush do të jetë i ardhshëm? Ata që nuk besuan se do të kishte një fuqi në botë për të marrë hak për gjakun e miliarda njerëzve në të gjithë botën, tani e dinë që Komiteti i Ndëshkimit është kudo, dhe së shpejti do të përgjigjen për marrëzitë e atyre që kanë fyer Profetin e Islamit. Ata që fyen vendet e shenjta në Qerbela duhet ta dinë se edhe nëse mobilizimi popullor ose policia irakiane nuk mund t"i vendosë në vendin e tyre, ata së shpejti do të disiplinohen nga fuqia hyjnore e Komitetit të Ndëshkimit. Ndërsa vlerësojmë dhe falënderojmë mobilizimin popullor Irakian, ne e dimë se al-Kadhimi u bëri presion atyre që të bënin paqe me Shtetet e Bashkuara dhe të mos i detyronin të largoheshin nga Iraku. Për ta bërë këtë, ata përdorën peshmergerat nën komandën e Ibrahim! (Barham Saleh), dhe deri më tani ata kanë vrarë fshehurazi disa persona. Sepse Sekretari i Shtetit i SH.B.A.-së ka marrë një letër angazhimi nga Barham Saleh për të mbajtur bazat e tij në Erbil dhe Kerkuk, dhe prej andej për të sulmuar Shiitët dhe mbështetësit e Muqtada al-Sadr. Ata madje ndikuan në Ajatollah Sistani, për të mos përmendur dëbimin e amerikanëve. Ne gjithashtu e dimë se Barham Saleh siguroi një shumë të ndihmës ushtarake për Turqit dhe Armenët për t"u përleshur. Për shkak se ky konflikt shkakton: forcat ushtarake të Iranit të drejtohen në veri të vendit, duke zvogëluar fuqinë e tyre mbrojtëse kundër PJAK. Megjithë pretendimet nacionaliste të Erdogan, ai po ndihmon të dy palët të vazhdojnë konfliktin. Por, populli i shtypur i Nagaran-Karabakut ka bërë shumë sakrifica për të vendosur Republikën Islamike në vendin e tyre dhe nuk dëshiron: të shkojë nën zgjedhën e nacionalistëve të rremë turq dhe kurdë dhe arabëve dhe armenëve. Prandaj, do të arrihet krijimi i Republikës Islamike të Kaukazit, përfshirë Republikën e Azerbajxhanit, Nakhchivan dhe Qarabagh dhe Armenia në qendër të Nago-Karabakut. Komiteti i Ndëshkimit po mbledh informacione kudo për të identifikuar dhe vrarë individë kryesorë. Sepse me vrasjen e këtyre njerëzve, lufta nëpër botë do të mbarojë dhe: hija e luftës do të zhduket. Komiteti i Ndëshkimit, i vetëdijshëm për rolin e tij, kërkon vetëm ata që janë në qendër të nxitjes për luftë. Për shembull, në luftën Iran-Irak, në kundërshtim me të gjitha pritjet, ishte Farah Banu që luajti rolin kryesor. Duke marrë pjesë në Bagdad dhe duke mbajtur takime të shumta, ai i dha tërë fuqinë e Ushtrisë Perandorake Sadamit për të shkuar në luftë me ushtrinë e Republikës Islamike. Përndryshe, Saddam ishte shumë i ri për të filluar një luftë kundër vëllait të tij të madh. Në sanksionet e drogës kundër Iranit, Reza Pahlavi luajti një rol kryesor dhe përndryshe Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin në gjendje të: Sanksionojnë Iranin. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë dhe kanë nevojë për tregun iranian, paratë dhe naftën më shumë se kurrë. Shpresohet që me vrasjen e Reza Pahlavi, zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë do të zgjohen dhe të dinë: kush e shkroi memorialin në mur. Në Liban dhe Palestinë, ndërsa shumica dëshiron Republikën Islamike, Shtetet e Bashkuara dhe Franca po përpiqen t"i devijojnë ato, ose t"i angazhojnë ato me Iranin. Macron e di se mund të jetë radha e tij e radhës. Sa më shumë roje keni, aq më e padobishme është. Dora e fuqisë së Zotit do të dalë nga mënga: komiteti i dënimit të Champs Elysees. Tirana gjithashtu e di që Maryam Rajavi është një mashtruese që ushqehet me organizatën e shpërndarë. Dhe së shpejti ai që keqpërdori emrin e Muxhahedinëve të hershëm dhe e trashëgoi atë do të zhduket nga faqja e dheut, ashtu si Izraeli do të zhduket. Ky gënjeshtar i grushtit të shtetit duhet të vdesë vetëm me armën e tij. Dhe Komiteti i Ndëshkimit do ta bëjë këtë.


چرا اسرائيل بايد شيعه شود؟ براي اينکه آمادگي اين کار را دارند. آنها با علاقه زبان فارسي ياد مي گيرند، از نماد هاي ايران استفاده مي کنند، احکام دين را بهتر از برخي علما مي دانند! فقط تنها کاري که باقي مانده: بروند پيش يکي از اين علما، شهادتان خود را بگويند. باور کنيد هيچ چيز نمي شود. فقط يک شيعه به خدا نزديکتر مي شود. آمريکا هم همينطور است، ترامپ همه احکام شيعه را مي داند! اوراد و اذکار را مي خواند، و بايدن را ضد خدا مي گويد! پمپئو با تمام خريت ش يک تعصب خوب دارد: که خدا او را نجات خواهد داد: مي گويد چرا رهبر ايران، از شيعيان چين حمايت نمي کند؟ و اويغور ها را تنها گذاشته. اين نشان مي دهد خداوند پس گردن هرکسي بزند، شيعه مي شود.

ادامه مطلب.


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شدبه دستور «جرالد دارمانين» وزير کشور فرانسه و در ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه دولت اين کشور به بهانه مبارزه با افراط‌گرايي، يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد.

ادامه مطلب.


 عمليات گسترده پليس فرانسه براي مقابله با اسلام‌گرايي؛ «براي قتل معلم فتوا صادر شده بود» 
ساموئل پاتي، معلم تاريخي که در فرانسه سر بريده شد   - 


در واکنش به گشودن حريم هوايي به روي هواپيماهاي اسرائيلي صورت گرفت؛


فراخوان داعش براي حمله به عربستان


فراخوان داعش براي حمله به عربستان سخنگوي داعش در پيامي صوتي از طرفداران اين گروه خواست تا به غربي‌ها در عربستان سعودي و زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشور حمله کنند.

ادامه مطلب.


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد يک عضو جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) خطاب به حکومتهاي عربي که به دنبال عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي هستند، گفت که بخشي از سرزمين خود را به دشمن صهيونيستي تقديم کنيد.

ادامه مطلب.


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن کشورهاي غربي براي توجيه اقدامات گروه‌هاي راست‌گراي افراطي عليه اسلام، قرآن و مسلمانان، در بيشتر مواقع به ابزار "آزادي بيان" متوسل مي‌شوند و تأکيد مي‌کنند که جايز نيست از ابراز عقيده اين افراد جلوگيري شود حتي اگر اين امر منجر به تضعيف امنيت و ثبات جوامع شود.

ادامه مطلب.


 
توييتر ده‌ها حساب کاربري ايراني را به دليل تحريک اعتراضات در آمريکا بست 
شبکه اجتماعي توييتر


توييتر بزدلانه  اعلام کرد مجموعه‌اي از حساب‌هاي کاربري مستقر در ايران را که در تلاش براي تحريک هر چه بيشتر اعتراضات عليه نژادپرستي در آمريکا بوده‌اند، مسدود کرده است.اين شبکه اجتماعي روز پنجشنبه 8 اکتبر (17 مهر) با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد بيش از 100 حساب کاربري بسته شده «به طور مصنوعي» مکالماتي را درباره موضوعاتي از جمله مرگ جورج فلويد، جنبش «جان سياهان مهم است» و ديگر مسائل مربوط به عدالت اجتماعي در آمريکا منتشر کرده‌اند.مرگ جورج فلويد، شهروند سياهپوست آمريکايي در جريان بازداشت به دست نيروهاي پليس در تاريخ 25 مه گذشته (5 خرداد)، به بروز اعتراض‌هاي گسترده‌اي در سراسر ايالات متحده انجاميد. در جريان اين اعتراض‌ها جنبشي به نام «جان سياهان مهم است» در آمريکا شکل گرفت که هدف از آن اعتراض به نابرابري‌هاي نژادي موجود و رفتار خشن و تحقيرآميز پليس با شهروندان آفريقايي‌تبار در اين کشور بود.


اپليکيشن يورونيوز را از پل استور دانلود کنيد


در همان زمان رهبران ايران مرگ جورج فلويد در آمريکا را محکوم کرده و رسانه‌هاي ايران اعتراضاتي را که در پي آن روي داد به شکلي گسترده پوشش دادند.


توييتر همچنين اعلام کرد بيش از 900 حساب مرتبط با ارتش تايلند را به دليل حمله به شخصيت‌هاي برجسته مخالف و انتشار تبليغات حامي دولت و ارتش در جريان اعتراضات در اين کشور بسته است.روز پنجشنبه فيس بوک نيز با انتشار بيانيه‌اي گفت که برخي حساب‌هاي کاربري اين شبکه در چندين کشور را بسته و گفته است که اين حساب‌ها مربوط به برخي شبکه‌هاي دولتي يا نظامي است که اطلاعات «غيرقانوني» منتشر مي‌کنند.

تخت روانچي: جزاير سه گانه، ايراني هستند و تا ابد ايراني مي‌مانند


تخت روانچي: جزاير سه گانه، ايراني هستند و تا ابد ايراني مي‌مانندسفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در نشست شوراي امنيت با بيان اينکه جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک هميشه بخشي از خاک ايران بوده‌اند، گفت: اين جزاير ايراني هستند و تا ابد ايراني باقي خواهند ماند.

ادامه مطلب.


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شدبه دستور «جرالد دارمانين» وزير کشور فرانسه و در ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه دولت اين کشور به بهانه مبارزه با افراط‌گرايي، يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد.

ادامه مطلب.


 عمليات گسترده پليس فرانسه براي مقابله با اسلام‌گرايي؛ «براي قتل معلم فتوا صادر شده بود» 
ساموئل پاتي، معلم تاريخي که در فرانسه سر بريده شد   - 


در واکنش به گشودن حريم هوايي به روي هواپيماهاي اسرائيلي صورت گرفت؛


فراخوان داعش براي حمله به عربستان


فراخوان داعش براي حمله به عربستان سخنگوي داعش در پيامي صوتي از طرفداران اين گروه خواست تا به غربي‌ها در عربستان سعودي و زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشور حمله کنند.

ادامه مطلب.


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد


حماس خطاب به سازشکاران عرب: اگر راست مي‌گوييد بخشي از سرزمين خود را به اسرائيل هديه کنيد يک عضو جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) خطاب به حکومتهاي عربي که به دنبال عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي هستند، گفت که بخشي از سرزمين خود را به دشمن صهيونيستي تقديم کنيد.

ادامه مطلب.


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن


دموکراسي به سبک غرب؛ اعطاي پناهندگي به موهن به قرآن کشورهاي غربي براي توجيه اقدامات گروه‌هاي راست‌گراي افراطي عليه اسلام، قرآن و مسلمانان، در بيشتر مواقع به ابزار "آزادي بيان" متوسل مي‌شوند و تأکيد مي‌کنند که جايز نيست از ابراز عقيده اين افراد جلوگيري شود حتي اگر اين امر منجر به تضعيف امنيت و ثبات جوامع شود.

ادامه مطلب.


بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است


نمايندگان مجلس تأکيد کردند: دل رئيس‌جمهور فرانسه به حال آزادي بيان نسوخته است بلکه اين جسارت و گستاخي‌ها بخشي از يک نقشه بزرگ تر در جهت کند کردن روند پرشتاب اسلام‌گرايي مردم فرانسه است.


بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بيش از 240 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي بيانيه‌اي اظهارات رئيس جمهور فرانسه در هتک حرمت به پيامبر گرامي اسلام(ص) را محکوم کردند.


به گزارش فارس، متن اين بيانيه به شرح زير است:

ادامه مطلب.
درخواست بايکوت کالاهاي فرانسوي در تعدادي از کشورهاي مسلمان پس از سخنان ماکرون 
کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد


کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد   -   


نه ايران و نه قطر . 


نه ايران و نه قطر . مردم عربستان از بن سلمان انتقام خواهند گرفترومه اسراييلي "هآرتس" به نقل از "حاييم سابان" ميلياردر صهيونيستي آمريکايي گفت که محمد بن سلمان وليعهد سعودي به او اطلاع داد که نمي تواند در امر سازش با "اسراييل" به امارات و بحرين بپيوندد؛ زيرا اين امر به "کشته شدنش به دست ايران و قطر و مردم کشورش" منجر خواهد شد.

ادامه مطلب.


خشم محافل اسلامي از اهانت‌ به پيامبر اسلام(ص)‌ در فرانسه


پس از بالا گرفتن اظهارات اهانت‌آميز به ساحت پيامبر گرامي اسلام(ص) در فرانسه، محافل اسلامي خشم خود را از اين مسأله ابراز داشتند و از سو ي ديگر، کويت و اردن، انتشار کاريکاتورهاي اهانت‌آميز عليه پيامبر را محکوم کردند.


خشم محافل اسلامي از اهانت‌ به پيامبر اسلام(ص)‌ در فرانسه

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، وزارت خارجه کويت، شامگاه روز جمعه، و اردن امروز (شنبه)، در واکنش به انتشار کاريکاتورهاي اهانت‌آميز به ساحت مقدس پيامبر اکرم -ص- در فرانسه بيانيه‌اي اعتراضي صادر کردند.

ادامه مطلب.


تخت روانچي: جزاير سه گانه، ايراني هستند و تا ابد ايراني مي‌مانند


تخت روانچي: جزاير سه گانه، ايراني هستند و تا ابد ايراني مي‌مانندسفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در نشست شوراي امنيت با بيان اينکه جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک هميشه بخشي از خاک ايران بوده‌اند، گفت: اين جزاير ايراني هستند و تا ابد ايراني باقي خواهند ماند.

ادامه مطلب.


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شدبه دستور «جرالد دارمانين» وزير کشور فرانسه و در ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه دولت اين کشور به بهانه مبارزه با افراط‌گرايي، يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد.

ادامه مطلب.


 عمليات گسترده پليس فرانسه براي مقابله با اسلام‌گرايي؛ «براي قتل معلم فتوا صادر شده بود» 
ساموئل پاتي، معلم تاريخي که در فرانسه سر بريده شد   - 


الآن بعد أن قام ترامب وبايدن بضبط أداتهم! وآراء الشعب لا تهمهم ، وعلى الناس واجب حرق الصناديق. بالطبع ، بدأ هذا في ولايات مختلفة ، مع قيادة تكساس. نحث كل أمريكي: عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع إطلاقاً ، وإذا أخطأوا أو حصلوا على المال ، فيعوضوا عن ذلك! لأنه حق للناس: وقد زورتم بعض الناس فلا بد لكم من الانتقام وعدم تركهم يركبون الحمار. صمتت إيران منذ قرنين من امان ، وقالوا ما يريدون. ولكن الآن هو وقت الصحوة الغربية.

ادامه مطلب.


 اعلام همبستگي رهبران اروپايي با امانوئل ماکرون در مقابل حملات اردوغان 


آسوشيتدپرس

بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است


نمايندگان مجلس تأکيد کردند: دل رئيس‌جمهور فرانسه به حال آزادي بيان نسوخته است بلکه اين جسارت و گستاخي‌ها بخشي از يک نقشه بزرگ تر در جهت کند کردن روند پرشتاب اسلام‌گرايي مردم فرانسه است.


بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بيش از 240 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي بيانيه‌اي اظهارات رئيس جمهور فرانسه در هتک حرمت به پيامبر گرامي اسلام(ص) را محکوم کردند.


به گزارش فارس، متن اين بيانيه به شرح زير است:

ادامه مطلب.
درخواست بايکوت کالاهاي فرانسوي در تعدادي از کشورهاي مسلمان پس از سخنان ماکرون 
کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد


کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد   -   


نه ايران و نه قطر . 


نه ايران و نه قطر . مردم عربستان از بن سلمان انتقام خواهند گرفترومه اسراييلي "هآرتس" به نقل از "حاييم سابان" ميلياردر صهيونيستي آمريکايي گفت که محمد بن سلمان وليعهد سعودي به او اطلاع داد که نمي تواند در امر سازش با "اسراييل" به امارات و بحرين بپيوندد؛ زيرا اين امر به "کشته شدنش به دست ايران و قطر و مردم کشورش" منجر خواهد شد.

ادامه مطلب.


خشم محافل اسلامي از اهانت‌ به پيامبر اسلام(ص)‌ در فرانسه


پس از بالا گرفتن اظهارات اهانت‌آميز به ساحت پيامبر گرامي اسلام(ص) در فرانسه، محافل اسلامي خشم خود را از اين مسأله ابراز داشتند و از سو ي ديگر، کويت و اردن، انتشار کاريکاتورهاي اهانت‌آميز عليه پيامبر را محکوم کردند.


خشم محافل اسلامي از اهانت‌ به پيامبر اسلام(ص)‌ در فرانسه

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، وزارت خارجه کويت، شامگاه روز جمعه، و اردن امروز (شنبه)، در واکنش به انتشار کاريکاتورهاي اهانت‌آميز به ساحت مقدس پيامبر اکرم -ص- در فرانسه بيانيه‌اي اعتراضي صادر کردند.

ادامه مطلب.


تخت روانچي: جزاير سه گانه، ايراني هستند و تا ابد ايراني مي‌مانند


تخت روانچي: جزاير سه گانه، ايراني هستند و تا ابد ايراني مي‌مانندسفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در نشست شوراي امنيت با بيان اينکه جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک هميشه بخشي از خاک ايران بوده‌اند، گفت: اين جزاير ايراني هستند و تا ابد ايراني باقي خواهند ماند.

ادامه مطلب.


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد


ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه در فرانسه؛ يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شدبه دستور «جرالد دارمانين» وزير کشور فرانسه و در ادامه اقدامات اسلام‌ستيزانه دولت اين کشور به بهانه مبارزه با افراط‌گرايي، يک مسجد در حومه پاريس تعطيل شد.

ادامه مطلب.


آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه


انجمن علما و مبلغان فلسطين در بيانيه‌اي به اخراج سفراي فرانسه، قطع روابط ديپلماتيک کشورها با پاريس و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خواند.


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، انجمن علما و مبلغان فلسطين در ادامه محکوميت‌ها عليه اقدمات اخير فرانسه عليه مقدسات اسلامي، بيانيه‌اي هفت‌بندي صادر کرد.


بر اساس گزارش «

فلسطين اليوم»، بندهاي اين بيانيه که در آن بر وم اخراج سفراي فرانسه و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خوانده شده، به شرح زير است:

ادامه مطلب.
حمله با چاقو در کليسايي در شهر نيس فرانسه 3 کشته و چند مجروح برجاي گذاشت 


 نظرها
حمله با چاقو در کليساي شهر نيس
حمله با چاقو در کليساي شهر نيس   -
حمله با چاقو در کليسايي در شهر نيس فرانسه، روز پنجشنبه 29 اکتبر/8 آبان، چندين کشته و مجروح بر جاي گذاشت. برخي منابع در آغاز انتشار خبر مربوط به اين حمله گفته‌ بودند که حادثه در نزديکي کليسا صورت گرفته است.

ادامه مطلب.


الآن بعد أن قام ترامب وبايدن بضبط أداتهم! وآراء الشعب لا تهمهم ، وعلى الناس واجب حرق الصناديق. بالطبع ، بدأ هذا في ولايات مختلفة ، مع قيادة تكساس. نحث كل أمريكي: عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع إطلاقاً ، وإذا أخطأوا أو حصلوا على المال ، فيعوضوا عن ذلك! لأنه حق للناس: وقد زورتم بعض الناس فلا بد لكم من الانتقام وعدم تركهم يركبون الحمار. صمتت إيران منذ قرنين من امان ، وقالوا ما يريدون. ولكن الآن هو وقت الصحوة الغربية.

ادامه مطلب.


 اعلام همبستگي رهبران اروپايي با امانوئل ماکرون در مقابل حملات اردوغان 


آسوشيتدپرس

بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است


نمايندگان مجلس تأکيد کردند: دل رئيس‌جمهور فرانسه به حال آزادي بيان نسوخته است بلکه اين جسارت و گستاخي‌ها بخشي از يک نقشه بزرگ تر در جهت کند کردن روند پرشتاب اسلام‌گرايي مردم فرانسه است.


بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بيش از 240 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي بيانيه‌اي اظهارات رئيس جمهور فرانسه در هتک حرمت به پيامبر گرامي اسلام(ص) را محکوم کردند.


به گزارش فارس، متن اين بيانيه به شرح زير است:

ادامه مطلب.
درخواست بايکوت کالاهاي فرانسوي در تعدادي از کشورهاي مسلمان پس از سخنان ماکرون 
کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد


کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد   -   


نه ايران و نه قطر . 


نه ايران و نه قطر . مردم عربستان از بن سلمان انتقام خواهند گرفترومه اسراييلي "هآرتس" به نقل از "حاييم سابان" ميلياردر صهيونيستي آمريکايي گفت که محمد بن سلمان وليعهد سعودي به او اطلاع داد که نمي تواند در امر سازش با "اسراييل" به امارات و بحرين بپيوندد؛ زيرا اين امر به "کشته شدنش به دست ايران و قطر و مردم کشورش" منجر خواهد شد.

ادامه مطلب.قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه


انجمن علما و مبلغان فلسطين در بيانيه‌اي به اخراج سفراي فرانسه، قطع روابط ديپلماتيک کشورها با پاريس و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خواند.


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، انجمن علما و مبلغان فلسطين در ادامه محکوميت‌ها عليه اقدمات اخير فرانسه عليه مقدسات اسلامي، بيانيه‌اي هفت‌بندي صادر کرد.


بر اساس گزارش «

فلسطين اليوم»، بندهاي اين بيانيه که در آن بر وم اخراج سفراي فرانسه و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خوانده شده، به شرح زير است:

ادامه مطلب.
حمله با چاقو در کليسايي در شهر نيس فرانسه 3 کشته و چند مجروح برجاي گذاشت 


 نظرها
حمله با چاقو در کليساي شهر نيس
حمله با چاقو در کليساي شهر نيس   -
حمله با چاقو در کليسايي در شهر نيس فرانسه، روز پنجشنبه 29 اکتبر/8 آبان، چندين کشته و مجروح بر جاي گذاشت. برخي منابع در آغاز انتشار خبر مربوط به اين حمله گفته‌ بودند که حادثه در نزديکي کليسا صورت گرفته است.

ادامه مطلب.


الآن بعد أن قام ترامب وبايدن بضبط أداتهم! وآراء الشعب لا تهمهم ، وعلى الناس واجب حرق الصناديق. بالطبع ، بدأ هذا في ولايات مختلفة ، مع قيادة تكساس. نحث كل أمريكي: عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع إطلاقاً ، وإذا أخطأوا أو حصلوا على المال ، فيعوضوا عن ذلك! لأنه حق للناس: وقد زورتم بعض الناس فلا بد لكم من الانتقام وعدم تركهم يركبون الحمار. صمتت إيران منذ قرنين من امان ، وقالوا ما يريدون. ولكن الآن هو وقت الصحوة الغربية.

ادامه مطلب.


 اعلام همبستگي رهبران اروپايي با امانوئل ماکرون در مقابل حملات اردوغان 


آسوشيتدپرس

بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است


نمايندگان مجلس تأکيد کردند: دل رئيس‌جمهور فرانسه به حال آزادي بيان نسوخته است بلکه اين جسارت و گستاخي‌ها بخشي از يک نقشه بزرگ تر در جهت کند کردن روند پرشتاب اسلام‌گرايي مردم فرانسه است.


بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بيش از 240 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي بيانيه‌اي اظهارات رئيس جمهور فرانسه در هتک حرمت به پيامبر گرامي اسلام(ص) را محکوم کردند.


به گزارش فارس، متن اين بيانيه به شرح زير است:

ادامه مطلب.
درخواست بايکوت کالاهاي فرانسوي در تعدادي از کشورهاي مسلمان پس از سخنان ماکرون 
کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد


کالاهاي فرانسوي در فروشگاه هاي کويت جمع آوري شد   -   قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه


انجمن علما و مبلغان فلسطين در بيانيه‌اي به اخراج سفراي فرانسه، قطع روابط ديپلماتيک کشورها با پاريس و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خواند.


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، انجمن علما و مبلغان فلسطين در ادامه محکوميت‌ها عليه اقدمات اخير فرانسه عليه مقدسات اسلامي، بيانيه‌اي هفت‌بندي صادر کرد.


بر اساس گزارش «

فلسطين اليوم»، بندهاي اين بيانيه که در آن بر وم اخراج سفراي فرانسه و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خوانده شده، به شرح زير است:

ادامه مطلب.
حمله با چاقو در کليسايي در شهر نيس فرانسه 3 کشته و چند مجروح برجاي گذاشت 


 نظرها
حمله با چاقو در کليساي شهر نيس
حمله با چاقو در کليساي شهر نيس   -
حمله با چاقو در کليسايي در شهر نيس فرانسه، روز پنجشنبه 29 اکتبر/8 آبان، چندين کشته و مجروح بر جاي گذاشت. برخي منابع در آغاز انتشار خبر مربوط به اين حمله گفته‌ بودند که حادثه در نزديکي کليسا صورت گرفته است.

ادامه مطلب.


الآن بعد أن قام ترامب وبايدن بضبط أداتهم! وآراء الشعب لا تهمهم ، وعلى الناس واجب حرق الصناديق. بالطبع ، بدأ هذا في ولايات مختلفة ، مع قيادة تكساس. نحث كل أمريكي: عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع إطلاقاً ، وإذا أخطأوا أو حصلوا على المال ، فيعوضوا عن ذلك! لأنه حق للناس: وقد زورتم بعض الناس فلا بد لكم من الانتقام وعدم تركهم يركبون الحمار. صمتت إيران منذ قرنين من امان ، وقالوا ما يريدون. ولكن الآن هو وقت الصحوة الغربية.

ادامه مطلب.


 اعلام همبستگي رهبران اروپايي با امانوئل ماکرون در مقابل حملات اردوغان 


آسوشيتدپرس

بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است


نمايندگان مجلس تأکيد کردند: دل رئيس‌جمهور فرانسه به حال آزادي بيان نسوخته است بلکه اين جسارت و گستاخي‌ها بخشي از يک نقشه بزرگ تر در جهت کند کردن روند پرشتاب اسلام‌گرايي مردم فرانسه است.


بيانيه نمايندگان مجلس | گستاخي مکرون براي کُند کردن روند اسلام‌گرايي در فرانسه است

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بيش از 240 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي بيانيه‌اي اظهارات رئيس جمهور فرانسه در هتک حرمت به پيامبر گرامي اسلام(ص) را محکوم کردند.


به گزارش فارس، متن اين بيانيه به شرح زير است:

ادامه مطلب.


بايدن قدم نخست و الترناتيو حذف ترامپ بود، که بخوبي انجام شد. حالا گام بعدي: تشکيل نجات ملي در همه ايالت ها، حتي واشنگتن و نيويورک مي باشد  زيرا ممکن است انتقال قدرت به راحتي نباشد. زيرا بايدن قدرت جمع بندي ندارد، چون همه نوع صحبتي کرده، انواع قول هاي متضاد داده. پس استراتژي مشخصي ندارد و ممکن است لابي ضد انقلاب، کارها را به دست بگيرد و بخواهد از بايدن هم، يک ترامپ جديد بسازد. لذا شيعيان هر ايالت، مانند شيعيان ايالت ميشيگان، يک دولت در سايه تشکيل دهند.

ادامه مطلب.


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد. در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود. استان بعدي همان بحرين است که 1348 از ايران جدا شده و الان مردم شيعه آن توسط چند حکام وهابي قتل عام مي شوند. استانهاي ديگر عبارتند از افغانستان، پاکستان، ار منستان، گرجستان، تاجيکستان، ترکنستان، صربستان، انگلستان، هندوستان، قرقيزستان، قزاقستان، داغستان، تاتارستان، ترکستان(اويغورها) عربستان، کردستان عراق، لهستان  ازبکستان مجارستان بلغارستان، مغولستان، که سريعا بايد به خاک ايران منتقل شوند تا پس از فروپاشي امريکا در دست اسرائيل قرار نگيرد و اين موضوع باعث نگراني است که بسياري از خرمقدس ها حاضرند قره باغ و آذربايجان به اسرائيل ملحق شوند ولي نمي گذارند به ايران ملحق شود و اينها دشمنان داخلي هستند والا بنده در اغلب اين کشورها گشته و نظر انها را ميدانم 


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد


در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود


هنوز مات سخنان ماکرون هستم! که نشان مي دهد خداوند شيعياني دارد که تنبل ( ببخشيد فروتن! و شکسته نفس)هستند، و غير شيعياني دارد که حقيقت را برملا مي کند. يک فرانسوي از تريبون رياست جمهوري فرانسه، همه مسلمانان را منافق خواند! و کسي جواب او را نداد، يعني نداشت که بدهد. منافقاني که عمر و عايشه را ستايش مي کنند! با اينکه مي دانند: اول کساني هستند که به پيامبر توهين کردند. حالا در قضيه آمريکا هم، بايد ديد اين منافقان چه مي کنند؟ در حاليکه شيعيان ميشيگان ترامپ را زير کشيدند، و براي فروپاشي آمريکا، شهدايي مانند قاسم سليماني داديم، موقع فروپاشي و تقسيم غنايم غائب مي مانند؟ تا اسرائيل همه بردارد يا روسيه و چين؟

ادامه مطلب.قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه


انجمن علما و مبلغان فلسطين در بيانيه‌اي به اخراج سفراي فرانسه، قطع روابط ديپلماتيک کشورها با پاريس و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خواند.


بيانيه هفت‌بندي انجمن علماي فلسطين درباره وم اقدام عليه فرانسه

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، انجمن علما و مبلغان فلسطين در ادامه محکوميت‌ها عليه اقدمات اخير فرانسه عليه مقدسات اسلامي، بيانيه‌اي هفت‌بندي صادر کرد.


بر اساس گزارش «

فلسطين اليوم»، بندهاي اين بيانيه که در آن بر وم اخراج سفراي فرانسه و تحريم کالاهاي اين کشور فرا خوانده شده، به شرح زير است:

ادامه مطلب.


چون آزمايشات هيچ چيزي را ثابت نمي کند و ممکن است فرد در آزمايش منفي باشد ولي از اتاق آزمايش بيرون رفت مبتلا شود. لذا نه ارزش پيشگيري دارد و نه ارزش درماني و به نظر مي رسد که حتي زيان بار و خسارت آميز هم باشد چرا که امار نشان مي دهد همه آنهاييکه تست مي دهند بعدا مبتلا مي شوند زيرا ابزار تست آلوده است و به ميزان کافي ويروس جهت ابتلا افراد سالم را دارد. در واقع ناقل اصلي ويروس همين بيمارستانها و مراکز درماني هستند ظاهرا تست مي گيرند. و فوتي بالاي کادر درمان هم دليل آن است که بيماري از خود بيمارستانها و ابزار تست آغاز مي شود. اين يک نتيجه مشخص است ولي ستاد کرونا يا سازمان بهداشت جهاني براي فرافکني به امامزاده ها و شهر هاي مقدس نسبت دادند. اهانتي که از سوي ستاد کرونا به مقدسات شد در تاريخ سابقه ندارد. در تفسير( آيه وان يکاد) گفته اند منظور از کفروا در اين آيه کوچک که در روز عيد غدير نازل شد دو خليفه اول هستند. يعني آن دو که شيخين بودند و از سوي مردم با احترام از انها ياد مي شد از نظر قران کافر بودند. قران مي فرمايد دليل کافر بودن آنها اين است که با هم نجوا مي کردند و با چشمان خود پيامبر را نشان مي دادند و مي گفتند که او ديوانه است. حالا ستاد کرونا از شيخين بيشتر احترام ندارند ولي از انها کافر ترند. زيرا اساس کرونا را برمبناي ضديت کامل با دين پايه نهادند. در کشور شيعه و مردم مسلمان ايران گفتند اولين کساني که کرونا را پخش کردند از قم بودند! و براي اثبات اين حرف خود زيارت حضرت معصومه را ممنوع اعلام کردند. بعد ديدند که علما چيزي نمي گويند! رفتند سراغ مشهد. امام رضا که يک هزاره است بعنوان شفا دهنده معروف شده و کتابي هم بنام طب الرضا از سخنان ايشان هست متهم شد که دومين مرکز شيوع بيماري است و لذا در آنجا را هم تخته کردند. واين همزماني توهين ها با کاريکاتوريست هاي فرانسوي خالي از ارتباط نيست. حتي ماکرون به اين موضوع اشاره کرد و علما و مسلمانان را منافق خواند که عمر و ابوبکر و عايشه را که اولين توهين کننده به اسلام هستند گرامي مي دارند. همان هايي که عمر و عايشه را گرامي مي دارند از ستادملي کرونا هم تمام قد دفاع کردند  توهين آنها را به ساحت مقدس امام رضا و حضرت معصومه ناديده گرفتند. در حاليکه کربلا با آن پياده روي عظيم اربعين نه تنها کرونا نداشت بلکه الان پاکترين شهر دنيا است. دليل سوم آن بالا رفتن مرگ و مير و ابتلا با تمام تاکيدات بر اجراي پروتکل ها است و اين نشان مي دهد برعکس حرف آنها، تاکيد بيشتر بر اجراي پروتکل ها باعث مرگ و مير بيشتر مردم مي شود يعني ماسک نه تنها از انتقال بيماري جلوگيري نمي کند بلکه خود وسيله اي براي کشتار مردم است. انگليس که خودش هم مبتلايان زيادي دارد به تازگي اعلام کرده جنگ سوم جهاني در راه است. ولي اين جنگ سوم از نوع موشک و تفنگ نيست بلکه همين ويروس است. طريقه انتشار انهم خود بيمارستانها هستند. در چين مردم با خوردن آب جوش کرونا را درمان کرده و وهان چين پاک شده است ولي بيمارستانها مردم را به آب سرد تشويق مي کنند و تست کرونا را بهانه اي براي تزريق کرونا قرار داده اند. تا نظريه بيل گيتس را اجرا کنند و مردم دنيا را در جنگ سوم جهاني با ويروس قتل عام نمايند. لذا پيشنهاد مي شود همه اعضاي ستاد کرونا به دادگاه معرفي شده ستاد آنها پلمپ شود. و بجاي ان طب سنتي و اسلامي مسئول حفظ جان مردم شوند. زيرا تابحال ثابت شده که مرگ ومير وابتلا در حوزه طب سنتي صفر بوده است. با خوردن پياز همراه غذا و بخور جوش شيرين کرونا بطور کلي نابود مي شود. ولي ستاد مانع مداوا هست.


بايدن قدم نخست و الترناتيو حذف ترامپ بود، که بخوبي انجام شد. حالا گام بعدي: تشکيل نجات ملي در همه ايالت ها، حتي واشنگتن و نيويورک مي باشد  زيرا ممکن است انتقال قدرت به راحتي نباشد. زيرا بايدن قدرت جمع بندي ندارد، چون همه نوع صحبتي کرده، انواع قول هاي متضاد داده. پس استراتژي مشخصي ندارد و ممکن است لابي ضد انقلاب، کارها را به دست بگيرد و بخواهد از بايدن هم، يک ترامپ جديد بسازد. لذا شيعيان هر ايالت، مانند شيعيان ايالت ميشيگان، يک دولت در سايه تشکيل دهند.

ادامه مطلب.


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد. در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود. استان بعدي همان بحرين است که 1348 از ايران جدا شده و الان مردم شيعه آن توسط چند حکام وهابي قتل عام مي شوند. استانهاي ديگر عبارتند از افغانستان، پاکستان، ار منستان، گرجستان، تاجيکستان، ترکنستان، صربستان، انگلستان، هندوستان، قرقيزستان، قزاقستان، داغستان، تاتارستان، ترکستان(اويغورها) عربستان، کردستان عراق، لهستان  ازبکستان مجارستان بلغارستان، مغولستان، که سريعا بايد به خاک ايران منتقل شوند تا پس از فروپاشي امريکا در دست اسرائيل قرار نگيرد و اين موضوع باعث نگراني است که بسياري از خرمقدس ها حاضرند قره باغ و آذربايجان به اسرائيل ملحق شوند ولي نمي گذارند به ايران ملحق شود و اينها دشمنان داخلي هستند والا بنده در اغلب اين کشورها گشته و نظر انها را ميدانم 


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد


در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود


هنوز مات سخنان ماکرون هستم! که نشان مي دهد خداوند شيعياني دارد که تنبل ( ببخشيد فروتن! و شکسته نفس)هستند، و غير شيعياني دارد که حقيقت را برملا مي کند. يک فرانسوي از تريبون رياست جمهوري فرانسه، همه مسلمانان را منافق خواند! و کسي جواب او را نداد، يعني نداشت که بدهد. منافقاني که عمر و عايشه را ستايش مي کنند! با اينکه مي دانند: اول کساني هستند که به پيامبر توهين کردند. حالا در قضيه آمريکا هم، بايد ديد اين منافقان چه مي کنند؟ در حاليکه شيعيان ميشيگان ترامپ را زير کشيدند، و براي فروپاشي آمريکا، شهدايي مانند قاسم سليماني داديم، موقع فروپاشي و تقسيم غنايم غائب مي مانند؟ تا اسرائيل همه بردارد يا روسيه و چين؟

ادامه مطلب.قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


چون آزمايشات هيچ چيزي را ثابت نمي کند و ممکن است فرد در آزمايش منفي باشد ولي از اتاق آزمايش بيرون رفت مبتلا شود. لذا نه ارزش پيشگيري دارد و نه ارزش درماني و به نظر مي رسد که حتي زيان بار و خسارت آميز هم باشد چرا که امار نشان مي دهد همه آنهاييکه تست مي دهند بعدا مبتلا مي شوند زيرا ابزار تست آلوده است و به ميزان کافي ويروس جهت ابتلا افراد سالم را دارد. در واقع ناقل اصلي ويروس همين بيمارستانها و مراکز درماني هستند ظاهرا تست مي گيرند. و فوتي بالاي کادر درمان هم دليل آن است که بيماري از خود بيمارستانها و ابزار تست آغاز مي شود. اين يک نتيجه مشخص است ولي ستاد کرونا يا سازمان بهداشت جهاني براي فرافکني به امامزاده ها و شهر هاي مقدس نسبت دادند. اهانتي که از سوي ستاد کرونا به مقدسات شد در تاريخ سابقه ندارد. در تفسير( آيه وان يکاد) گفته اند منظور از کفروا در اين آيه کوچک که در روز عيد غدير نازل شد دو خليفه اول هستند. يعني آن دو که شيخين بودند و از سوي مردم با احترام از انها ياد مي شد از نظر قران کافر بودند. قران مي فرمايد دليل کافر بودن آنها اين است که با هم نجوا مي کردند و با چشمان خود پيامبر را نشان مي دادند و مي گفتند که او ديوانه است. حالا ستاد کرونا از شيخين بيشتر احترام ندارند ولي از انها کافر ترند. زيرا اساس کرونا را برمبناي ضديت کامل با دين پايه نهادند. در کشور شيعه و مردم مسلمان ايران گفتند اولين کساني که کرونا را پخش کردند از قم بودند! و براي اثبات اين حرف خود زيارت حضرت معصومه را ممنوع اعلام کردند. بعد ديدند که علما چيزي نمي گويند! رفتند سراغ مشهد. امام رضا که يک هزاره است بعنوان شفا دهنده معروف شده و کتابي هم بنام طب الرضا از سخنان ايشان هست متهم شد که دومين مرکز شيوع بيماري است و لذا در آنجا را هم تخته کردند. واين همزماني توهين ها با کاريکاتوريست هاي فرانسوي خالي از ارتباط نيست. حتي ماکرون به اين موضوع اشاره کرد و علما و مسلمانان را منافق خواند که عمر و ابوبکر و عايشه را که اولين توهين کننده به اسلام هستند گرامي مي دارند. همان هايي که عمر و عايشه را گرامي مي دارند از ستادملي کرونا هم تمام قد دفاع کردند  توهين آنها را به ساحت مقدس امام رضا و حضرت معصومه ناديده گرفتند. در حاليکه کربلا با آن پياده روي عظيم اربعين نه تنها کرونا نداشت بلکه الان پاکترين شهر دنيا است. دليل سوم آن بالا رفتن مرگ و مير و ابتلا با تمام تاکيدات بر اجراي پروتکل ها است و اين نشان مي دهد برعکس حرف آنها، تاکيد بيشتر بر اجراي پروتکل ها باعث مرگ و مير بيشتر مردم مي شود يعني ماسک نه تنها از انتقال بيماري جلوگيري نمي کند بلکه خود وسيله اي براي کشتار مردم است. انگليس که خودش هم مبتلايان زيادي دارد به تازگي اعلام کرده جنگ سوم جهاني در راه است. ولي اين جنگ سوم از نوع موشک و تفنگ نيست بلکه همين ويروس است. طريقه انتشار انهم خود بيمارستانها هستند. در چين مردم با خوردن آب جوش کرونا را درمان کرده و وهان چين پاک شده است ولي بيمارستانها مردم را به آب سرد تشويق مي کنند و تست کرونا را بهانه اي براي تزريق کرونا قرار داده اند. تا نظريه بيل گيتس را اجرا کنند و مردم دنيا را در جنگ سوم جهاني با ويروس قتل عام نمايند. لذا پيشنهاد مي شود همه اعضاي ستاد کرونا به دادگاه معرفي شده ستاد آنها پلمپ شود. و بجاي ان طب سنتي و اسلامي مسئول حفظ جان مردم شوند. زيرا تابحال ثابت شده که مرگ ومير وابتلا در حوزه طب سنتي صفر بوده است. با خوردن پياز همراه غذا و بخور جوش شيرين کرونا بطور کلي نابود مي شود. ولي ستاد مانع مداوا هست.


بايدن قدم نخست و الترناتيو حذف ترامپ بود، که بخوبي انجام شد. حالا گام بعدي: تشکيل نجات ملي در همه ايالت ها، حتي واشنگتن و نيويورک مي باشد  زيرا ممکن است انتقال قدرت به راحتي نباشد. زيرا بايدن قدرت جمع بندي ندارد، چون همه نوع صحبتي کرده، انواع قول هاي متضاد داده. پس استراتژي مشخصي ندارد و ممکن است لابي ضد انقلاب، کارها را به دست بگيرد و بخواهد از بايدن هم، يک ترامپ جديد بسازد. لذا شيعيان هر ايالت، مانند شيعيان ايالت ميشيگان، يک دولت در سايه تشکيل دهند.

ادامه مطلب.


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد. در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود. استان بعدي همان بحرين است که 1348 از ايران جدا شده و الان مردم شيعه آن توسط چند حکام وهابي قتل عام مي شوند. استانهاي ديگر عبارتند از افغانستان، پاکستان، ار منستان، گرجستان، تاجيکستان، ترکنستان، صربستان، انگلستان، هندوستان، قرقيزستان، قزاقستان، داغستان، تاتارستان، ترکستان(اويغورها) عربستان، کردستان عراق، لهستان  ازبکستان مجارستان بلغارستان، مغولستان، که سريعا بايد به خاک ايران منتقل شوند تا پس از فروپاشي امريکا در دست اسرائيل قرار نگيرد و اين موضوع باعث نگراني است که بسياري از خرمقدس ها حاضرند قره باغ و آذربايجان به اسرائيل ملحق شوند ولي نمي گذارند به ايران ملحق شود و اينها دشمنان داخلي هستند والا بنده در اغلب اين کشورها گشته و نظر انها را ميدانم 


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد


در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود


هنوز مات سخنان ماکرون هستم! که نشان مي دهد خداوند شيعياني دارد که تنبل ( ببخشيد فروتن! و شکسته نفس)هستند، و غير شيعياني دارد که حقيقت را برملا مي کند. يک فرانسوي از تريبون رياست جمهوري فرانسه، همه مسلمانان را منافق خواند! و کسي جواب او را نداد، يعني نداشت که بدهد. منافقاني که عمر و عايشه را ستايش مي کنند! با اينکه مي دانند: اول کساني هستند که به پيامبر توهين کردند. حالا در قضيه آمريکا هم، بايد ديد اين منافقان چه مي کنند؟ در حاليکه شيعيان ميشيگان ترامپ را زير کشيدند، و براي فروپاشي آمريکا، شهدايي مانند قاسم سليماني داديم، موقع فروپاشي و تقسيم غنايم غائب مي مانند؟ تا اسرائيل همه بردارد يا روسيه و چين؟

ادامه مطلب.قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


چون آزمايشات هيچ چيزي را ثابت نمي کند و ممکن است فرد در آزمايش منفي باشد ولي از اتاق آزمايش بيرون رفت مبتلا شود. لذا نه ارزش پيشگيري دارد و نه ارزش درماني و به نظر مي رسد که حتي زيان بار و خسارت آميز هم باشد چرا که امار نشان مي دهد همه آنهاييکه تست مي دهند بعدا مبتلا مي شوند زيرا ابزار تست آلوده است و به ميزان کافي ويروس جهت ابتلا افراد سالم را دارد. در واقع ناقل اصلي ويروس همين بيمارستانها و مراکز درماني هستند ظاهرا تست مي گيرند. و فوتي بالاي کادر درمان هم دليل آن است که بيماري از خود بيمارستانها و ابزار تست آغاز مي شود. اين يک نتيجه مشخص است ولي ستاد کرونا يا سازمان بهداشت جهاني براي فرافکني به امامزاده ها و شهر هاي مقدس نسبت دادند. اهانتي که از سوي ستاد کرونا به مقدسات شد در تاريخ سابقه ندارد. در تفسير( آيه وان يکاد) گفته اند منظور از کفروا در اين آيه کوچک که در روز عيد غدير نازل شد دو خليفه اول هستند. يعني آن دو که شيخين بودند و از سوي مردم با احترام از انها ياد مي شد از نظر قران کافر بودند. قران مي فرمايد دليل کافر بودن آنها اين است که با هم نجوا مي کردند و با چشمان خود پيامبر را نشان مي دادند و مي گفتند که او ديوانه است. حالا ستاد کرونا از شيخين بيشتر احترام ندارند ولي از انها کافر ترند. زيرا اساس کرونا را برمبناي ضديت کامل با دين پايه نهادند. در کشور شيعه و مردم مسلمان ايران گفتند اولين کساني که کرونا را پخش کردند از قم بودند! و براي اثبات اين حرف خود زيارت حضرت معصومه را ممنوع اعلام کردند. بعد ديدند که علما چيزي نمي گويند! رفتند سراغ مشهد. امام رضا که يک هزاره است بعنوان شفا دهنده معروف شده و کتابي هم بنام طب الرضا از سخنان ايشان هست متهم شد که دومين مرکز شيوع بيماري است و لذا در آنجا را هم تخته کردند. واين همزماني توهين ها با کاريکاتوريست هاي فرانسوي خالي از ارتباط نيست. حتي ماکرون به اين موضوع اشاره کرد و علما و مسلمانان را منافق خواند که عمر و ابوبکر و عايشه را که اولين توهين کننده به اسلام هستند گرامي مي دارند. همان هايي که عمر و عايشه را گرامي مي دارند از ستادملي کرونا هم تمام قد دفاع کردند  توهين آنها را به ساحت مقدس امام رضا و حضرت معصومه ناديده گرفتند. در حاليکه کربلا با آن پياده روي عظيم اربعين نه تنها کرونا نداشت بلکه الان پاکترين شهر دنيا است. دليل سوم آن بالا رفتن مرگ و مير و ابتلا با تمام تاکيدات بر اجراي پروتکل ها است و اين نشان مي دهد برعکس حرف آنها، تاکيد بيشتر بر اجراي پروتکل ها باعث مرگ و مير بيشتر مردم مي شود يعني ماسک نه تنها از انتقال بيماري جلوگيري نمي کند بلکه خود وسيله اي براي کشتار مردم است. انگليس که خودش هم مبتلايان زيادي دارد به تازگي اعلام کرده جنگ سوم جهاني در راه است. ولي اين جنگ سوم از نوع موشک و تفنگ نيست بلکه همين ويروس است. طريقه انتشار انهم خود بيمارستانها هستند. در چين مردم با خوردن آب جوش کرونا را درمان کرده و وهان چين پاک شده است ولي بيمارستانها مردم را به آب سرد تشويق مي کنند و تست کرونا را بهانه اي براي تزريق کرونا قرار داده اند. تا نظريه بيل گيتس را اجرا کنند و مردم دنيا را در جنگ سوم جهاني با ويروس قتل عام نمايند. لذا پيشنهاد مي شود همه اعضاي ستاد کرونا به دادگاه معرفي شده ستاد آنها پلمپ شود. و بجاي ان طب سنتي و اسلامي مسئول حفظ جان مردم شوند. زيرا تابحال ثابت شده که مرگ ومير وابتلا در حوزه طب سنتي صفر بوده است. با خوردن پياز همراه غذا و بخور جوش شيرين کرونا بطور کلي نابود مي شود. ولي ستاد مانع مداوا هست.


بايدن قدم نخست و الترناتيو حذف ترامپ بود، که بخوبي انجام شد. حالا گام بعدي: تشکيل نجات ملي در همه ايالت ها، حتي واشنگتن و نيويورک مي باشد  زيرا ممکن است انتقال قدرت به راحتي نباشد. زيرا بايدن قدرت جمع بندي ندارد، چون همه نوع صحبتي کرده، انواع قول هاي متضاد داده. پس استراتژي مشخصي ندارد و ممکن است لابي ضد انقلاب، کارها را به دست بگيرد و بخواهد از بايدن هم، يک ترامپ جديد بسازد. لذا شيعيان هر ايالت، مانند شيعيان ايالت ميشيگان، يک دولت در سايه تشکيل دهند.

ادامه مطلب.


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد. در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود. استان بعدي همان بحرين است که 1348 از ايران جدا شده و الان مردم شيعه آن توسط چند حکام وهابي قتل عام مي شوند. استانهاي ديگر عبارتند از افغانستان، پاکستان، ار منستان، گرجستان، تاجيکستان، ترکنستان، صربستان، انگلستان، هندوستان، قرقيزستان، قزاقستان، داغستان، تاتارستان، ترکستان(اويغورها) عربستان، کردستان عراق، لهستان  ازبکستان مجارستان بلغارستان، مغولستان، که سريعا بايد به خاک ايران منتقل شوند تا پس از فروپاشي امريکا در دست اسرائيل قرار نگيرد و اين موضوع باعث نگراني است که بسياري از خرمقدس ها حاضرند قره باغ و آذربايجان به اسرائيل ملحق شوند ولي نمي گذارند به ايران ملحق شود و اينها دشمنان داخلي هستند والا بنده در اغلب اين کشورها گشته و نظر انها را ميدانم 


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد


در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود


هنوز مات سخنان ماکرون هستم! که نشان مي دهد خداوند شيعياني دارد که تنبل ( ببخشيد فروتن! و شکسته نفس)هستند، و غير شيعياني دارد که حقيقت را برملا مي کند. يک فرانسوي از تريبون رياست جمهوري فرانسه، همه مسلمانان را منافق خواند! و کسي جواب او را نداد، يعني نداشت که بدهد. منافقاني که عمر و عايشه را ستايش مي کنند! با اينکه مي دانند: اول کساني هستند که به پيامبر توهين کردند. حالا در قضيه آمريکا هم، بايد ديد اين منافقان چه مي کنند؟ در حاليکه شيعيان ميشيگان ترامپ را زير کشيدند، و براي فروپاشي آمريکا، شهدايي مانند قاسم سليماني داديم، موقع فروپاشي و تقسيم غنايم غائب مي مانند؟ تا اسرائيل همه بردارد يا روسيه و چين؟

ادامه مطلب.قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


چون آزمايشات هيچ چيزي را ثابت نمي کند و ممکن است فرد در آزمايش منفي باشد ولي از اتاق آزمايش بيرون رفت مبتلا شود. لذا نه ارزش پيشگيري دارد و نه ارزش درماني و به نظر مي رسد که حتي زيان بار و خسارت آميز هم باشد چرا که امار نشان مي دهد همه آنهاييکه تست مي دهند بعدا مبتلا مي شوند زيرا ابزار تست آلوده است و به ميزان کافي ويروس جهت ابتلا افراد سالم را دارد. در واقع ناقل اصلي ويروس همين بيمارستانها و مراکز درماني هستند ظاهرا تست مي گيرند. و فوتي بالاي کادر درمان هم دليل آن است که بيماري از خود بيمارستانها و ابزار تست آغاز مي شود. اين يک نتيجه مشخص است ولي ستاد کرونا يا سازمان بهداشت جهاني براي فرافکني به امامزاده ها و شهر هاي مقدس نسبت دادند. اهانتي که از سوي ستاد کرونا به مقدسات شد در تاريخ سابقه ندارد. در تفسير( آيه وان يکاد) گفته اند منظور از کفروا در اين آيه کوچک که در روز عيد غدير نازل شد دو خليفه اول هستند. يعني آن دو که شيخين بودند و از سوي مردم با احترام از انها ياد مي شد از نظر قران کافر بودند. قران مي فرمايد دليل کافر بودن آنها اين است که با هم نجوا مي کردند و با چشمان خود پيامبر را نشان مي دادند و مي گفتند که او ديوانه است. حالا ستاد کرونا از شيخين بيشتر احترام ندارند ولي از انها کافر ترند. زيرا اساس کرونا را برمبناي ضديت کامل با دين پايه نهادند. در کشور شيعه و مردم مسلمان ايران گفتند اولين کساني که کرونا را پخش کردند از قم بودند! و براي اثبات اين حرف خود زيارت حضرت معصومه را ممنوع اعلام کردند. بعد ديدند که علما چيزي نمي گويند! رفتند سراغ مشهد. امام رضا که يک هزاره است بعنوان شفا دهنده معروف شده و کتابي هم بنام طب الرضا از سخنان ايشان هست متهم شد که دومين مرکز شيوع بيماري است و لذا در آنجا را هم تخته کردند. واين همزماني توهين ها با کاريکاتوريست هاي فرانسوي خالي از ارتباط نيست. حتي ماکرون به اين موضوع اشاره کرد و علما و مسلمانان را منافق خواند که عمر و ابوبکر و عايشه را که اولين توهين کننده به اسلام هستند گرامي مي دارند. همان هايي که عمر و عايشه را گرامي مي دارند از ستادملي کرونا هم تمام قد دفاع کردند  توهين آنها را به ساحت مقدس امام رضا و حضرت معصومه ناديده گرفتند. در حاليکه کربلا با آن پياده روي عظيم اربعين نه تنها کرونا نداشت بلکه الان پاکترين شهر دنيا است. دليل سوم آن بالا رفتن مرگ و مير و ابتلا با تمام تاکيدات بر اجراي پروتکل ها است و اين نشان مي دهد برعکس حرف آنها، تاکيد بيشتر بر اجراي پروتکل ها باعث مرگ و مير بيشتر مردم مي شود يعني ماسک نه تنها از انتقال بيماري جلوگيري نمي کند بلکه خود وسيله اي براي کشتار مردم است. انگليس که خودش هم مبتلايان زيادي دارد به تازگي اعلام کرده جنگ سوم جهاني در راه است. ولي اين جنگ سوم از نوع موشک و تفنگ نيست بلکه همين ويروس است. طريقه انتشار انهم خود بيمارستانها هستند. در چين مردم با خوردن آب جوش کرونا را درمان کرده و وهان چين پاک شده است ولي بيمارستانها مردم را به آب سرد تشويق مي کنند و تست کرونا را بهانه اي براي تزريق کرونا قرار داده اند. تا نظريه بيل گيتس را اجرا کنند و مردم دنيا را در جنگ سوم جهاني با ويروس قتل عام نمايند. لذا پيشنهاد مي شود همه اعضاي ستاد کرونا به دادگاه معرفي شده ستاد آنها پلمپ شود. و بجاي ان طب سنتي و اسلامي مسئول حفظ جان مردم شوند. زيرا تابحال ثابت شده که مرگ ومير وابتلا در حوزه طب سنتي صفر بوده است. با خوردن پياز همراه غذا و بخور جوش شيرين کرونا بطور کلي نابود مي شود. ولي ستاد مانع مداوا هست.


بايدن قدم نخست و الترناتيو حذف ترامپ بود، که بخوبي انجام شد. حالا گام بعدي: تشکيل نجات ملي در همه ايالت ها، حتي واشنگتن و نيويورک مي باشد  زيرا ممکن است انتقال قدرت به راحتي نباشد. زيرا بايدن قدرت جمع بندي ندارد، چون همه نوع صحبتي کرده، انواع قول هاي متضاد داده. پس استراتژي مشخصي ندارد و ممکن است لابي ضد انقلاب، کارها را به دست بگيرد و بخواهد از بايدن هم، يک ترامپ جديد بسازد. لذا شيعيان هر ايالت، مانند شيعيان ايالت ميشيگان، يک دولت در سايه تشکيل دهند.

ادامه مطلب.


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد. در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود. استان بعدي همان بحرين است که 1348 از ايران جدا شده و الان مردم شيعه آن توسط چند حکام وهابي قتل عام مي شوند. استانهاي ديگر عبارتند از افغانستان، پاکستان، ار منستان، گرجستان، تاجيکستان، ترکنستان، صربستان، انگلستان، هندوستان، قرقيزستان، قزاقستان، داغستان، تاتارستان، ترکستان(اويغورها) عربستان، کردستان عراق، لهستان  ازبکستان مجارستان بلغارستان، مغولستان، که سريعا بايد به خاک ايران منتقل شوند تا پس از فروپاشي امريکا در دست اسرائيل قرار نگيرد و اين موضوع باعث نگراني است که بسياري از خرمقدس ها حاضرند قره باغ و آذربايجان به اسرائيل ملحق شوند ولي نمي گذارند به ايران ملحق شود و اينها دشمنان داخلي هستند والا بنده در اغلب اين کشورها گشته و نظر انها را ميدانم 


مجلس محترم بايد يک طرح سه فوريتي بدهد و تمام آمريکا را به ايران الحاق کند و به عنوان استان سي و يکم تصويب کند زيرا در غير اينصورت در امريکا جنگ داخلي مي شود و در نتيجه همه چيز از بين مي رود و طلب 82تريليون دلاري ايران هم نابود مي گردد


در ضمن براي قره باغ هم همينطور است و بايد آن را استان سي  و دوم تصويب کند و الا از زير دست ارمني ها نجات پيدا کرده به دست کمونيست هاي لائيک باکو گرفتار مي شود


هنوز مات سخنان ماکرون هستم! که نشان مي دهد خداوند شيعياني دارد که تنبل ( ببخشيد فروتن! و شکسته نفس)هستند، و غير شيعياني دارد که حقيقت را برملا مي کند. يک فرانسوي از تريبون رياست جمهوري فرانسه، همه مسلمانان را منافق خواند! و کسي جواب او را نداد، يعني نداشت که بدهد. منافقاني که عمر و عايشه را ستايش مي کنند! با اينکه مي دانند: اول کساني هستند که به پيامبر توهين کردند. حالا در قضيه آمريکا هم، بايد ديد اين منافقان چه مي کنند؟ در حاليکه شيعيان ميشيگان ترامپ را زير کشيدند، و براي فروپاشي آمريکا، شهدايي مانند قاسم سليماني داديم، موقع فروپاشي و تقسيم غنايم غائب مي مانند؟ تا اسرائيل همه بردارد يا روسيه و چين؟

ادامه مطلب.قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.آزمايش بيش از ده نوع واکسن کرونا در بيماران ايراني موجب مرگ چهل هزار نفر شده است و ذليل آن اين است که واکسن اوردوز است يعني بيش از اندازه ضعيف نشده تا بيمار را مبتلا کند. اغلب همه آنهاييکه تست داده اند بيمار شده اند و همه آنهاييکه بيمار شده اند مرده اند. و پنهاني هم دفن شده اند تا اظهار نظري نشود. به اين ترتيب باعث مرگ و مير يک ميليون نفر در جهان سازمان بهداشت جهاني است که دستور چنين کاري را داده و خسارت بيش از 24ميليون مبتلا نيز بايد پرداخت شود. نه تنها سازمان بهداشت جهاني بلکه همه آنهاييکه دستورات را اجرا کردند عامل اين قتل عام سپيد هستند. آنها نه تنها غرامت نمي دهند بلکه از هر کرونايي تا صد هزار دلار بايت آزمايش و کفن و دفن مي گيرند گه رقمي بالغ بر 2تريليون دلار در امد براي سازمان بهداشت جهاني و وزارت خانه هاي کشورهاي وابسته به آن است. در واقع مرگ را به مردم به قيمت سنگيني مي فروشند. و هيچ دادگاه بين المللي تاکنون آنها را تعقيب نکرده است. بايد مرکزي در جهان باشد خون بناحق ريخته اين مردم را پس بگيرد. و ما امروز به تاريخ اعلام مي کنيم که با اين قنل عام فجيع مخالفيم. اما کسي قدرت اعتراض ندارد زيرا کافي است اعتراض کند فوري تست کروناي او مثبت مي شود و بايد قول دهد خفه خون بگيرد تا نجات پيدا کند والا به يک ميليون نفر اضافه مي شود. اينها آماري است که خودشان اعلام مي کنند. سه برابر اين جمعيت بدون ذکر در امارها کشته شده اند. دهها برابر اين جمعيت از ترس کرونا اصلا به دنيا نمي آيند. زيرا پدران را از نزديکي به همسران ترسانده اند. براساس براورد سازمان نظام روانشناسي حداقل يک چهارم مردم دنيا از ترس کرونا مرده اند. در ايران هم مجلس بايد تحقيق و تفحص کند. چرا دستورات سازمان جهاني را اجرا مي کنند که باعث مرگ يک ميليون نفر ايراني شده است. بايد همه کساني که کنار کشيده اند و همه چيز را به سازمان بهداشت جهاني سپرده اند محاکمه شوند. والا نسل اينده از خون پدران خود نخواهد گذشت روزي که پرده ها بالا رود و مردم بدانند که براي قتل هر ايراني صدهزار دلار از سازمان بهداشت جهاني گرفته اند و صد هزار دلار هم از قربانيان و اطرافيان آنها و به جاي بهداشت، آنها را مبتلا کرده اند.


 ماکرون چه گفت که خشم مسلمانان در کشورهاي مختلف را برانگيخت؟ 


 نظرها
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق
اعتراض مسلمانان به ماکرون در عراق   


با استعفاي ملکزاده از ستاد کرونا 48نفر کمتر از روز قبل قرباني کرونا داشتيم. و اين نشان مي دهد که سرنخ هاي مرگ و مير کرونايي در حال کور شدن است. اما واقعيت اين است که ستادملي کرونا از ابتداي تشکيل دائما دروغ گفته و بعد از مدتي ان را تکذيب کرده! قبلا مي گفتند فقط زمستان و سرما باعث کرونا مي شود بعد گفتند تابستان هم بدتر مي شود! پيش بيني هايي هم که مي کردند غالبا برنامه بحران سازي بوده يعني خودشان روش افزايش کرونا را پيدا مي کردند و لذا مي گفتند موج دوم يا سوم در راه است! تا ديروز مي گفتند در خانه بمانيد! حالا آقاي معاون با تصويري که از امريکا برايش فرستادند نشان مي دهد که مرکز اصلي کرونا جمع خانواده است. واين نشان سردرگمي و بي اطلاعي همه اعضا آن است. در اين موارد يک اشتباه آخرين اشتباه است يعني اگر رئيس جمهور و يا رهبر ديدند که حرف انها اشتباه است نبايد بگذارند اين اشتباه تکرار شود بايد فوري انها را برکنار کنند. عدم برکناري انان و اطلاعات دروغ دادن در اين موارد بازي کردن با جان انسان ها است طبق قانون نظام پزشکي همه اين مرگ و مير ها ميتواند شاکي داشته باشد. ولي حق شکايت و حتي کالبد شکافي و يا امثال آن را هم از مردم گرفتند. يعني ستاد ملي کرونا حضور قوه قضائيه و قوه مقننه را دراين عرصه طرد کرد و حالا انتقام هاي سياسي جاي خودش. لذا مجلس بايد طرح انحلال ستاد ملي کرونا را بدهد چون قانوني نبوده و مشروعيت ندارد. از نظر عملکرد هم خطرناک بوده يعني زير خط قرمز. بطوريکه الان مي توانيم ادعا کنيم اگر ستاد ملي کرونا منحل شود. همه چيز به روال عادي برمي گردد. و کرونا تمام مي شود. اگر کسي هم کرونا داشت به مراکز طب اسلامي مراجعه کند و با دريافت داروي امام کاظم شفا پيدا مي کند. گرچه در چين فقط با آب جوش کرونا را شکست دادند. ولي در ايران همه گياهان و مواد غذايي حلال خاصيت ضد کرونايي دارد. زيرا سيستم دفاعي بدن را تقويت مي کند و پادتن ها خودشان ويروس را قلع و قمع مي کنند. کاري که ستاد ملي کرونا مي کرد به نام تست کرونا به پادتن ها حمله مي کردند لذا بعد از آزمايش همه آنها کرونا مي گرفتند. اگر ستاد ملي کرونا منحل شود اين نوع تست ها هم تعطيل مي شود لذا کسي کرونا نمي گيرد. و همه جنگولک بازي انها براي يک مشت دلار صندوق بين المللي پول يا سازمان بهداشت جهاني فاش مي شود.


 


 


جنگ طلبان  و زور گويان، مخصوصا دولت جنايتکار امريکا و فرانسه، از هنگام اتمام جنگ دوم جهاني به فکر جنگ جهاني سوم بودند. ابتدا صلح مسلح، جنگ سرد و بعد نظم واحد جهاني و اخيرا هم بنام مبارزه با تروريسم. صلح مسلح دوراني بود که آمريکا، از جنگ دوم جهاني(1948) پيروز بيرون آمده بود، لذا ژاپن و آلمان را مجبور کرد که: ارتش هاي خود را منحل کنند! تا آسيب پذيري آنها بيشتر شود. دانشمندان و امکانات مهم جنگي انها را هم به آمريکا بردند. در واقع آدم ربايي بزرگي به راه انداختند.

ادامه مطلب.


با توجه به شايعه استيضاح وزير بهداشت در روزهاي اخير، وزارت بهداشت با تمام قوت به دنبال گرفتن تائيده از اقدامات خود از مجلس و ميباشد.
بهمين جهت شروع به ايحاد ارتباط با اساتيد طب سنتي و گرفتن تائيديه از زبان ها و اعلام صدور چند داروي سنتي براي مردم نمود.
حتي چند تن از اساتيد طب سنتي نيز اعلام به تعامل با وزارت بهداشت نمودند.
جالب است اين اساتيد بدانند روي خوش نشان دادن وزارت بهداشت بشما و پشت دوربين بردن شما صرفا بجهت نمايش ايجاد فضاي تفاهم و اقرار رضايت طب سنتي و اساتيد آن به تعامل وزارت بهداشت با طب سنتي و بکارگيري طب سنتي توسط وزارت بهداشت در مهار کرونا ميباشد و خاتمه دادن به اعتراضات مردم در عدم تعامل وزارت بهداشت با طب سنتي اسلامي است.
درحاليکه همه ميدانيم وزارت بهداشت نه در چند ماه اخير و حتي نه الان غير از چند حرکت نمايشي مانند راه اندازي مشاوره طب سنتي و صدور مجوز به چند دارو در عمل هيچ اقدامي ننموده است.
به چهار دارو نيز مجوز داده اند، و ادعا دارند در دسترس پزشکان وجود دارد؛ اما جالب است بدانيد:
برخي از اين داروها مجوز توليد دارند اما مجوز پخش ندارند!!!
يعني شما در هر داروخانه يا بيمارستاني برويد اين داروهاي گياهي ضد کرونا وجود ندارد.
ضمن آنکه اينگونه اثبات ميکنند، ما به داروهاي سنتي و گياهي مجوز داديم اما حتي داروهاي سنتي نيز توان مقابله با کرونا را ندارند(منتظر اين سناريوي جويد هم باشيد).
و بعد از مدتي نيز ممکن است آمار بالاي مرگ و مير را در يک فرار رو به حلو به گردن داروهاي گياهي و سنتي و عوارض آن بيندازند.


9دري 1388 مردم به صحنه آمدند و مماشات مسئولين با فتنه گران را محکوم کردند  اکنون نيز موقع آن است که مردم به صحنه بيايند و فتنه گران جديد را که با ايجاد حکومت نظامي شيعه کشي به راه انداخته اند رسوا کنند چند ماهي است که مملکت رها شده و به دست دوتن از کارشناسان وزارت بهداشت يا ستاد ملي کرونا سپرده شده  اين دوتن ضد اسلامي و ضد شيعه هستند يکي مسئوليت مبارزه با طب سنتي را دارد تا مردم پادتن ها را تقويت نکنند و ديگري مسئوليت تزريق واکسن هاي دوز بالا براي کشتار شيعيان بعنوان تست کرونا


به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغيان در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي احکام کلي بودجه 1400 طي اخطار قانون اساسي، گفت: امام (ره) مي فرمايند مجلس در رأس امور است و در قانون اساسي هم آمده است که مجلس در رأس امور قرار دارد اما امروز نه تنها مجلس در رأس امور نيست، بلکه در پايين ترين بخش امور هم قرار ندارد.


وي بيان کرد: در شرايط فعلي شوراي عالي اقتصادي هر تصميمي که مي خواهد مي گيرد، دولت مجلس را دور مي زند و ستاد ملي مقابله با کرونا هم براي کل کشور و همچنين براي مجلس تصميم مي گيرد.


نماينده مردم بافق در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ستاد ملي کرونا در شرايطي براي مجلس تصميم مي گيرد که هيچيک از نمايندگان مجلس عضو ستاد ملي مقابله با کرونا نيستند و اين ضعف و وهن مجلس است که نماينده اي در ستاد ملي کرونا حضور ندارد.


صباغيان گفت: امروز چيزي از مجلس باقي نمانده و فقط يک نام، ساختمان و 290 نماينده براي مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است.


وي خطاب به قاليباف گفت: زماني که ما شما را به عنوان رئيس مجلس انتخاب کرديم گفتيم که مجلس مُرده و تعطيل است، مجلس را زنده کنيد و تقاضاي ما از شما آن است که اين اقدام را در دستور کار خود قرار دهيد.


محمدباقر قاليباف در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي، گفت: اين گونه صحبت نکنيد. مجلس کار خودش را انجام مي دهد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: شما الفاظي را به کار برديد که درست نبود. يعني چه که مجلس مُرده است!؟ نبايد به مجلس به اين شکل توهين شود.


وي تأکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي حتماً به وظايف قانوني خودش عمل مي کند و شکي در اين مسئله نيست اما اين نقص وجود دارد که نماينده اي در ستاد ملي کرونا نيست و حتماً مجلس بايد در ستاد کرونا نماينده اي داشته باشد که مکاتبات لازم براي اين مسئله انجام شده است.


بر فرض که آمريکا يا يکي ديگر از کشورهاي غربي ادعا کند که واکسن کرونا را توليد کرده است و بازهم بر فرض که حاضر باشند اين واکسن را به کشورمان بفروشند ؛


آيا مسئولين دولت تدبير و اميد واقعاً مي خواهند اين واکسن را از کشورهاي خارجي وارد کنند؟!


بودجه اي که از بيت المال هدر مي رود که هيچ اما آيا مسئولين با خود نمي انديشند شياطيني که ورود انواع داروهاي حياتي را به ايران تحريم کرده اند ، چطور شده است که راضي شده اند واکسن کرونا را به ما بدهند؟!


مسئولين ذيربط چطور مي توانند اعترافات صريح غربي ها مانند بيل گيتس ميلياردر و … که از واکسن ها با عنوان سلاح هاي بيولوژيک ياد مي کنند را ناديده بگيرند؟! آيا اين موضوع مشکوک نيست؟!


همه اين ها در شرايطي است که غربگراها دستاوردهاي طب سنتي-اسلامي در مبارزه با کرونا را که به طور گسترده اي هم جواب داده است ، به سادگي هرچه تمام تر ناديده مي گيرند و آنچه خود داريم را از بيگانه تمنّا مي کنند …


ستاد ملي مبارزه با کرونا بارها به اشتباهات خود اعتراف کرده ولي باز هم بر سرکار است. ما از مسئولين مي خواهيم اين اعضا را عوض کنند و يا کلا منحل نمايند. چرا که اعلب آنها به دليل وابستگي به سازمان بهداشت جهاني همه اشتباهات آنها را ديکته مي کنند. يکي از اعضا اعتراف کرده که سه هزار نفر تا آنموقع فقط براثر ازمايش واکسن کرونا مردند. يعني تقريبا تمام فوتي هاي ايراني به خاطر تزريق واکسن بوده. که ده نوع واکسن را آزمايش کردند و مانند موش ازمايشگاهي وقتي اينها مردند آن وقت گفتند اين واکسن بدرد نمي نخورد قانعي گفته از يازده هزار نفر فوتي جهان سه هزا نفر متعلق به ايران است. با اينکه چين و هند و ديگر کشورها با طب سنتي توانستند کرونا را مهار کنند و چين تاکنون يک مورد هم گزارش نشده ولي يکي ديگر از اعضا بنام مسعودي  در تلويزيون ايران ظاهر شده و مي گويد طب سنتي همان طب شيادي است. وي دستور دارد تا همه شيعيان را بکشد. نفرسوم آن گفته تا من زنده هستم! نمي گذارم طب سنتي در اين کشور پابگيرد. اين سه نفر همان کارشناساني هستند که رهبر و رئيس جمهور و وزير بهداشت به آنها اعتماد کرده و کارها را به ايشان سپرده اند. لذا مي بينيم هرچه مي گذرد آمار مرگ و مير بيشتر مي شود و آنها همه را به گردن مردم مي اندازند! در حاليکه همه فوتي ها ماسک استفاده کردند داروهاي ضد کروناي انها را خوردند. اما کساني که به طب سنتي مراجعه کردند همگي خوب شده و نجات يافته اند که مرگ و مير ناشي از طب سنتي نرديک صفر است. مگر ما کارشنا نداريم که جاي انها بگذاريم يا اينکه نزد آنها نقطه ضعفي است که ما خبر نداريم. چه اشکال دارد بجاي انها سه تن از پزشکان سنتي تعيين شوند. رهبر انقلاب هم که توصيه فرمودند چرا انجام نمي شود؟ ما از قوه قضائيه مي خواهيم در اين قصه ورود کرده و حداقل موجودي بانکي اين سه نفر را تست کنند! زيرا که براي تست ايراني ها به عنوان موش آرمايشگاهي وجوه کلاني بعنوان پژوهش دريافت کرده اند. وزير بهداشت هم اعتراف کرد که برخي ها از کرونا پول پارو مي کنند آنها را معرفي کند به قوه قضائيه. ضمنا مجلس شوراي اسلامي هم پيگير حضور در ستاد باشد زيرا که ستادملي کرونا همه از دولت هستند و دو قوه ديگر را تضعيف مي کنند و هم قانون وضع مي کنند و هم آن را اجرا مي کنند و کسي نيست برعملکرد آنها بازرسي کرده و يا آنان را مواخذه نمايد
قتل عام هاي مکرر در کشورهاي مختلف از کرونا و مرگ سپيد هنوز وجدان پزشکي را بيدار نکرده تا براي يکبار هم شده دستها را بالا ببرند و در برابر فرمان خدا تسليم شوند. با اينکه رئيس سازمان بهداشت جهاني هم قرنطينه رفته و کرونا گرفته ولي هنوز کسي نيست به عجز و ناتواني علم پزشکي دست ساز اعتراف کند. دانشمندان نوکيسه غربي هرگز اخلاق علمي نداشتند و هرگز به شکستهاي خود اعتراف نکرده اند تا مسير حقيقت را پيدا کنند در حاليکه دانشمند بزرگ ايراني ابن سينا مي گويد: علم من به انجا رسيد که دانم! همي نادانم. دانشمند ديگر ايراني مي گويد: معلومات بشر به مجهولات آن مانند قطر يک دايره به محيط ان است هرچه قطر بزرگتر شود محيط ان هم بيشتر مي شود. از نظر دکتر علي شريعتي علم سه مرحله دارد مرحله جواني که دانشمند فکر مي کند همه چيز را مي داند و چيزي نزد او پنهان نيست! جهان غرب بعد از دو قرن تلاش هنوز در اول راه است لذا فکر مي کند همه چيز را مي داند. درحاليکه علم ميانسالي تازه اول شک است. يعني فرضيه ها و ابطال تئوري ها همه در اين حال اتفاق مي افتد و دانشمند به هيچ چيز يقين ندارد مگر تکرار شود. و از شدت تکرار پذيري بتواند  از شک رهايي پيدا کند. دنياي غرب با اولين فهم يا کشف يا اختراع ذوق رده شده و همه چيز را پايان يافته تلقي مي کند در حاليکه اين اولين قدم تحقيق و پژوهش است و در مقابل صد ها سال علوم و تمدن اسلامي تجربه اي محسوب نمي شود. حقارت علوم غربي موقعي آشکار مي شود که پاي در عرصه کهنسالي علمي مي گذارد. و با دنياي شگفت انگيز مجهولات ماهيتي روبرو مي شود. ولي سيستم دفاعي او در رابر اين شگفت انگيزي انکار است. يعني ان را انکار مي کند. مانند دنياي متافيزيک که تا سالها انکار مي شد. اکنون نيز در برابر کرونا بجاي تشکر از خداوند او را انکار مي کنند و بر محمد ص کاريکاتور مي گشند. در حاليکه 5گرم کرونا! تمام هستي انها را بر باد داده نمي خواهند معذرت خواهي کنند و زبان آنها از عذرخواهي الکن است. ويروس کرونا هرچه باشد مخلوق خدا هست و در برابر اوامر او مطيع است. لذا باهوشترين انسان ها يک لحظه غفلت کنند از دام ان نمي توانند فرار کند. چنانچه مي فرمايد مرگ شما را پيدا مي کند ولو در اتاق هاي شيشه اي کاملا استرليزه باشيد. رئيس سازمان بهداشت جهاني هم باشي و همه علوم پزشکي را درکتابخانه ات داشته باشي يک لحظه نفس تازه کني کرونا به داخل ريه ات مي رود و کار تمام. اما همين ويروس در برابر دعاي مظلوم، حتي در برابر يک قطره از ميوه جات و دمنوش ها از دنيا خداحافظي مي کند. لذا پيشنهاد مي شود ستادملي کرونا در ايران و ساير کشورها و سازمان بهداشت جهاني جلسه ئذاع با علم پزشکي را ترتيب دهند. و ونتيلاتور را کنار گذاشته بخور جوش شيرين بگذارند! آمپول و قرص را رها کرده دمنوش و ميوه جات به خورد مردم بدهند. يا اصلا نمي خواهد کاري کنند. مردم خودشان مي دانند چه کنند. فقط شر نرسانند. کنار بروند تا مردم با خوراک طبيعي و نعمت هاي فراوان الهي خود را تقويت کنند تا ويروس به آنها نزديک نشود. همه اين بلايا براي اين است تا انسان بداند خدايي دارد و بايد از او تشکر کند. آرامش انسان در همين است که بداند مورد حمايت است و ميتواند بر دستان خدا تکيه کند. اما اگر غرور بي جا داشته و بر داشته هاي خود اصرار ورزد به زمين مي خورد بدون اينکه بداند از کجا خورده. تمام آنهاييکه در اين قتل عام کرونايي از بين رفتند فقط کساني بودند که به پزشکي مدرن اعتماد کردند. همين پزشکي مدرن از انها تست مي گيرد فرداي تست آنها بيمار مي شوند معني اين کار جنايت پزشکي است.دارو  يا واکسن هاي خارجي نخريد.


دارو هاي خارجي داراي مواد فلج کننده: براي ايرانيان است. به اعتراف قانعي عضو ستاد کرونا، سه هزار نفر در اين ازمايش شرکت کردند، و مردند تا بفهمند که اين دارو ها بي اثر است! البته اين ادعا دروغ است، آنها مي دانستند که اين دارو ها: آلوده کننده به کرونا هستند نه ضد کرونا، زيرا مرگ صد درصدي آزمايش شوندگان اين را ثابت مي کند. به هزار و يک دليل نبايد هيچ دارو يا غذايي را از خارج خريد يا دريافت کرد. زيرا سازندگان اين دارو ها، کمپاني هاي بزرگي هستند که به فکر سود هاي کلان مي باشند، از انسانيت و کمک کردن بويي نبردند.

ادامه مطلب.


با استعفاي ملکزاده از ستاد کرونا 48نفر کمتر از روز قبل قرباني کرونا داشتيم. و اين نشان مي دهد که سرنخ هاي مرگ و مير کرونايي در حال کور شدن است. اما واقعيت اين است که ستادملي کرونا از ابتداي تشکيل دائما دروغ گفته و بعد از مدتي ان را تکذيب کرده! قبلا مي گفتند فقط زمستان و سرما باعث کرونا مي شود بعد گفتند تابستان هم بدتر مي شود! پيش بيني هايي هم که مي کردند غالبا برنامه بحران سازي بوده يعني خودشان روش افزايش کرونا را پيدا مي کردند و لذا مي گفتند موج دوم يا سوم در راه است! تا ديروز مي گفتند در خانه بمانيد! حالا آقاي معاون با تصويري که از امريکا برايش فرستادند نشان مي دهد که مرکز اصلي کرونا جمع خانواده است. واين نشان سردرگمي و بي اطلاعي همه اعضا آن است. در اين موارد يک اشتباه آخرين اشتباه است يعني اگر رئيس جمهور و يا رهبر ديدند که حرف انها اشتباه است نبايد بگذارند اين اشتباه تکرار شود بايد فوري انها را برکنار کنند. عدم برکناري انان و اطلاعات دروغ دادن در اين موارد بازي کردن با جان انسان ها است طبق قانون نظام پزشکي همه اين مرگ و مير ها ميتواند شاکي داشته باشد. ولي حق شکايت و حتي کالبد شکافي و يا امثال آن را هم از مردم گرفتند. يعني ستاد ملي کرونا حضور قوه قضائيه و قوه مقننه را دراين عرصه طرد کرد و حالا انتقام هاي سياسي جاي خودش. لذا مجلس بايد طرح انحلال ستاد ملي کرونا را بدهد چون قانوني نبوده و مشروعيت ندارد. از نظر عملکرد هم خطرناک بوده يعني زير خط قرمز. بطوريکه الان مي توانيم ادعا کنيم اگر ستاد ملي کرونا منحل شود. همه چيز به روال عادي برمي گردد. و کرونا تمام مي شود. اگر کسي هم کرونا داشت به مراکز طب اسلامي مراجعه کند و با دريافت داروي امام کاظم شفا پيدا مي کند. گرچه در چين فقط با آب جوش کرونا را شکست دادند. ولي در ايران همه گياهان و مواد غذايي حلال خاصيت ضد کرونايي دارد. زيرا سيستم دفاعي بدن را تقويت مي کند و پادتن ها خودشان ويروس را قلع و قمع مي کنند. کاري که ستاد ملي کرونا مي کرد به نام تست کرونا به پادتن ها حمله مي کردند لذا بعد از آزمايش همه آنها کرونا مي گرفتند. اگر ستاد ملي کرونا منحل شود اين نوع تست ها هم تعطيل مي شود لذا کسي کرونا نمي گيرد. و همه جنگولک بازي انها براي يک مشت دلار صندوق بين المللي پول يا سازمان بهداشت جهاني فاش مي شود.


 


 


جنگ طلبان  و زور گويان، مخصوصا دولت جنايتکار امريکا و فرانسه، از هنگام اتمام جنگ دوم جهاني به فکر جنگ جهاني سوم بودند. ابتدا صلح مسلح، جنگ سرد و بعد نظم واحد جهاني و اخيرا هم بنام مبارزه با تروريسم. صلح مسلح دوراني بود که آمريکا، از جنگ دوم جهاني(1948) پيروز بيرون آمده بود، لذا ژاپن و آلمان را مجبور کرد که: ارتش هاي خود را منحل کنند! تا آسيب پذيري آنها بيشتر شود. دانشمندان و امکانات مهم جنگي انها را هم به آمريکا بردند. در واقع آدم ربايي بزرگي به راه انداختند.

ادامه مطلب.


با توجه به شايعه استيضاح وزير بهداشت در روزهاي اخير، وزارت بهداشت با تمام قوت به دنبال گرفتن تائيده از اقدامات خود از مجلس و ميباشد.
بهمين جهت شروع به ايحاد ارتباط با اساتيد طب سنتي و گرفتن تائيديه از زبان ها و اعلام صدور چند داروي سنتي براي مردم نمود.
حتي چند تن از اساتيد طب سنتي نيز اعلام به تعامل با وزارت بهداشت نمودند.
جالب است اين اساتيد بدانند روي خوش نشان دادن وزارت بهداشت بشما و پشت دوربين بردن شما صرفا بجهت نمايش ايجاد فضاي تفاهم و اقرار رضايت طب سنتي و اساتيد آن به تعامل وزارت بهداشت با طب سنتي و بکارگيري طب سنتي توسط وزارت بهداشت در مهار کرونا ميباشد و خاتمه دادن به اعتراضات مردم در عدم تعامل وزارت بهداشت با طب سنتي اسلامي است.
درحاليکه همه ميدانيم وزارت بهداشت نه در چند ماه اخير و حتي نه الان غير از چند حرکت نمايشي مانند راه اندازي مشاوره طب سنتي و صدور مجوز به چند دارو در عمل هيچ اقدامي ننموده است.
به چهار دارو نيز مجوز داده اند، و ادعا دارند در دسترس پزشکان وجود دارد؛ اما جالب است بدانيد:
برخي از اين داروها مجوز توليد دارند اما مجوز پخش ندارند!!!
يعني شما در هر داروخانه يا بيمارستاني برويد اين داروهاي گياهي ضد کرونا وجود ندارد.
ضمن آنکه اينگونه اثبات ميکنند، ما به داروهاي سنتي و گياهي مجوز داديم اما حتي داروهاي سنتي نيز توان مقابله با کرونا را ندارند(منتظر اين سناريوي جويد هم باشيد).
و بعد از مدتي نيز ممکن است آمار بالاي مرگ و مير را در يک فرار رو به حلو به گردن داروهاي گياهي و سنتي و عوارض آن بيندازند.


9دري 1388 مردم به صحنه آمدند و مماشات مسئولين با فتنه گران را محکوم کردند  اکنون نيز موقع آن است که مردم به صحنه بيايند و فتنه گران جديد را که با ايجاد حکومت نظامي شيعه کشي به راه انداخته اند رسوا کنند چند ماهي است که مملکت رها شده و به دست دوتن از کارشناسان وزارت بهداشت يا ستاد ملي کرونا سپرده شده  اين دوتن ضد اسلامي و ضد شيعه هستند يکي مسئوليت مبارزه با طب سنتي را دارد تا مردم پادتن ها را تقويت نکنند و ديگري مسئوليت تزريق واکسن هاي دوز بالا براي کشتار شيعيان بعنوان تست کرونا


به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغيان در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي احکام کلي بودجه 1400 طي اخطار قانون اساسي، گفت: امام (ره) مي فرمايند مجلس در رأس امور است و در قانون اساسي هم آمده است که مجلس در رأس امور قرار دارد اما امروز نه تنها مجلس در رأس امور نيست، بلکه در پايين ترين بخش امور هم قرار ندارد.


وي بيان کرد: در شرايط فعلي شوراي عالي اقتصادي هر تصميمي که مي خواهد مي گيرد، دولت مجلس را دور مي زند و ستاد ملي مقابله با کرونا هم براي کل کشور و همچنين براي مجلس تصميم مي گيرد.


نماينده مردم بافق در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ستاد ملي کرونا در شرايطي براي مجلس تصميم مي گيرد که هيچيک از نمايندگان مجلس عضو ستاد ملي مقابله با کرونا نيستند و اين ضعف و وهن مجلس است که نماينده اي در ستاد ملي کرونا حضور ندارد.


صباغيان گفت: امروز چيزي از مجلس باقي نمانده و فقط يک نام، ساختمان و 290 نماينده براي مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است.


وي خطاب به قاليباف گفت: زماني که ما شما را به عنوان رئيس مجلس انتخاب کرديم گفتيم که مجلس مُرده و تعطيل است، مجلس را زنده کنيد و تقاضاي ما از شما آن است که اين اقدام را در دستور کار خود قرار دهيد.


محمدباقر قاليباف در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي، گفت: اين گونه صحبت نکنيد. مجلس کار خودش را انجام مي دهد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: شما الفاظي را به کار برديد که درست نبود. يعني چه که مجلس مُرده است!؟ نبايد به مجلس به اين شکل توهين شود.


وي تأکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي حتماً به وظايف قانوني خودش عمل مي کند و شکي در اين مسئله نيست اما اين نقص وجود دارد که نماينده اي در ستاد ملي کرونا نيست و حتماً مجلس بايد در ستاد کرونا نماينده اي داشته باشد که مکاتبات لازم براي اين مسئله انجام شده است.


بر فرض که آمريکا يا يکي ديگر از کشورهاي غربي ادعا کند که واکسن کرونا را توليد کرده است و بازهم بر فرض که حاضر باشند اين واکسن را به کشورمان بفروشند ؛


آيا مسئولين دولت تدبير و اميد واقعاً مي خواهند اين واکسن را از کشورهاي خارجي وارد کنند؟!


بودجه اي که از بيت المال هدر مي رود که هيچ اما آيا مسئولين با خود نمي انديشند شياطيني که ورود انواع داروهاي حياتي را به ايران تحريم کرده اند ، چطور شده است که راضي شده اند واکسن کرونا را به ما بدهند؟!


مسئولين ذيربط چطور مي توانند اعترافات صريح غربي ها مانند بيل گيتس ميلياردر و … که از واکسن ها با عنوان سلاح هاي بيولوژيک ياد مي کنند را ناديده بگيرند؟! آيا اين موضوع مشکوک نيست؟!


همه اين ها در شرايطي است که غربگراها دستاوردهاي طب سنتي-اسلامي در مبارزه با کرونا را که به طور گسترده اي هم جواب داده است ، به سادگي هرچه تمام تر ناديده مي گيرند و آنچه خود داريم را از بيگانه تمنّا مي کنند …


ستاد ملي مبارزه با کرونا بارها به اشتباهات خود اعتراف کرده ولي باز هم بر سرکار است. ما از مسئولين مي خواهيم اين اعضا را عوض کنند و يا کلا منحل نمايند. چرا که اعلب آنها به دليل وابستگي به سازمان بهداشت جهاني همه اشتباهات آنها را ديکته مي کنند. يکي از اعضا اعتراف کرده که سه هزار نفر تا آنموقع فقط براثر ازمايش واکسن کرونا مردند. يعني تقريبا تمام فوتي هاي ايراني به خاطر تزريق واکسن بوده. که ده نوع واکسن را آزمايش کردند و مانند موش ازمايشگاهي وقتي اينها مردند آن وقت گفتند اين واکسن بدرد نمي نخورد قانعي گفته از يازده هزار نفر فوتي جهان سه هزا نفر متعلق به ايران است. با اينکه چين و هند و ديگر کشورها با طب سنتي توانستند کرونا را مهار کنند و چين تاکنون يک مورد هم گزارش نشده ولي يکي ديگر از اعضا بنام مسعودي  در تلويزيون ايران ظاهر شده و مي گويد طب سنتي همان طب شيادي است. وي دستور دارد تا همه شيعيان را بکشد. نفرسوم آن گفته تا من زنده هستم! نمي گذارم طب سنتي در اين کشور پابگيرد. اين سه نفر همان کارشناساني هستند که رهبر و رئيس جمهور و وزير بهداشت به آنها اعتماد کرده و کارها را به ايشان سپرده اند. لذا مي بينيم هرچه مي گذرد آمار مرگ و مير بيشتر مي شود و آنها همه را به گردن مردم مي اندازند! در حاليکه همه فوتي ها ماسک استفاده کردند داروهاي ضد کروناي انها را خوردند. اما کساني که به طب سنتي مراجعه کردند همگي خوب شده و نجات يافته اند که مرگ و مير ناشي از طب سنتي نرديک صفر است. مگر ما کارشنا نداريم که جاي انها بگذاريم يا اينکه نزد آنها نقطه ضعفي است که ما خبر نداريم. چه اشکال دارد بجاي انها سه تن از پزشکان سنتي تعيين شوند. رهبر انقلاب هم که توصيه فرمودند چرا انجام نمي شود؟ ما از قوه قضائيه مي خواهيم در اين قصه ورود کرده و حداقل موجودي بانکي اين سه نفر را تست کنند! زيرا که براي تست ايراني ها به عنوان موش آرمايشگاهي وجوه کلاني بعنوان پژوهش دريافت کرده اند. وزير بهداشت هم اعتراف کرد که برخي ها از کرونا پول پارو مي کنند آنها را معرفي کند به قوه قضائيه. ضمنا مجلس شوراي اسلامي هم پيگير حضور در ستاد باشد زيرا که ستادملي کرونا همه از دولت هستند و دو قوه ديگر را تضعيف مي کنند و هم قانون وضع مي کنند و هم آن را اجرا مي کنند و کسي نيست برعملکرد آنها بازرسي کرده و يا آنان را مواخذه نمايدتبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب